Kabulnath

 
 
 
 
 
ې ( (

 
Ϙ -
 
 

ې ې ې :

  ښ ې ګ ې ړ ې ѡ ړ ٠ ې ګڼ ې ې ړ ړې :

٧- ې :

 

  ې ځ ǘ ې ې ی ی٠ ړی ǡ ګڼ ی ی ٠ ΁ې ې ې ۍ ګښ ې ې ǘۍ ې ښ ی ې څ ړ ځ ړ ې ې ی ټǘ٠ ی ې ΁ې ګ ې ې ځی ځګ ځ٠ ځګ ې ǘ ې ی ښ ځ ې ې ې Ǎ ΁ ښ ړ ګړ ې ې ځ ې ږ ې ی ږ ΁ ǘ ګ ΁ ټ ټ ږ٠ ړۍ ډې ې ځې ځ ځ ې ښ ې ې ې ۍ ږ ې ې څګ ړ ې ρښ څګ ٠ ې ې ټ ڼ ځ ګړې ې ې ې ی ځ ې ٠ ټ ې ڼ ځ ګړې ډې ڼ ړې ې ی ې ڼ ځ ې ې ې ډ Ǎ ږ٠ ټ ې ړ ړږ ځ ې ځ ې ΁ې ې ΁ ځی څ ښ ږ ΁ ΁ ۍ ښ ΁ ی ړ ې ۍ ٠

٨- :

ې ډ ی ګڼ ږ٠ Ә ې ې ځ ړ ې ې ٠ ې ې ٠ ږ ې ΁ې ې Ϙ ې ٠ ږ ځ ګ ګ ړ ې Ϙ ی ی ښ ې ې ړ ې ې ې ǘ ې ې ې ې ړ ې ې ې ږ ǘ ګ ښ ټ ې ې ǘ ړ ی ې ې ی ی ی ښ ی٠ ې ځ ګ ې ρ ρ ې ښ ې ې ګ ې ګ ې ٠ ې ې ګګ Ӂڅی ښ ې ې ړې ٠ ډ ځې ې ډې ې ې ځ

 

٩- :

ېې ټ ی ی ې ې Ӂڅ : ǁ ګ ګ ې ی ی ٠ ې ګ ې ٩٣ ځ ی ی٠ ې ې ټ ړۍ ۍ ی ګڼ ی ی ې ΁ې ۍ ې ۍ ٠ ړ ی ی ی ی٠ څ ځ ې ې ګ ې ڼ ړښ څې ی ې ګ ڼ څ ی ی ې ې ې ۍ ې ې ګ ې ې ګ څ ډӘ ږ٠ ΁ ې ړ ې ې ګ ړ ې ې ٠ ʘ ړې ٠ ې ې ۍ ۍ ګڼ ږ٠ ړۍ ډې ې ې ې ې ګ ځې ړ ې ی ې ٠ 

 


 

   118                 /   ۱۳۸۸  ی یی      ǁی  2010