ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

 
 
   
ې ( )
١٩


Ϙ
 
 

  ې() ې :

  ȁڼې ښ ! ې ګڼ ې ړ ې ېѡ ǁ ړ јړ ٠ ځ ې ړ ې ړ ې  , ې ږ јړ٠

١١- ې :

ې ګ ې ې ې ې ې ې ی ٠ ې ې ې ډېې ې ې ې ی ې ړ ځ ې ې ې ټ ی ې ځǘ  ٠ ې ږ ې ې ګ ځ ې  ې ځې Ә( ) ځې ښ ږ څ ی ې ړ ٠

ې ګې( ې) ټ ې ڼ ګڼ ٠ ې ې ې ړې Ӂې ګڼ ږ ې ړې ځ ښ ړ٠

ګې Ӂېڅ ې ې ې ګ ځǘ ی ی ې ړ ې ګ ډ ې ګ ځ ې ټ ړ٠ ګ ې ې ړ ې ې ۍ ټېټ ړ څې ې ړ٠ ې ی ځ ځې ې ځې ښ ږ ځ ځې ړ ې ې ړ٠

١٢- :

ډې ړی ېړی ی ې ډېې ې   ړۍ ړې ړې ړ ې ېښ ځ ٠

΁ ې ښ ږ ی ځ ΁ ړ ېځ ی ې ځ ېښ ٠

ېګې ټ ې  ېی ԁې ې ږ ٠ی ډې ǘ

٠ ی څې ړږ ٠ ۍ ټ ښې ځ ګ ړې ې ګ ٠

ډ Ǎې ΁ ځ ې ې ګړ ې ړ ړ ی ږ јړ٠

١٣- ې:

ې ړۍ ǘ ی٠ ېګې ې ډې ې ې ډۍ ٠ ې ډۍ ې ږ ځې ګ : ګǡ ǘǡ ېǡ ې ǡ ǡ ېҡ ǡ јǡ ګ٠

ې ρ ګ ې ې ړی ګڼ ږ٠ ې ې ی ی ړې ې ٠ی ې ې ې ړۍ ې ې ځ ډې ګټ ٠ څ ې ځګړ ځ ګړ ٠

ېې ې ړ ګ ې ې ې ρ ې ښ ې ې ǡ ǘǡ ǡ    ٠

 

۱٢٩                     ی ۱۳۸٩  یی         ǘ ٢٠۱٠