kabulnath.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch

 

 

 

 
 
 
 
 
ې ( )
 
 
 Ϙ -
 
 

 

 

ې ې ې :

Ϙ ې ȁ ڼې ښ !

ې ګڼ ې ې څ ې ډ ړ ٠ ځ   ړ ړې ې ی ڼ ې ۍ ډېې ګړې ړ ٠

:

ې ېې ټ ډ ې ښ ی ی ٠ ړی ړǡ ېړېځǘ ځ ېېې ۍ ګڼ ږ٠ ېې ږ ښ ټ ی ې ې ې ې ی ی٠ ې ΁ې ې ځګ ړ ǘ ڼ ې ښ ٠ ې ې ګ ǘ ې ډې ې ٠ ې ښ ړ ې ی څ ې ΁ څېې ړ ې ΁ ړ ښ ې Ǎ ې ې ی ٠

ې ې ګ ټǘ  ټ ǘې ی ٠ ې ې ې څې ٠ ې ږ ې ږې ډېې ږې ې ی ړی ݘ ې ې ې ې ې ځ ګړ ېښ ٠ ې ګړې ښ ې ۍ ګړ ړ ې ټ ړ ډې ځј ړی ٠ ډې ې ی ې ې ړ ړ٠ ی ې ې ښ ړ ټ ې ې ټ ې ې ې ې ړۍ ې ې ٠ ی ځ ګړې ړ ٠

ږ ې ې ې ځǘ ې ΁ ړ ۍ ړې ړ ځ ٠ ی ې ړ ې   ځǘ ځ ٠ ځǘ ې ږ( ) ǘ ټ ې ړی ځ ې ې ٠ ښ ې ځǘ ډې ٠ ۍ ګړ ی ې ې ښ ې ځ ټی ٠ ې ڼ ځ ګړ ښ ښ ې ړ ټ   ې ې ې ې ې   ې ښ ې ΁ ې ې ړ ΁ ځ ې ی ړ ې ږ ې ې ٠ ې ڼ ې ڼ ګ ښ ې ې ښ ې ې ΁ ې ړ ڼ ی ګ ګϡ ی ې ٠ ڼ ړ ې ګ ΁ Ԙ ځǘ ΁ ځ   ی ړ ښ٠ څ ی ۍ ې ړ ډې ΁ې ۍ ړ٠ ځ ې ېګ ې ړ ی ې ۍ ګړې ې ې ځ ځ ې ړ ی ٠

 

ګړې ی ې ې ڼ ې ړ ی ې ڼ ګ ٠ ی ې ې ې ΁ ټ ټ ١٤ ښ ګ ټ ې ې ٠

 

ې ځې ډې ځ ړ ٠ ېګې ګ ی ډی ټ ې ټ ګګټǘ Ӂ ټ ی٠ 

 


 

   ۱۱٩                 /   ۱۳۸٩  ی یی      ǁی  2010