ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

 
 
   

ې ( )
٢٠
Ϙ

ې() ې


ǘ ی ی

 
 

  ȁڼې ښ !

  ې ګڼ ې ړ ې ېҡ ې ړ јړ ٠ ځ ې ړ ې ρځ ړ ې , ǡ Ӂ  ګ ږ јړ٠

 

١٤- :

 

ې ګې ې ټ ګ ډ ې ې ( ځ)()ǁ()ې ( ) ( ی) ( Ӂږۍ) (ښ) ٠

ې ږ ې ګ ې ې ې ړې ې ٠ ګ ېې ې ې ې ٠ ېګې ګ ې ې ښ ګڼ ږ ځ ې ګ ٠ ې ګ ځې ی ی ځ ې ٠ ې ې ړ ې ې ډې ی ې ړ ٠

 

١٥- :

 

ې Ϙۍ ګڼ ږ ٠ ېګې ې ټ ې ٧ ښ ی ې  ې ې ی ی ١٢ ې ې ې ېǡ ǡ Ϙǡ ګǡ ǡ ѡ ېѡ ǡ ې ٠

ټ  ې ې ې ړۍ ښ ځ ٠ ی ړ ې ړ ی ښ ښ٠

 

١٦- :

 

څ ځګړی ی   ې ځګړ ډې ی٠ ې ې ې ې ږېی ی٠ ږ ې ی ٠ ېګې ې ډې ډۍ ٠ ې ې ې ې ډې یϡځ ې ې ې ǘ ګړ ې ړې ٠

 

١٧-ې :

 

ې ې ګ ځې ګڼ ږ ٠ ې ې ې ې ږ ړ ٠ ې ې ې ۍ ې ٠ ې ې Ϙې ړ ګړې ډګ ې ړ٠ ږ ې ړی ې ښې ٠ ړی ۍ ړ ٠ ې ې ې ٠ ΁ ښ ېې ړ ې ٠

ېې ې ېӁ ډې ځ ې ګ ې   ې ښ ې ې ګړې ې ΁ ې څ ړې ې ښ ٠

ږ ې ېӁ ړۍ ګ ې ښ ٠

 

١٨- ګ:

 

ږ ې ګ ې ی ی ې ې ړی ی٠ ړی ی ی ښۍ ۍ ۍ ګڼ ږ٠ ړی ΁ ځ ې ډې ېې ٠ ړی ټ ې ګ ګ ی ړ٠ Ӂېڅ ګ ګ ې ې ګ ی ې ې ٠ ږ ې ړی ې ې ړ ٠ ρ э ګ ډۍ ې ٠

 

 ٠٠٠

 

۱۳٠                     ی/ ۱۳۸٩  یی         ǘ ٢٠۱٠