ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

 

 

 

 
 
   
ې ( )

٤ ٤

Ϙ     
 
 

 

 

 

  ǘ :

١٣- Ϙۍ ǘ ( ٢٣٠ ړې ٢٢٠ ږ ې) :

 

  ۍ ې Ϙ с ې ې Ϙۍ ǁ    ǘۍ ٠ ې ۍ ې ې ǘ ې ځ ې ې ی ǘۍ ې ې ې٠ ې ې ۍ ǘ ی ېږې ٢٣٠  ړې ږ ٤٥٠ ٢٢٠ ږ ې ږ٠ Ϙۍ ې ښ ې Ϙ څګ ې ٠

ۍ ې ǘ ګ ږ ې ٠ ږ ې ې ۍ ǘ ځ ې ی ې ګ ړ ǘ ډ ځې ښې ی ډې ی ې ٠

١- Ϙۍ ǘۍ ټ ښی :

Ϙۍ ǘۍ ټ ښی ې ړی ی ېږې ٢٣٩ ړې ې ۍ ټ ښ٠ ǘۍ ې ټǡ ې ې ΁ې ۍ ې ې ې ړې٠

٢- :

ړ ې ې ی ږې ٢٠٧ ړې ې ۍ ǘ ې ړ ړې ١٨٩ ې ړ٠ ΁ څې ې ې ړې ډېې ې ې ې ٠ ې ۍ ǘ ګ Ә   ې ρ ۍ ګۍ

 ښ ٤٦ ې ٠

 

١٨٠- ٢٢٠  :

ړی Ϙۍ ԁږ ǘ ې ی ی ږ ې ٥٦ ǘ ې ړ ǘ ې ې јړ ړ ګ Ϙۍ ې ۍ ې ړ٠

ې ۍ ǘ ǡ ǁ ǡ ګ ټ ǘ ٠ ǘۍ Ә ې ړګ ځ ٠

ډې ې ې ې ې   ځ ټ  ې ٠ ی ې ټ ۍ څ ړې ٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۵۵                                 ۱۳٩٠     یی          ٢٠۱۱