ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

 

 

 
 
   
ې ()  

Ϙ
۳۵      
 
 

ǘ :

٢-   Ϙۍ ǘ :

ې ۍ ǘۍ ټ ښی  ګ ی٠ ې ۍ ǘۍ ټ ی ېږې ٣٢٠ ړې ښ ی ی ١٨٥ ې ې ې ١٣٥ ږ ٠ ǘۍ ١٣٥ ې   ǘ ې :

ګ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ٠

١- ǘۍ ټ ښی   ګ :

ې ǘۍ ټ ښی ګ ی٠ ځ ږ ې ې ې ۍ ٠

ګ   Ϙۍ ǘ   ځ ړ ځی ې ǘۍ ټ ېښ٠ ې ύ ګ ǘۍ ګګ ګ( ی ѡ ԡګ ړ ځې ې) ې٠ ې ǘۍ ې ټ ټ ې ј ρټې ښ ګ ۍ  ړ ې ې ې ې ګ ې ې ې ې ې ځ ځ ې ې ې ړې ړ ې ې Ϙ ې ې٠

ګ ې ې ǘۍ ګۍ ې ډډ Ǎ ې Ә ٦ ړې ې ې ېی ځ ې ټ ی ٠

څ ٣٠ څ Ӂ څډ Ә ښ ړ ګ ټ ې ړ٠

ی ٣٠٥ ړې ې ګ ٢٠ ځ   ۍ Ә ښې ې ې ړ ګ ډېې ړې ښ ړې ې ټ ښ ٠

ې ږ ې ګ ې ی ګ ΁ ځ ې ې ې ې ٠ ې ړ ې ړ٠

ږ ټ ړ ې ې ړ ې ړې ړ ړ ې ې ښې ې ړ ړ ې ې ۍ ې ԁې ځې ې ړ٠ ږ ې ې څ ګې ې ǁ ې ΁ې ې ې ړ٠

ې ړ ړ ټ ډǘ ې ې ګې јې څ ۍ ې ډ ٠ ύ ګ ǘۍ ې ډ ǘ ې ͘ۍ ښ ǘ ٠

ګ ǘ ې ې ʘ ρ ټ ې ې ږ ې ٠ ګ ړې ی ǘۍ ګډۍ ʘ ړ

٢-:

ύ ګ ړې ی Ǎ ې ی ېږ ٣٢٠ ړې ې ٢٧٢ ې ǘ ٠ ې ې ې ې ې ʘ ې   ٠ ډې ǘ ښې ړ ې ې ې ǘ ې ی ې څ څ ځې ΁ ې ړ ٠ ΁ ǘۍ ټ ې څې ې ړې٠ ٢٥ ǘ ٠ ی ې ړ ې ې ی ǘ ٠

٣ -:

ړی ύګ ی ی ی٠ Ϙۍ Ǎ ې ٣٠٤ ٢٣٢ ې ې ې ǘ ٠ ی ړ Ӂ ځ ګ ǘ ې ٠ ې Ϙګ ړ ګړ ې ې ΁ې ǘۍ ې ړ٠

Ϙګ ګړ ې ې ې ړ ΁ ې ړړ ې ښ ښ ې ړ٠ ې ګ ګړ ʡ ې ې ې ږ ٠

ړی ٠ ې ډې ǁ ځ څ ګې ړ ړ ٠ ې ې ې ې 桘 څ ΁ ې ٠ ۍ ρټ ۍ ټې ښ٠ څ ې ې ې ې ې ړ ی ې ې ګ Ϙ ټ ی ې ټ ρ ρ ډۍ ٠ ۍ ې ې ې ځې ٠

ې ې ړې ټګې ٠ ۍ ې ښې ړې ې٠ ې ې ې ΁٠ ی ېږ٢٣٢ ړې ې ړۍ ګې ټې ړې ٠

٤ -:

ړې ی ېږې ړې ٢٣٢ ې Ϙۍ ګۍ ډډ ګ٠ څ Ϙ ی ځ ې ړ ګڼ ځ ې ړی  ې ې ې   ړ  ړ ی ې ې ې ړی ǘ ٠ ی   ېږې٢٢٤ ړې ې ǘ ړ٠

٥ - :

ړی ی ېږې ړې ٢٢٤ ې ǘۍ ې٠ ړی ی ی ی٠ ړۍ ې ې ی ې ې ې ې ې ې ǘۍ ږ ړ ړ ٠ ٠ ΁ې ډې ې ې ځې ړ ګ ځ ې ړ ٠ ٥٣ ǘ ړ٠

٦ -:

ړې Ϙۍ ǘ ې ې ی ېږې٢١٥ ړې ǘ ې ٢٠٢ ې  ځ ǘ ٠ Ӂڅ ټ ړی ǘۍ ٠

٧ -:

ی ېږې ٢٠٢ ړې Ϙۍ ǘۍ ګۍ ښ٠ ړ ǘ ړ ځی ې ٠

٨ -:

ی ېږې ١٩٥ ړې ۍ ǘ ې ړ ې ړې ې ١٨٧ ې ړ ٠

٩ -:ې

ې Ϙۍ ی ǘ ګڼ ږ ٠ ړی ی ېږې ١٨٧ ١٨٠ ې ǘ ړ ΁ ځ ی ҁ ګ ٠

ړ ǘۍ ې ρټ ۍ ټې ښ٠ ی ېږې ١٨٠ ې ې ې - Ǎ ډټ ړړ ځې ΁ ې ې ګګ څډ ې ې ځ ٠ ډټ ې ǘۍ ې ې јډ ǁԡ ǡ ټ ۍ ټ ې ې ړې٠

ې ١٨٠ ې ΁ ی ګ ې ګ Ϙۍ ǘۍ ټ ټ   ګ Ϙۍ ǘۍ ټ ېښ ٠

 

    ۱٤۵                                 ۱۳۸٩  یی                    ٢٠۱۱