ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

٤٤

 

٤۵

 

٤۶

 

٤۷

 

٤۸

 

٤٩

 

۵٠

 

51

52

۵۳

۵٤

 

 

 

 
 
   
ې ( )

۵۵ 
Ϙ
       
 
 

  ښ:
:
ی ښ ی ې ې ې ې ٠ ښ ې ی ٢٦ ۍ ې ٠
ښ ډې ې ې ې ی ٠ ښ ΁ ځ ې ǘ ې ځګړ ٠ ښ ړ ځ ړ ړ ٠ ځې ې ې ې ی ښی ځ ې ې ښ څ( ) Ϙۍ ټ ښ ړی ځې ې ښ ǘ ګ ΁ ٩٥٧ ږ ې ړی ٠
ې ې ١٩٨٢ ږ ې ښ јې ښ ګ ǘۍ ډې ې ٠ ې ې ښ ډې ځ ښ ځ ږ ې ډǘ ړ ې ې ی ٠
ǘ ې ې ړ ǘ ې ې ې ځګړې ړې ΁ ې ې ځ ړ ٠
Ә ګ ګ ګ ګ ځ ې ګړې ٠ ١٧٣٦ ږ ې ټ ځ ټ ې ٠
ې ρ ګ ǘۍ ې ډ ګ ١٨١٩-١٨٣٢ږ ځ ځ ډ ټ ڼۍ ٠
ښ ځ ې ګټ ې ې : ګټ ګټګ ګټ ګټ ګټ ٠ ې ې ځ ې ύ ۍ ǘ ې ې ې ګړ ی ٠
ې ږ ې ې ډې ړې ې ې ځ ې ږ ې٠ ې ګې ګ .

 

 

 ٠
-----------------------------------------------
ې:

١-http://www.indianetzone.com/4/hansi.htm

٢-http://en.wikipedia.org/wiki/Hansi

٣ - http://www.britannica.com/EBchecked/topic/254597/

ې ې ړ ځ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۶۶                    /    ۱۳٩۱   ی یی         ۱۶ ǁی      ٢٠۱٢ یی