ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

 
 
   

ې ( )
٢۱
Ϙ

ې() ې


ǘ ی ی 

 
 

  ȁڼې ښ !

 

  ې ګڼ ې ړ ې ǡ ʡ ې ګ ړ јړ ٠ ځ ې ړ ې ځ    ړ ې   ږ ځې ړ јړ٠

 

 ١٩- :

ړۍ څې ی٠ ېګې ګ ѡ Ӂږۍ ې ې ګ ΁ ې ٠

ې ې ړۍ ې ټ ې ې ې ѡ Ӂږۍ ځ ړۍ ړ ی ټې ېګې ړ ړ ړې ې ٠

ېې ې ې ړۍ ږ ΁ې ګۍ ځǘ ړ ې څ ی ړۍ ٠

ې ݘ ې ځ ګړ ې ګډډۍښۍ ځ ګړ ٠

ډ ګې Ӂڅ ټ ې ݘ ګڼ ی ې ږ ګ ې ې٠

٢٠- :

ځېј ږ ٠ ې ې ې ې ې ΁ ې ېې ې ړ٠ ې Ӂېڅ ېګې ېϘې ې ې ې ٠  ې ږ ې ی ې ې ځګړ ځǘ ې ې ټ ګې ړ ړ څ ګې ړ ړ ΁ ړې ې ډګ ې ځ ړ٠

٢١- ځ :

ې ې ټ ېې ې ځې څې ٠ ګې Ӂېڅ ې ځ () ړ ې ځې ی ی ٠ ۍ ټ ځ ړ Ӂڅ ګڼ ٠ ې ې ځې ی ی ځ ې ټ ځې ږ٠

٢٢- :

  ې ې ټ ې ې ۍ ې ښ ګ ګڼ ې ې ԁۍ څې ږ ړ ǘښ ې ې ځ٠ ې ۍ ګ ې څ ښ ۍ  ٠ې ې ۍ ړ ګې ې ځ ډۍ ږ ږ ې ې ې٠ ۍ  ېې ې څې   ړی ٠

٢٣- :

ی ې ېې ǘ ښ ی ٠ ډې ګړی ځ ٠

ېې Ӂڅ ې ې ېګې ې ځ ډۍ ې ې ې ٠

 

( ٠٠٠)

 

۱۳۱                     ۱۳۸٩  یی          ٢٠۱٠