ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

 
 
 
ې ( )
 
 
Ϙ -
 

 

 

ې ې ې :

ȁڼې ښ !

 

ې ګڼ ې ې ېې ړې ګ ړ ړ٠ ρې ړې ځ ǡ с :

 

:

 

ې " " ی څ ې ښ ې ږ٠ ۍ ې Ԙ ځǘ ښ ی ی٠ ې Ԙ ځǘ ی ې ګې ٠ Ә ېې ې ې" " " " ٠

ې ی ې ږ ې ځ ΁ ځ ې ٠ Ǎ ې ی ې ږ ې ګ ی ېې ې ی ٠

 

:

 

ۍ ټ Ϙ ښ ی ی ې ځǘ ʡ ې ی ډ ګڼ ږ٠ ړی ǘ ю ښ ٠

ڼ ΁ ړ ې ډ ې ی ǘ ٠ ږ ې ΁ ښ ې ې Ӂ ې ΁ ې ې ښ ګړ ٠ ېǘ ټ ګ ړ ې ې ړی ږې٠ ځۍ ې ǎ Ϙ ګ ړ Ϙ ې ړ څ ٠ ی" " ې ړ٠

 

:

 

ډ ټ ǘ Ԙ ځǘ ګڼ ږ٠ ې ǡ ې ځ ې ې ړ ې ی ځ څ ډې ځǘ څښ ی ډې ی ΁ ې ی ΁ ځ ې ڼ ې ې ړۍ ښʡ ې ې ې ړ ې٠ ې ګ ځ ې څ ړ٠

ډ ې ې ږ ې ې ې ǡ ǡ ګ ګ ٠ 

۱٢۱                          ۱۳۸٩  یی            ٢٠۱٠