ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

٤٤

 

 

 
 
   
ې ( )

٤۵
Ϙ      
 
 

 

   ǘ :

 ١٤- ټ ǘ :

ټ ټ ټ ې ٠ ې ی ګ ې ٠ ی ټ ٠ ې ی ځ ǘ ې ډ ښ   :

١- :

ǁ (١٦٣٠- ١٦٨٠) ټ ۍ ټ ښی ګڼ ږ٠ ټ ǘۍ ټ ١٦٧٤ ې ٦ ټ ټ   ی ګډ ې ښ ځ ې ΁ǘ ǘ ګ ړ٠ ګ ې ګ څ ړ٠ ډې ٠

ې ټ ې ې ې ځ ړړ ې ځ ړ ې Θ ښ ځ ٠ ړې   ې ې ې ǘۍ ټ ǘ ړ ی ǘ ې ړ٠ ټ јړ ې ړې ΁ јړ٠

ړ ې ١٦٨١ږ ې ې ې ی ټ ǘۍ ګۍ ښ ٠

٢- :

(١٦٥٧-١٦٨٩) ی ې ѡ ٠ ړی ١٦٨١ ې ټ ǘۍ ښ ې ړ ې  ΁ ٠ ې ګ ګې٠ Ϙ ې ګ ګ ګړ ې ې ې ΁ ګ ې ړ ې ١٦٨٢ ې څ ځǘ ګ ډ ړ٠ ږ ې ګړې ې ټ ګ ځ ١٦٨٢ ١٦٨٩ ځ ې ې ټ ځې ې ړ٠ ی ې ګ ΁ ځ Ӂ ۍ ړ ١٦٨٩ ۍ ې ړۍ ېټ ې ې ǎ٠

 

٣- :

ړې ټ ǘۍ ګۍ ښ ٠ ې ټ ګ ǘۍ ې ړ ې ګړ ې ځ ګсǡ ڼ Ӎ ګ ډ  ګ ٠

١٦٩٧ ې ګ ې јړ ګ ٠ ١٧٠٠ ږ ې ړ ٠

٤-ی:

ړې ې ډې ېې ی ΁ ی ( ) ύ ګې ΁ ې ې ې ړ ړ ٠ ١٧٠٥ ې ی ځ ې ځ ې ګ ګ јړ٠

٥- (١٦٨٢-١٧٤٩):

١٧٠٧ ې ګ ګ ړې ی ی  ǘ   ې ړی ې ټ ٠ ې ړ ΁ ی ی јړ٠ ΁ ٧ ۍ ٢٦ ۍ ې ې ١٧٤٩ ې ټ ǘ ٠ ړ ړې ǘ ړ٠

٦- :

ړی ټ ԁږ ǘ ٠ ړی ی ٠ ǘۍ ې ړ ډې ځǘ ٠ ډ Ǎې ټ ٢٧ ګې٠

 

ې ې ټ ǘۍ ې ρ ړ ې ǘ ې ې

ځ :

١- ګې

٢-

٣- ګ

٤- ǘ

٥-

٦-

٧-

٨-

٩-

١٠- ګ

١١

١٢-

 

 

 

   ۱۵۶                            /     ۱۳٩٠     یی         ۱۶ ٢٠۱۱