ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

 
 
 
ې ( )
 
Ϙ -
 
 

څ

ې ې ې :

ȁ ڼې ښ !

ې ې ې ρ   څ ې ǡ ګǡ ګԡ ǡ ǡ ǡ ګǡ ǡ Ԙ ǡ ټګ ړ ٠ ځ ې ځ ې ې ې ې ې ځګړ ٠

 

  ې ( ) ې :

 

ګ ې ی ې ېږې ١٥٠٠ ٢٥٠٠ ځ ټ ې ې ې ې ګ ړ ې ې ګ ٠ څېړ ټ ΁ې ې ې ې ې ΁ ې ې ړ ړ٠ ځې ډې ې ړې ځې ې ې ې ګ  ېږ ړ ځ ې ې ې ٠ ې ږې ΁ ګ ې ځ   ې ې ې ږ ٠ ې ټ ې ږ ې ې ځ ې ږ ډې ټ ی ٠ ې ږ ې څ ې   ړی ړ ړې ړ :

 

١- :

 

ې ږ ګ Ӂڅ څړ ې ډې ړ ځی ٠ ې ǘ ږ ٠ ۍ ې ګړې ѡ ٠ ګ څ ی( )   ډۍ ی ی ٠ ګ ې ې ې ړ ې :

" ې ګ ګۍ ګ ې   ې ې ې ͘ ٠"

ګ ې ې :

" ی ! ډې ی ې ! ړ ې ږ ې ګې ǘړې ( ) ې ې јړ ې Ϙ ټ ې ې јړ "

ګ ټ   ټǘ ǘ ی ی٠

ګ ټ څښ ځګړې ې ٠ څښ ګ   ډې ېګې ګ ګ ې :

"ږ څښ ړ ېږ ڼ ې ښ ږ څ ی ٠ "

ې ښ څې ګ ې ړ ېګ ښ ګ ډ ړې ټې ٠

ږ ې ډې ی ې ځ ی ې ګې ј ې ځ ٠

ښ ګړې ې ډې ړ ρړ ګړې ډګ ځ٠

ټ ی ې ٠ ږ ځ ګ څ Ӂ ې Ӂ ٠

 

...

 

۱٢٤                         / ۱۳۸٩  یی           ی ٢٠۱٠