ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

۳۸

 

۳٩

 

٤٠

 

٤۱

 

٤٢

 

٤٤

 

٤۵

 

٤۶

 

٤۷

 

٤۸

 

٤٩

 

۵٠

 

 

 

 

 
 
   
ې ( )

۵٢ 
Ϙ
    
 
 

 

 

ې ( )

 

٥٢

Ϙ    

   

ښ:

ټ ( पाटलिपुत्र) :

ټ ۍ ټ ې   ј ی ی ږې ٤٩٠ ړې  ګګ ړ ړ ی ٠  Ӂڅ ې ρټ ې ٠ځ  ې ې ښ ǘ  ټǘ  ΁ې ټ ǘې ټ ړ ړی ڼۍ ې ې ړې ې ې ټ ګ ٠

ړ ې ښ ی یګې ګ: ټ ǡ ټ ګ ǡ ѡԁ ѡ ی ې ټ٠

  ټ ټ ګ ǘ ې ٠ ټ ې ǡګǡګ Ϙۍ ې ې ې ٠ ږ ې ΁ې ړې ښ ړې ٠ ی ږې  ې ړۍ ǘۍ ې ټ ړۍ ښ ګڼ ې ې ١٥٠ ٣٠٠ ځ ګړ ې ٠

ټ ύ ګ ǘۍ ې ډې ګ ړ ښ  ی   ږې    ګ    ρ ǘۍ ې ٠ ږ ې   ګ ښ ړې ځ ې ښ ګڼ ې٠

ټ ۍ ټ ی ې ګګ څډ ې ی

ی ٠ ټ ې ګۍ څ ښ ګڼ ږ٠ ρټې ښ ړځ :

ρټې ڼګ ېѡ ρټ ې ې ی٠ Ә ی ګ ګ ګ ټې ښ ې ږی ٠

 ډ Ǎې ټ ۍ ټ ј ې ې ډ ې ې ٠

 

------------------------------------------

ې:

١-http://en.wikipedia.org/wiki/Patna

٢-http://en.wikipedia.org/wiki/Pataliputra

 

 

ې ې ړ ژ ځ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_LTDarCYdGZc/TLx_imyO1FI/AAAAAAAACcw/pM3qlSpTEdo/s1600/StupaSanchi222.jpghttp://www.patnainfo.in/images/history.jpg                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_LTDarCYdGZc/TMe8tg2_hsI/AAAAAAAACjI/0WwAn7AWn3c/s1600/1.jpghttp://www.hindubooks.org/sudheer_birodkar/hindu_history/sanchi4.jpg

 

 

                                                                      

 

 

     

 

 

 

 

http://jargnar.files.wordpress.com/2010/10/800px-varanasiganga.jpg

 

 

 

 

 

 

   ۱۶۳                           ۱۳٩٠     ی یی          э ٢٠۱٢ یی