ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deutsch
 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

 

 
 
 
ې ()Ϙ
 
 

ې() ې :

 Ϙ ȁڼې ښ ! ې ګڼ ې ړ ې ګ ړ јړ ٠ ځ ې ړ ې ړ ې  ې ږ јړ٠

 

٥- :

ګ Ӂڅ ې ښ ښ ګڼ ی ګی ښ ی ی ٠ ږ ې ړی ړی ې ې څښی ٠ ې ګ ګې ې ݘ ږ٠

ېې ږځ ګ ې ګۍ ې ډ ې ږ ګ ېې ٠ ګ Ӂڅ ې ښ ځј ی ې ځ ښ ی ګڼ ی ی ې ګځ Ӂ ې ړۍ ښ ٠

څې ړ ې څ ړ٠

ې ړۍ ځې ې ی ړۍ ې ρړ ǡ ۍ ګ ې ړ ګڼ ې٠ ې ځ ګړ ړ ګی ٠

ځ ې ګ څ ی ی ې ې ې ې ې ې ې ٠

 

٦-:

ډ ښ ی ٠ ې Ӂڅ ې ې ډې ې ٠ ښ ړ ٠ ې ګۍ ې ږ ې ې ې څې ګ ٠

ې ې ګې ټ ې ځ ږ ی ې ټ ړۍ  ښ ٠

ρ ې ې  ې ڼ ځ ږ ې ڼ ې ј ې ې ې ې ځ ٠ ځ  ј ږ ې ړ ې ې ǁ ې ǘ ј ې ј ې ی٠ ړ ی ړ ې ې ǁ ې ی ې ǘ ј ې   ړۍ ې ړ ی ی٠

ډېې ې ϡ ې ې ې ې Ϙ ې ې ې ې ې ې ٠

 

٧- ې :

ې ې ښ ګ ۍ ڼ ګڼ ږ٠  ګ ې ې ې ې ږ ګ ړ ǁ ګ ې ې Ϙ ۍ ګڼې ږ٠

ې ځ ې ΁ јړ ې ډې ٠ ې ړ ͘ ړ ې ړۍ ې ρ ې ٠ ې ې ې ې ګ ٠

ډ ې ګ ې ې ړ ډې ٠ ې ۍ ڼ ی ی٠

 

٠٠٠

 

۱٢۷                       ۱۳۸٩  یی         Ӂ ٢٠۱٠