ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

 

 
 
   
ې ()  

Ϙ
٢۷
 
 
 

ی ګ

 

Ϙ ȁڼې ښ !

Ϙ ȁڼې ې ې ړ ړې ړ ٠ ځ ړ ګ   ې ې ښ ړې ړ ٠ ی ګ ١٨٧٠ېږҘ  ې ډې ې ې ړۍ ګټ ې ې ډ ځ ې  ډ ې ګ ږ ٠   ی ګ ګ ې ې ی ی ې ی ٠ ې ې ګ ږ ې ی٠

 

  ی ګ ښ

 

  जय जगदीश हरे

  

ی ټې ړۍ !

ی ټې ړۍ ځǘ !

ې ې ې

ې ۍ ې

ی ټې ړۍ !

ی ټ ې ړۍ ځǘ !

 

څ ې ړ

΁ې ې

ړ ې Ӂږ

ې ې

ځ ې ږ

ی ټې ړۍ ځǘ !

 

څ ې

څ

ې ې ړ

ی ټې ړۍ ځ ǘ !

 

!

ټ ښ ږ

ړ ی

ی

ی ټې ړۍ ځǘ !

 

ې ې

ې

   (ې) ډ

ې څښ

΁ ېې ې!

ی ټې ړۍ ځǘ !

 

ې ې ې څ ې ی

ټ څښ ې

ی ! ې ی

ی څښ ! څګ ی

څ ډ ړ

ې ښ ړ

ی ټې ړۍ ځǘ !

 

ې

ځ ېې ی ې

ښ ې

ی څښ! ښ ې

ې !

ې ړ!

ځ ې ګ

ی ټې ړۍ ځǘ !

 

ټې ۍ ړې ې ړ !

ګ ښ !

ی څښ! ګ ښ !

ې ې !

ې ې ې ړ ړ!

 

 ی ټې ړۍ !

ی ټې ړۍ ځǘ !

ې ې ې

ې ۍ ې

ی ټې ړۍ !

ی ټ ې ړۍ ځǘ !

 

 

ی ̐ی...mp3

 

 

    ۱۳۷                   ۱۳۸٩  یی        ی ٢٠۱۱