ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁړ
 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
           

 
 


یې

ی ځی ی

ی ی ځ ی ی ې ې ې ټ ځی . یی ی ې ټ څ ې ی ټ یې ړ ې ی ړ ړی ې ی јړې.
... څ ږ ړیې ې ېګې ( څ ӡ јʡ ښ ې ΁ ی ...) ې یږې ټې یې یې эیې ېېږ ټې ړ. ې څګ ې ګړ ې ی ځ ی ځ ړیې ړ ګړ ј ګ ی ې ی ې ې ټ ځی .
ی ې ګړ ې ړیې یږې یې ې ړې ΁ ړ ګۍ ډګ ړې ې ې ی ی ې ړ ј ګۍ .
ږ څېړی ڡ ې ې ې ګ ګړ ڼ ی ی ې ړ ړ .
ګڼ ې ګړ ې ړیې ې یې ږۍ ړ څ ی ې ډ ګ ې ې ګ ǘ ښی ږۍ .
ې ی ې ښ یځ ې ښې یې ړګ ې ې ګړ ی ټ څ ډ.
ی ې ټ ګړ یې ۍ ېڅ ې ګ یږ. ې یږ ې ځ څ ځګړی . ګڼ ې ې ړیې یې ې ړې ې ی څ ډ ی ې ې ې یږ. ی ځګړ ځی ی ڼ Ǎ. ګ ی یی јی Ӂیڅې ی ی. ی ی ښی ی ی ی ې یې ی ј ږ ړ . ی ی ې ې ی ی ی ښ یې ې ј یې ړ. ګړی څ ځډ ǁېی یږ ی ې (ې ټی ې ړ ) یږ.
ې ې ی ې ی یې ړ ی ی ې ې ې ښې ړ ې ګ څ ې . ې ډېی ې ړې. Ǎې ې ی ې ې یږ ې ږ ی یې ړۍ ی ځ ی ړ یې ی- ې ګ ې ږ ԁړ ǘ ې ǘړ. ې ې ځګړې یۍ ږ یې ېی.
ی ې ځ ј ې ې ی یې ړیې ې ېی ې ۍ څјۍ ې یې ې. ی ی ړې ې ې ې یې ی ۍ ړ ی. ی ی ی ې ی:
ی ې ې ј ړ ی څ ډې ډې ړ ی ې ږ یې ی .
یږې ټ ځȬی ګ ی ېځ ګ ښ ړ ی ی ړ ې ځ ې ږ ګ ږې . ی ی څی څی . ښی ېی ې څ ی ړۍ ې ی ډ ی ړ ړ ړ ټ ښې ړ .
ې ی ې Θښ ې ې ی ې یې ې ی ې څی ې ی یې ې ډې ی ی. ی ی یې ی څې ځګړی јیȡ ϡ ǁېی ی ږ ې ݘ ې ی ړیې ی ې ی ې ې یې یږ ې ی ړۍ ې یې ΁ ݘ ځ ړ. یې ې ΁ یږ. څ ΁ ړ ԁړ ی. ېڅ ې ړ ݘ ی ј ښ ې ی ی ی ې ی ΁ ی ېې ې ی ړ.
ی ې ځ ΁ ې ی ې ړیې یǻ ې . ې یې ی ی . ې ځګړې ی ړۍ ځګړې ې.
ې ی ې (ګړی) ی ی ی. ی ې څ . ې ې ی ی. څ ېی ې ی ی ی ېڅ ګړی ېڅ ی ی ېڅ ځ ی ی. ی ی ی. ی. یǘیږ. ی ې یې ړ ې یږ ǘږﺉ.
ې ې ΁ څ ې ј ې ړ ګ یږ ې ځ. ی ېږ څ ې ی ǡ ١ ӡ ...یѡ ی ګ یښی . ځ ی ΁ ېږ .
ې ј ګ ځ ې ې ϡ ی ټ ړی یږ.
Ộ ډ ډ ی ې ی یږ. ی یې ی ې ګ ی. ګړی ړېې ې ړ ې ې Θې یې ګ ی ې ړې . ې . ی . ېڅ ی ېی . ږ ښی Θښ یې ې ګ ې ی Θې څ ی. ی ې ې ګ ی ځ ی ې ی ۍ ې ې ړې څ .
څېړ ې ی یی Ǎ.Ǎ.یӻ ی ې ځ ې ږ ی ې ی ې ې ځ ړ ی ړیې ې ΁ ی ی ړ ړ.
ی څ ې ګړ ی ځ ی ی ی .
ی یǡ ښ ې ې ړی ې ې ۍ ی ړ .
ی..یګ یې ې ی ی ځ ې ی څی .
ی ې ی ې ړیې یǡ ې ې ګ ی څګې .
څېړ ډګ ړې ې ړیې یږې ی ړیې ې ښیې . ګ ی ی ی ی ی ړ ی یی ې ی ډې ی ډګ .
ټې ټګ ی ǻ یی یګ ځ ی یی ږ .
ړی ځی ې ې ی ږ ی ی ی ړیې ی ی ځی یږ.
ړی ېې ی . ځ ږ ی ې ړیې ړ ېیږ ړ ځ ځ ې ډ ځډ ې ېږ ې ی ړی . ړی ۍ .
ړیې ځګړ ی ی څ ېې ی:
ړیې ړ ګړ ی ݘ ټ یږ. ې ې ګړ ی ی ړیې یږې ې ی . ښ ی ګړ څ ی یځ ې یښیږ ی: ی ې ښې ڼۍ .
ټیګ :
ګړ ی ې ǘ ې ې څ ړ. څې ځېږ. ې ې ګ ږ ې یې ی ګړ څ . ی ښې ډ ی .
 

 

 

 

     ۱۸۲                   /ی       ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶       ۲۰۱۲ یی