ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

۱

 

٢

 

۳

 

٤

 

۵

 

٦

 

۷

 

۸

 

٩

 

٠۱

 

۱۱

 

۱٢

 

۱۳

 

۱٤

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱٩

 

٢٠

 

٢۱

 

٢٢

 

٢۳

 

٢٤

 

٢۵

 

٢۶

 

٢۷

 

٢۸

 

٢٩

 

۳٠

 

۳۱

 

۳٢

 

۳۳

 

۳٤

 

۳۵

 

۳۶

 

۳۷

 

 

 
 
   
ې ()  

Ϙ
۳۸         
 
 

ǘ

 

 ٥- Ϙۍ ǘ :

 

Ϙۍ ې ګ ې ګڼ ږ ې ٧٥٠ ېږ ې ١١٧٤ ېږ ې ې ǘ ې ٠ ǘ ګ ړ   ύ ګې ې ې ې ېړۍ ې ې ېړۍ ې ګ ǘ ړې ٠

ۍ ۍ ٠ ρ Ϙۍ ǘۍ ې ρ ټ ۍ ټې ښ ګ ې ګ ې ی٠ ρ Ϙۍ ǘۍ ې Ә ј ې ې ې ې ې ګ ځ ٠ ۍ ې ǘ ې ې ې ې ډ сې ږ:

 

١- ګ :

 

ګ ې ګ ρ Ϙۍ ټ ښ ی ړی ǘ ی ٠  ٧٥٠ ېږ ې ٧٨١ ېږ ې ǘ ړې ٠ ρ ې ی ی ی ې ρ ۍ ǘ ی ې ې ٠

ټ ګ ګ ړی ǘ ې ٧٥٠ ېږ ې ښې ǘۍ ېϡ ځ ې ې ګ ې ټ ې ډې ړ ځ ې ګ ې ǘ ړې ډ ګډډ ځ ې ٠ ګ ٢٠ ǘ ړ ې ی  ρ Ϙۍ ǘۍ ګۍ ډډ ګ ې ګ ې ې ړې ښې ǘ ځ ړ٠

 

٢- :

 

ړی ګ ی ρ Ϙۍ ǘ ې ی ی٠ ړ ٧٧٠ ېږ ې ǘ ړ ٨١٠ ېږ ې ǘ ٠ ې ́ ګ ǘټ ګړې ې٠ ړ ρ ǘ ې јړ ځی ې ښ٠

ǁ ګ ې ԁړ ټ ǡ ǡ ګ ǡ ́ ې ې ې ګڼې ې٠

ډې ړی ځ ځǘ ٠ ې ٠  ړ   څګ ې ګ   ǘۍ ې ې ړ ی ګ ې ړ ړ ٠ ې ګ ګ ې ې ډې ټ ټ ې ړې ړې٠

ې ې Ǎې ې ې ګѡ ې٠

٤٠ ͘ ړ ې ی ې ٨١٠ ېږ ې ǘ ړ٠

 

٣-ې :

 

ړی ρ Ϙۍ ǘ ې ٨١٠ ږ ې  ǘۍ ګۍ ښ ٠ څ ګ ې ΁ ǘۍ ې ځ ړ ΁ې ۍ ρ ې ې ځ ې ړ Ϙ ۍ Ϙ Ϙ ګǁ ډډ ګړې ړې٠

ټ ρ ǘۍ ǘ ګ ګ ې   ې ږ ې ړې ې ې ρ ټ ی ٠ ډ Ǎې ǘۍ ې ډېې ځ ښ ې ګڼ ږ٠

 

٤- :

 

ړی ρ Ϙۍ څ ǘ ی ې ΁ ځی ې ǘۍ ګۍ ʘ ړ ٠ ۍ ږې ΁ ې ګ ٠

 

٥ړی ګ :

 

ړی ρ ۍ ځ ǘ ٠   ړیګ ǘ ی ی ٠ ǘ ړ ې ی ǘ ٠

 

٦- :

 

ړی ٨٥٥ ېږ ې ǘۍ ρ Ϙۍ ԁږ ǘ ې ګ ې ǘ ې ٠ ګ ټ ͘ ګ ې ͘ ې ͘ ړ ږ ې ǘړ ٠

 

٧- :

 

Ϙۍ ǘ ې ی ی ې ΁ ځی ښ٠ ړ ٣٢ ǘ ړ ې ې ی ګ ٠

٨- ګ :

ρ Ϙۍ ǘ ې ٢٠ ې ǘ ړ٠ ǘۍ ύ ګې ګ ې٠

 

٩- ګ :

 

ګ ǘۍ ګۍ ښ ٢٢ ې ǘۍ ύ ې ړې٠ ګې ړ ې٠

 

١٠- ړی :

 

ړ ٩٥٥ ږ ې ύ ګې ې ې ١٠٤٣ ې ǘ ٠ ې ١٠٢١ ١٠٢٤ ږ ځ ګ ړ ی ګ٠ ږ ې ړی ډې ښ ٠

 

١١- :

 

ړی ρ Ϙ ۍ ǘ ې ی ی٠ ړی  ١٠٣٨ ږ ې ǘ ١٠٥٥ ې ې ګ ې ǘ ړ٠

١٢- ګ :

ړی ρ Ϙۍ ǘ ې ١٥ ې ǘ ړې ٠

 

١٣- :

٥ ǘ ړ٠ړی ρ Ϙۍ ǘ ې ی ی٠

١٤  :

 

  ١٠٧٥ ېږҘ ې ې ύ ګې ې ې ١٠٧٧ ېږ ې ǘ ٠

١٥- :

 

Ϙۍ ځ ǘ ٠ ړی ځی ǘ ٥٣ ǘ ې ړ٠ ی ρ Ϙۍ ǘ ډې ې ږ ې ρ ۍ ې ǎی ړ٠

ړ ګ ی ې ټ ΁ې ǘۍ ې   ( ) ړ ې ٠ ǘ ٠

 

١٦- :

 

Ϙۍ ԁ ړ ې ې ǘ ړ ǘۍ ې ۍ ې ړې ې ګ ې ځ ې٠ ې ګ ښ٠

 

١٧- ګ :

 

ǘۍ ǘ ی٠ څ ǘ ړ ګ ύ ګې ې ې٠

 

١٨- :

Ϙۍ ǘ ګڼ ږ ې ǘ ې ړ٠ ګ ύ ګې ې ې٠

 

١٩-ګ :

ړی Ϙۍ ی ǘ ٠

 

ρ Ϙۍ ǘۍ ځ :

Ϙۍ ǘ ګ ې ړې ځ ې ې ېړۍ ې ې ړۍ ې  ګ ې ǘ ٠ ρ ǘۍ ډ ې ټ ǘ ګ ټې ې ې٠ ρ ډې ې ې ې ٠

ۍ ټ ǘ ګې ٠ ې ی ǘۍ ې ګڼ ې٠ ǘۍ ې ځ ی ټ   ګ ټې٠ څ ډ ډ ړ ګ ځ ې ԁې ځې ې Ϙې ګ ټ ې٠ ګډ ګۍ ǘړ јړ ٠ ǘۍ ې ې ې ٠

 

ې:

١-http://www.indianetzone.com/23/the_pala_period.htm

٢-http://en.wikipedia.org/wiki/Pala_Empire

٣-http://www.lotussculpture.com/pala.htm

٤-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/438963/Pala-dynasty

 

    ۱٤۸                         /       ۱۳۸٩  یی                 ی ٢٠۱۱