ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
     

 

 
 

ی

ې ښۍ ې ښ
ۍ ې

ړیې یږې ې ی یې ې ۍ ې ړ ې یې ښې ښې ی ΁ ې ې ۍ ې .
(ګ) ږ ۍ ې یې ړ ې ځی .
ې ړی ې ǘ ښې ګې ۍ . ډ څ ې ړ ګ ټۍ یې ړی ې . ۍ ټ ړ ی ڼ ې ې ی.
ۍ ې ی ۍ ې ښ ې یې ... ۱۹۳۴ ی ې ې .
(ګ) یې یӘی ی ی ی ې ډǘ . ې ۍ ې ېړ ځې.
ډǘ ګ ټ ی ښ یې ی یی ې څ ښ ی . ΁ې یې ډګ ړ ې یې څ . ړې ې ۍ ټ ې ټ . ټ Ǎǁې ړیې ېې یې ښ.
څ ې ې ې ښۍ ې . څǁ ړ ې ΁ ښې. یې ې:
! ې! ΁ ی. ΁ې ې ښې ی ځی څ ې ګԁ ی ې ې ΁ ی.
ی ښ ګ ېړ ΁ ȍی ږ ړ ی ځ ی ټ ټ ΁ ی:
ړ . ټ ﺉ ړ . ΁ څ ې ۍ ښۍ ې ې ښې ړ . یۍ ې ځ ې ی ی ې ې ښ ی. ډې څ ې ړ ې یۍ . څ ی ی ږ ې.
څ ی ې ی څګې ږ ی . ټ ΁ . ی ǘ څ ې . ړ ې ړ ړ یې ښې ې ړې. ی ې ډې ښې (ښی ی) ې. ټ ښ ی ځی څ ی.
ی ۍ ړ ګ ښې ې ې. څ ې ې ی ښې ΁ ی . څېې ی څ څ څګې. ې ې ېږ ې . ړیې ړ ې ی ې ې ۍ یې ې ړیې .
ې ΁ څ ی ې ډګ یې ړ ې ی ډ ی ړ ښې ΁ې ېې ڼ ې ېې ېې یې ی ی.
ې ټ ځ ړ ړې. ګ ۍ ې ې ۍ ښ ګ ې.
ې ۍ ړ ښۍ ʡ یګ ΁ ځی ۍ ېښ. ډǘ ګ ې ې څ ېښی ې یې ی.
ԁې ې . ړ یې ړ ی ړ. ټی یې Ӂی ې یې ې. ې ې . ټ ی یۍ ښ. ګ ۍ څ ی . ی ړ ی ې ړیې ړ .
ې ګ ې ې څ ټ ېی ړې. ی ې څǁ ځې ګې یې ټې ړې ږ څ یې ږ ښ. ډǘ ګ ی ې ې ې یې ۍ ړ ځ.
ې ې ΁ ځی ټ ړ.
сې- یې ې ی ی ېښ . ښې ځې ۍ ۍ ښ یې ۍ یې ې ځېې ګ ټ ې څǁ ی ی ږ ې ېې ۍ ږیږ ږ ی. ۍ ې یې ی јړ.
ږ ې یې ې ې ړ:
ې ړ ی څ ې ی ښ.
ې ډǘ یې ړی ی ړې ی ډې یې ځیې. ټ ې ږ ډې یې ځی ی ې ړې ې څ ځ.
ېړ ړﺉ. ې ړیې ی ېی. ی . ې ی یې ښ.
ګ ۍ ړ ې ې ۍ ې ی څګ ږ څ ړ ې ې ۍ ې یې ې ځ ǎ ǁ ې ړ.
сې ږ ې ړ ږ څ ی ګی ې :
ډې ښ ډې ښ ی ښېﺉ!
ډǘ ګ ې ې یې ǁ ړ. ی ګ ېړ ΁ ې ې ې ړ یې ې ʘی ړ. ږ ی ې :
ښ یې ј јړﺉ ۍ ښېﺉ ښ ... یې ښ .
ډǘ ګ ږې Ǎې څ یې ړ ی ښ ړ. ې ې ډǘټ ګ څګ ǘ ښ ې. ځ ې ټې ۍ ی ې څګ ړ ښې ړې یې ۍ ښې. ی ړ ړ ې ړ.
ی ږ ې ې ښ یې ی .
ې ې څﺉ ړﺉ ځﺉ!
ی ځ ی څګ ې ې ړ ګ ډǘ ګ ΁ې ې یې ټې یې څ. یځ ی ېځ . ګ ۍ ټ ړ . ډډ ې څ ړ ې ړ ې ј ړ ی ې . ټ څ ې یې ښې ړ!
ړۍ ځ یې ځډ ېې ې. څ ږ ې ړ:
ېږ ې ټ یۍ . ې ې ږ ی ې . ې ړیې ی ېی. ی څ ګډډ ږ ی ې ې . ښ . ې ښ ځ ی ځ ې .
ړ ې ی ېې ښې ې ې ګ ۍ ې ې ی ښ یې . ی یې یې ښ ړې یې ې ې ی ړ ې ښ .
ی ې څګ ی ښ ړ ی ځ ی ی ǘ .
ډǘ ګ ʡ یې . ټ ې ۍ ǘږ. ډې ټ ړ . ی ی ې ی ښی ΁ ې ښی . ې ې ۍ ګ ۍ ړ ې ی ی ی ې ی ړې ښې ې.
...Ӂی څ ې (ې ې) ې ښۍ ې یښ .
ټ ی ړې ې ې یټې ۍ یږې ې ې ځ ګځ.
ږ ځې . څښ څ ی ځ. ی ځی ړ. ی ړ. ی ې Ԙ ј. یړ ډې ځې ړ ی- څ ی ې ی (ښ ) ېږ ګ ی ځ یګ یږ ی Ә Ӂږۍ ې یږې ی Ӂږۍ ی ی ې ې یښ ګ ΁ ΁ ړ ړ
ډې یې ې ΁ ړ ی ټ ی ړ. یې ی ی یږ. ې ی ی .
 

 

 

 

۱۷۲                      /   ۱۳۹۱ ی یی                    ۱۶ ی ۲۰۱۲ یی