ܡ Kabulnath

ړیDeutsch
 
 
 
 
 
( )

ې

 
 
Ϙ -
 
 

 ښ ! ې ې ې ړ ې Ӂڅ ږ ڼ ړ ډ ٠ ړ ې ې ې ې ې ې ٠ ړ ې ګ ې ی ی٠ ې ې ј٠

 

١- ( ) :

 

ې ې ی ې ٨٠٠ ١٠٠٠ ړې ی ی ΁ ې ی ې ١١٠٠٠٠ ١٩ څ ې ی ی٠ ی ې ډ ځ ې ې ǘ ګړ ښ ږ٠ ګړې ړ ډ ځ ې ې ې ې ږ٠

ې ږ ې ǘ ΁ ډ ې ǘ ٠ ې ډ ΁ې ټ ځګ ړ ی ټ ځ јړ ٠

ډ ړ ې ځګ ې ښ ې ې ګ ړ Ϙ ی ښ ځ ې ډ ی ې ې ی ٠

ځ ρ ډ ې ٠ی ې ې ډ ې јړ ی ې ې ې ځګ ١٢ ې ې ې څ ې ګ٠ ډ јړ ې ږ ١٢   ی ې ړی ی ږ ې ې ږ ǘۍ ې ǘơ ځ ې ږ ǘ ې ې ږ څ ې ǘۍ ې ړ٠

ی ې ډ Ϙ ګړې   ګړ Ϙ ې ې ې ښ Ϙ ی ښږ ρ ډ ځۍ ګړې ې ی ږ ې  ې јړ   ǘۍ ګۍ ʘ ړ٠

ې ګ څ :

١- : څ ی ګ ی ږې ېټ ې ی٠

٢- : ρ ډ ښ ی٠

٣-ǁ : ځګ ې ښ٠

٤- : ې ٠

٥- ګ : ګړې ی٠

٦- : څ ی ړ ی ې Ϙ ډ ٠

٧- : ګړې   ې ډ٠

٨- : ګړ ې ډ ٠

٩- : ګړې ۍ ګړ ې ډ٠

١٠- : ې ې ې څ ډ Ϙ ې ρ ډ ې ٠

١١- : څ ډ ګ ښځ ګړې ړ ې ړ٠

١٢- : ې څ ې ې  څ ډ ښ ږ ږ٠

١٣- : ٠

١٤- : ې ې ې   ۍ ږ٠

١٥- : ې ې ې ǡ ګ ټ ځ ځګ ې ی ړېې ږ ٠ 

١٦- : ځ ګړ ٠

١٧- : ډ ڼ ړې ړ ٠

١٨- ګ : ې ې ې ډ ې ړۍ ځ٠

٩- : ٠

ډ ې ې ې ې ې ې ې ښې ې ړ ړ ړې ۍ ښ ې ۍ ј٠ ړ ې ټ ې ې ښ ې ٠

 

ې ړ ړ ښ ې ې ې ې ې ې  ږ ږ ې ڼ :

 

٢- ( ):

 

    ې ې Ә ې ې ې ې ی ې ږ ړ ی ګڼ ی ی ٠ ې ې ګ ی ې ٢٤٠٠٠ ٠ ې ې ې ې ې ړ ې ړ ی ٠ ې ې ې څ ډ ې ј ږ څ ډ ې ͘  ځ ږ ې ې  ٠

  ې ټ :

١- :

  ې ځ  ې ټ ی٠ ړی ǘ ې ې ی ی٠ ړی ǡ   ګڼ ی ی ٠ ΁ې ې ې ۍ ګښ ې ې ǘۍ   ې ښ ی ې څ ړ ځ   ړ ې ې ی ټǘ٠ ی ې ΁ې ګ ې ې ځی ځګ ځ٠ ځګ ې ǘ ې ی ښ ځ ې ې ې Ǎ ΁   ښ ړ ګړ ې ې ځ ې   ږ ې ی ږ ΁ ǘ ګ ΁ ټ ټ ږ٠

٢- :

  ٠ ړې ǘ ې ږ٠ ې ېګ ښ ې ې ٠ ې ړ ې ښ ٠

٣- :

  ې ې Ԙ ېې ی ٠ ړ ې ډې ړې ٠

٤- :

ی ی ې ې ګی ΁ ΁ې ېې ې ٠   ګ ې  ډې ی ی٠

٥- :

ې ی   ې ǘ ٠ ې ې ې ښ ې ی ې   ٠ ی ې ښ ٠

٦- :

ǘ ٠ ې ې ې ې ې   ې ې ې ې ې٠ ې ې ې ې ې ې ې ʡ ګ ې٠

ښ ې ΁ ی ǘۍ ټ ٠ ې ښ ٠   ΁ ې ې   څ ړ٠ ې ځ ډې ΁ ږ ړ ې ږ ې ې ړۍ ګې ټ٠

ې ې ې ې ې ې ډ :

١- :

  ړی ی ې ېږې   ړ ٠

٢- :

ې ښ ې ځګ ې ی ی٠

٣- :

    ځګ ې ښ ې ԁې ځې ې٠ ې ې ښ ٠

٤-Ԙ :

  ǘ ې ې ړ ǘ٠ ې ې ې ǘ ې ږ څ ډ ږ ځ ی ې ګ Ԙ ې ښ٠

٥- ې : ې ېړ ښ ږ٠ ګ ٠

٦- :

  ځ ځ ګړې ې ی ٠

٧- :  ې ې ېږې ی ښ   ԁ ځ ړ ٠

ډ ې ې ǘ ې څ ΁ې ې ې ΁ ځی ΁ ټ ټ ږ ΁ ړ ې ې ې ځ ی ی

 

  ( )

(())(())(())(())(())(())


 

113                      ۱۳۸۸  ی یی        ی 2010