ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

٤٤

 

٤۵

 

٤۶

 

٤۷

 

 

 
 
   
ې ( )

٤٨
Ϙ
 
 
 

 

ښ:

 

:

ی ښی ې ۍ ګڼ ږ ٠ ې ی ې ړ Ә ې ٨٠ ۍ ې ٠

ړ ډۍ ǁ ړ ې ې ړې ٤٠٠ ټ ٠ ټ ې ی ږې ٢٦٠٠ ړې ړ ی ې ښ ی ېږې ١٨٠٠ ې ې ې ېښې ې   ښ٠ ږ ې ښ ځې ی ٠

ښ ې ېړۍ ې ېې ې ١٩٢٢ ږ ې ې ې ړ ǘ  ی(١٨٨٥-١٩٣٠)ږ ې ٠ ٠ ې ې ګ ی ې   ې ٠ ې ړ Ϙې ې ې ( ځ ښ) ې ې ١٩٣٤ ې ې ǁ ی ی٠

ې ړ ی ǘ  ې ې ې ې ټ ې ې ښ ې ړ٠   ځ ᡘ٠ ډټ ټ 㘘ی ې ې ښ ې ې ړې ٠ ١٩٤٥ ږې ې ټ Ϙ ګ ړ٠ ې Ϙ ې ١٩٦٤ ١٩٦٥ ځ  ې ې ې ٠ ډ ړ ې٠ ١٩٨٠ ې ټ ې ې ډǘټ ډǘټ ۍ ې ې ې٠ ١٩٨٠ ې Ә ړ ې ٠

ǁ څې ښ ې ρ ې ړ ی ې ړ ې ρ ښ ې ګټ ې ٠ ښ ټ څ ګې ړې ړې ۍ ٠ ښ ی ې ې ې ې ښی٠ ښ ې јټ ٠ ښ ې ې ی ډډ   ې ږی ې ١٢ ې ٨ ی ې٢ ٤٠ ږ٠

څړ ټ ې٣٥٠٠٠ ګړ ې٠ ښ ډې ې ې ۍ ۍ ځې ښ ٠ څ ې څګې ۍ ې ١٩٢٦ ږ ې ې ې ١٠  ٨ ږی ړ ی ٠ ې ې ښ ٤٥٠٠ ړې ړ ٠ ǘ ې ١٧  ٥ ١٩٢٧ ې Ϙ څ ې ې ې ږ ې ړی ښ ǘ ٠

ډ Ǎې ښ ګ ګڼ ی ٠

--------------

 

ې:

١-http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro

٢-http://www.mohenjodaro.net/

٣-http://www.harappa.com/har/moen0.html

 

 

 

 

 

ې ې ړ ژ ځ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۵٩                            ی     ۱۳٩٠     ی یی         ۱ ی ٢٠۱٢ یی