Kabulnath

 
 
 
 
 
( ) 
 
 
 
 Ϙ -
 
 

  (  )ې ې :

ښ ې ې ې ǡ ګ ګ ړ ډ  ړې ړ٠ ځ ړ ې ѡ   ې ږ ڼ Ǎ٠

 

٤- :

 

  ǘ ې Ϙ ږ ې ړې ځ ې ٠ Ϙ Ә ې ې ګې ې ې ی٠

ې ې ې ې ړ ې ړۍ ړ ې Ԙ ځǘ ی Ϙ ې Ԙ ګڼ ږ څ ی٠ ځ ې ې ې ګ ې ګڼ ې ړ ږ ې Ϙ ځ ٠ ږ ځ ې Ϙ ې ځ  ګ ې ʘ څې ې     ې ې ٠ ډې ښ ې Ϙ ځې ځ ګ ې Ϙې ښ ې ډې ې Ϙ ځ ې ږ٠ ډ ې ې Ϙ ې ډې ځ ځ ې ٠

 

٥- :

 

ډ ی ې ρ ډې ځ ٠   ǡ ګ ګǡ ګ ې ی څ ږ ǡ ګ ٠ ړی ګڼ ږ٠ ې ږ ٠

  ږ ې ګ ې Ӂ ٠ ې ٠  ې ېې ړ ډېې ې ٠   ګړ ې ی ګ  ګۍ ی   ې ې ې ړ ډې ښ ې ځ јړ ٠ ې ې ګ  ԁۍ ې ې ې څګ ړ ځ ΁ ې ې ډې ې ٠

ډ Ǎې ی ې ټ ځ ې ٠

 

٦- :

 

ۍ ې ښ ʡ ۍ ګڼ ږ٠  ړې ٠ ټ ځ ږ ې ԁ ې ڼ ګ ی ΁ څ ې   ی ې ې Ǎ څ ٠ ې ې ԁ ΁ ښ ې ې څ ځ ې ٠ ېې ږ ځ ګ ګ  ځ ې ړ ٠

( ) 

 


 

   117                     ۱۳۸۸  ی یی      ǁی  2010