Kabulnath

 
 
 
 
 
ې ( )
 

ԁږ

 
Ϙ -
 
 

( ) ې ې :

ܡ ȁڼې ښ !

ې ې ړې ې ګ ј ړ ړ٠ ځ ړ ې ې ړې ړ ګ څ ړې ړ٠

 

ۍ ې ې ې ږ ډې ګ ې ی ډې ړ٠ ې ǡ ګǡ ګ ګ ړ٠ ې څ ړې ې ډ ړې ړ٠

 

١- :

ۍ ې ټې ړۍ ټ ی ی ګ ی٠ې ٠ ټ ΁ ی ی٠ ږ ځ ښ ځ څ څ ګ ځ ې ٠ څ څ ګ ϡ ϡ څ ټ ǡ څ ګ ǡ ǡ ǁ ګ

٠

ی ځ ې ږ ې ې ګۍ ې ې ږ ې ګ ړ ٠ څ ړۍ ګټ ې ځې ځګړ ځ ځی ې Ԙ ې ځی ې ې ې ې ښ ځ ې ږ٠

 

٢- ګ :

ګ ې ې ګ ګ ٠ ګ ټ ա ې ښۍ ې ϡ ѡ ځ ښې јې ځ ړ٠ ې ږ ګ ځ ځ   ړګ ې  ې ې ې ې ې ې ې ې ړۍ ړۍ ې ی ړ ګ  ې ګ ډې ځǘ ډې څښ ٠ ډ ښې ې ې ې ې ی ښ ځ ښ ځ ړ ې ې Ǎ٠

  ې ګ ړۍ ې ډې ځ ړ ٠ ډ Ǎې ې ټ ګ ټې ۍ ځ ړ ې ړې ٠

 

٣-ګ :

ې ګ ی ې ډ ې ځ ٠ ې ږ ړ ګ ږې ګ ې ڼ ی٠ ړی ی ړی ی ګڼ ږ ی٠ ګ ی٠ګ ې ږ٠

 ګ ې ډې ې ې ǡ ډ ګʡ ګǡ ټ ې ډې ځ ٠ ګ ږ ړ ګ ې ې ټې Ӂټ ځې ټې ځ ځ ښ ې ګ ې ړږ.

 

 ( ) 

 


 

   116                     ۱۳۸۸  ی یی       э  2010