ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

 
 
   
ې ()  

Ϙ
۳۷        
 
 

  ǘ :

٤ -Ϙ ۍ ǘ:

ې ی ېږې ٧٥ ړې ګ Ϙۍ ǘ ځ ړ Ϙ ǘ ځ ځ ې ګ Ϙۍ ی ǘ ΁ ړ Ϙ Ϙۍ ǘۍ ټ ېښ٠ Ϙ ۍ ې څ ǘ ې ړ ǘ څ څ ې ۍ ǘ ړ ې ټ ې ٠

١ - :

ې ړ ګ Ϙۍ ی ǘ ǘۍ ې ې ی Ϙ Ϙۍ ǘۍ ټ ښی ګڼ ږ٠

Ϙۍ ǘ ې ې ی ǘۍ ǘ ۍ ګڼ ږ٠ ګ ǘۍ ګۍ ړ٠ ǘۍ ې ې ې ې ې ې ې ې ǘ ې٠

٢ - :

ې ی ی ېږې ٦٦ ړې Ϙ ۍ ǘ ړ ٥٢ ې ې ړ٠

Ϙ Ϙۍ ǘ :

٣ -: ې ی ېږې ٥٢ ې ٤٠ ې ǘ ړ٠

٤- : ې ی ېږې ٤٠ ې ی ېږې ٢٦ ې ې ړ٠

٥ - ګ Ϙۍ ǘ :

ګ ۍ ٢٤٠ ېږې ٥٥٠ ېږې ې ې ډېې ې ې ǘ ړې ٠ ګ Ϙۍ ټ ښی ګ ی٠ ګ Ϙۍ ǘ ډ ېګ ګڼی ٠ ې ګ ǘۍ ې ږ٠ ګ ۍ ې ډې ǘ ٠ ې ې ټۍۍټޡ ۍ ې ې ړ ٠

ګ ۍ ې ԁړ ǘ ې ې ǘ ǘۍ ډ ګ ٠

١ - ګ:

ې ګ Ϙۍ ټ ښی ګ ی ې ٢٤٠ېږې ې ٢٨٠ ې ې څ ښ Ǎ ړ٠ ې ې ې ې ګ ې ǘۍ ې ې ې ٠

ګ ړې ې ی ګټټ Ǎ ٢٨٠ ېږې ې ې ۍ ٠

٢- ګټټ Ǎ:

ړی ګ Ϙ ۍ ǘ ګ Ϙۍ ټ ښ ګ ی ٠ ړ ٢٨٠ ېږېҘ ې ګ ǘۍ ګۍ ʘ ړ ې ې ې ٣١٩ ېږې ې јړ٠ څ ǘۍ ې ډ ې ې ړې ړی ګ Ϙۍ ړ ړی ګ ګڼ ې٠

٣ - ړی ګ:

ړی ګ ګ Ϙۍ ړی ګ Ϙۍ ټ ښ ګ ی ګ ټټ Ǎ ی ی ٠ ګ ړی ګ Ϙۍ ټ ښ ګ ړ ځ ې ګ ǘۍ ټ ښ ی ٠ ړ ګ ٣١٩ ېږې ې ǘۍ ύ ګې ې ې ǘ ǘ ې ځ ړ٠

ρ ټ ړ ګ ې ې ρګ ( ) ǘ (ی ) ګ ې ې ې ٠

ړ ګ ǘۍ ٣٣٥ ېږې ې ی ٠

٤ - ګ:

  ې ѡ ږ٠ ګ ړ ګ ځی ٣٣٥ ېږې ې ګ ۍ ګۍ ښ ٠

ګ ǘۍ ې ǘ ګړې ې ړی ځګ ړ ې ګ ې ړ ی ټ ې ډ ې ګ ې ې ې ې ϡ ځ ې ې ړ٠

ګ ړ ې ډې څ ې Ә ې ǘۍ ې ې ړ ړې ږ ې ګ ǘۍ ټ ٠ ǘۍ ې ې ې ې ۍ ډې ګ ړ٠

 

٥ - ګ :

ی ګ ۍ ǘ ګ ی ΁ с ځی ګۍ ښ ٠ ې ښ ې ΁ې ǘۍ ړ . ې ې ګ ې ړ ښ ǘ ړ ǘ ې ړ ې ړی ΁ ΁ ګ ی Ӂ ې ې ګ ǘ ǎ ې ې јړ٠

