ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

ړی

 

 

ی

 

 

ی

 

 

څ
 

 

ځ
 

 

ԁږ
 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

ی
 

 


 

 

ی
 

 

څ
 

 

 

 

 
 
   

ږ ڼ Ӂۍ
(ړیې څې ې ې) 

ښ ړ ې:
     

    

 
 

ځ

ړیې یږې ې ېې

ېې څېړ ې یې ې ې ړیې یږې ې ټ ګړ ی ځګړ ځǘ څښ .
ې ی ې ې ǘ ǘ ړیې ی - ډۍ ګځ. څ ې ǘډیې څګې ی .
یګ یګ څېړ ې یې Ǎې ې ګی ګړ ې ګړ ې ې ړیې یږې ې ې ی ې ېګې یې ې ړ یږ:
ډǘ ې ې ې یې ډېې څېړې ړ څګ ګړ څ ې ی ړیې ګړ ݘ ی ی ګړ ځ ې ګ ی ڼ ی јړ ی ځ ی یې ې ړیې یږې ړې. ې ې ګړ څ څԁې یې ځګړی ی ۶۴ څ ی ی یې ۍ ړیې یږې ې ې.
ې ګړ ΁ې یې ی ې ډ څ یې ېیې ړ:

ې ې یښی ی ې ېږ.
یښی ی ې ې. ی ی یځ ی یې ی ګ څ ی ې ګډډ ځ . ې ټ ټ ې ښی ې ځ یږ.

ی ړ
ی ې ې ی . - ی څ ېڅ ړی. ی یږ. ې ې ډ ټ ې ϡ ی ې یې ی ړ . ې ړ ټ ړې ړ څ ېیږ ېڅ ی څ یږ.

ډǘ یی
ډǘ ی ړ ΁ یی ې ډګ . ی ېږ څ ی ړیې ړ ې ی ې ی ګ ګ ې څ ې ې. ې ې ګ ګې یې ېږ ډǘ ې ړ .

یی څ ې
ۍ ې ړیې یږې ې ې ې ې یې څې . ېې یی ې ې ی یږې یی ی ړګیږ. ې ړیې څې څ ې ېې ړ .

ѡ ګ ړې ې ی ی
ړیې یږې یې Ǎې ې ې ړ ځǘ ې ی ԁړ ی ړیې یې یې . ѡ ʡ ګ څی ې ی . ې ځǘ ې ړ ی ې څ ې ی ټ ړ ږ ږ ې ې ځ ې ګځ. ړې څ ی ې یښ .

ی ړ
ې ۍ څ ې ۍ ې ې ړیې یږې ې ځǘ ې ی ې ې ېښ ړی ړ.

ړ ΁ ی
ې ی ۍ ې ې ړیې یږې ې ې یې ې ې ړی ې یې ړۍ ېږ ی ې ΁ ی ې ΁ ښ ړی . ې ې ړ ی ڼ ی ې. ې ټی ې ړ ۍ ټیۍ ی څټ ښې ی: ډې ښ ! ېې ې ړ څ ݘ ټی یږ.ړ ړ
څ ې ی ټی ېښ ې ټ ې ې څ ې ې ځǘ ی ړیې ټیګې ړ. ی ΁ ی ړیې ړی ړ ې ټ ټ ې یږ ې ