ܡ Kabulnath


ړی
Deutsch
 
 
 
 
 
( )
 
 
 

 Ϙ -

 

ګ ښ ! ږ ې ې ړۍ ې ȡ ې ې ګې ې څ ړ ړې ړ٠ Ӂڅ ړ ې ړی ې ٠

 

:

 

ې Ә ې ې ږ ې ې ی ی ی٠ ړ ٠ څې ګڼ ږ ې ې ږ ټ ږ ې ې ې ږ ړ ی ٠ ې ټ ګ ې ې ړۍ ښʡ ګ ǘ ګ ې Ϙ ρې ې ې ړ ٠ ډې ګ ǘۍ ې ړ ٠ ټ ٠

ρ ې ې ډ :

١- ګ :

١٥٤٠٠ ېې ځ ې ړښ ړ ٠

٢-ګ :

ټ ې ې١٨٠٠٠ ږ ګ ړ ړ ې  ې ې ٠

٣- :

 ١٤٥٠٠ ې ړ ړې ې ې ېښې ې ې ʘږ ې ې ٠

٤- :

ې ٢٤٠٠٠ ړۍ ρښ ړ ړې ٠

٥- :

١٢٠٠٠ ې ې ګ ې ې ګ ڼ ږ٠

٦- :

١٨٠٠٠ ۍ ρ ښʡ ώ ې ې ګ ې ګ ړ ړ ړ ې ډ ٠

٧-ګ :

١٩٠٠٠ ې ړ ړې ې ړ څ ښږ Ϙړ ړ ې ې ې ړۍ ې ې ړ څ څ ډ ږ٠

٨- :

١٦٠٠٠ ی ی٠

٩- :

  ١٧٠٠٠ ړ ڼ ی ی ې ې ٠

١٠- ګ :

١١٠٠٠ Ӂڅ ګ ړۍ ړ ٠

١١- ډ :

  ډ ٩٠٠٠ ې ډ ځ ې ې ډ ګ ی٠

١٢- :

١٤٠٠٠ ړی ې Ϙ څ ې ٠

١٣- :

  ٢٥٠٠٠ ې ې ړ ې Ӂڅ ښ ې ԁړ ګ ړ ٠

١٤- :

٥٥٠٠٠ ټ ځ ګ ړ ٠

١٥- :

  ٢٤٠٠٠ ټ ԁړ ګ ی ی٠

١٦-Ә :

Ә ٨١٠٠٠ ې ټ ی ډ ی ٠

  ρ ی ی ی٠

١٧- :

ې ې ړ ټ ٠

١٨- :

٢٤٠٠٠ ې ی ی٠

١٩- :

٢٣٠٠٠ ی ی٠

٢٠- :

ې ٠

  

 ( )

 

(())(())(())(())(())(())


 

112   ی / ۱۳۸۸ ی یی ی 2010