ګ ΁ ګ ٠

٦ - ګ:

ګ ې ګ ګ ی ګ Ϙۍ ډې ړی ګڼ ږ٠ ړ ٣٧٥ ېږې ې ګ ۍ ګۍ ډډ ګ ې ې ǘۍ ګڼ ږ٠

ګ ې ρ ټ ې ې ٠ ې ګ ǘۍ ې ګ ګ ǘ ې јړ٠

ګ ې ی ې ګګ څډ ې ې ګ ې ټ ۍ ټې ې ېې ۍ ې ګڼ ې ٠

ګ ښی ǘ ٠ ې ټ ې ډې ړ٠ ǘۍ ې ډې ې ی ې Ԙ ټ ی ی٠ ږ ې Ș ې ې ٠

ډ ې Ӂ ې ١٦٠٠ ǘۍ ې ګ ګڼ ږ٠ ګ ٤١٥ ېږې ې ǘ ړ٠

 

٧ - ړی ګ :

ړی ې ٤١٥ ېږې ې ٤٥٥ ېږې ې ګ Ϙۍ ǘ ٠ ۍ ګ ې ګ ټ ې ې ٠

ړ ΁ې ǘۍ څ ښ ې ې ډې ښ ګ ǘۍ ې ړې ǘۍ ړ ې ځ ρټ Ӂ ې ړ ړ ګ ی ړ ې ې ې ې ې ړ٠ ۍ ې ګ ړۍ ې ١٦٣ ١٦٤ ې ۍ ې ې ٠

ړ ګ ǘۍ ې ګ ګ ٠ ې ۍ ګټټ ګ ې ې ǘ ې ǘ ٠

ړ ګ ې ې ځ Ә ې ͘ ړ٠ ځې ې ې ړې ځی ی ی Ә ګ ځې ځی ی ی ګ ٠

٨- Ә ګ :

ړی ګ Ϙۍ ǘ ړ ګ ی ٠ ږ ې ی ړ ځ ٠ړ Ӂ ګړې ړې ی ې ړ٠

Ә ګ ٤٦٧ېږې ې ړ ځی ی ګ ǘۍ ٠

 

٩ - ګ:

ړی ٤٦٧ ېږې ې ګ Ϙۍ ǘ ٠ ړی ګϘۍ ǘۍ ړ ګ ی ٠ ې ې ٠ ګ ٤٧٣ ې ǘ ړ٠ ړ ې ԁړ ٠

ړ ې ګϘ ۍ ǘ ړې :

١٠ - ګ

١١ - ګ

١٢- ګ

١٣ - ګ

١٤ - ګ

١٥- ی ګ

١٦ - ګ

ګ ǘۍ ې() ځ :

ې ې ڼ ې ګ ې ګڼ ږ ځ ې ې ړی ټ ٠ څ ګ ǘۍ ټ ې ټ ځǘ ې ǘ ې ې ې ټې ړی ې ې ټ ې ۍ ې ٠ ړی ټ ٠ ګ ې ې ګډډۍ ې ј٠ ړ ې ټ ړ ې ګې ې٠

ګ ǘۍ ې ځ ډې ړی ǘۍ ԁړ ې ٠ ځ Ӂ ې ړ ی ې ې ګ ګ ٠ ی ړې ډېې ړې ګ ΁ ې ԁړ ې ٠

ګ Ϙۍ ǘۍ ې ԁړ ړې ٠ ګ ټ ې٠ ې ړۍ ǘړې јړې ې ې ې ې ٠ ۍ ټ ډې ړې ښ Ӂڼ ټ ې ٠

ӡ ʡ 혡 ټ ǡǡ 䡘 ټ ګۍ ј ګڼ ې٠ Ϙټې ې ښ ې ڼ ړ С ډ ټ ǘړ јړ ې٠

ګ ǘۍ ې ټ ډې ړ ې ګ ږ٠ ې ې ې ٠

ǡ څې ګ څې ګ ٠

ګ ǘۍ ې ګѡ 혡 ޡ ۍ ډې ړ Әې ΁ ې ډې ې ښ ٠

----

ې:

١-http://www.indianetzone.com/21/kanva_dynasty.htm

٢-http://www.indianetzone.com/5/gupta_dynasty.htm

٣-http://en.wikipedia.org/wiki/Gupta_Empire

 

 

 

    ۱٤۷                                ۱۳۸٩  یی                  ی ٢٠۱۱