ܡ Kabulnath


 

 

Deutsch
 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

 
 
   
ې ()  

Ϙ
٢۸
 
 

٢٨

ګयोग :

ې ې ګ ی ی٠ ګ ې ( ݘ) ی ې ډې ی ٠ ګ ې Әې ώې ې ې ټ ټ ې ی ј٠ ګ ی ې ې   ΁ ې ړ ږ٠

 

Ӂڅ ې ې ې ګ ې ی ی :

 

" ګ ې Ϙټ ی"

Ӂڅ ګ ګ ې ګ ټ څ ݘ ٠ ځی ې ګ ځی ی ی ځ ې ګ ی ې ΁ ǘ Ӂڅی ړ٠

 

ې ګ ې ې ټ ګ ړۍ ځ ړ څګ ٠ ګ ی ې ړی ړ ړی ړۍ ږې ړ ځ ې ی ې ډې ݘ ې ی ی ځ ږې ړ٠

 

ګ ۍ ј ی ې ρ ې ې ی ٠ ګ ΁ ې ړ ی ټ ی ې ΁ ځ ݘ ډ ښ ȍ ې ΁ ځ ΁ ړ ې   ݘ ېښ ی ǁ ې ې ې ې ړ ځ ګ ݘ ګ ǁ ړ ږ ږ ݘ ږ Ә ږ٠

 

 

 

ګ ډ:

ګ ډ ی ی :

١- ګ : ګ ې ګ ږ Ӂ ښ ړ ړ ټ ړ ی ې ښ ځ ٠

٢- Ș ګ : ې ی ځ ی ې ې ډ ٠

٣- ګ : ې  ګ   ګ ې Ϙښ ې ې ٠

٤- ګ :  ې ΁ ټ ݘ ی ρې ړ ٠

٥- ګ :ځ ټ ΁ ی٠

٦ ګ: ې Ӂڅ ǘۍ ڡ ښې ې ټ ړی٠

 

 

ځ  ډې ې ې ګ ږ ډې ګ ې ی ٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ۱۳۸                  /             ۱۳۸٩  یی        ی ٢٠۱۱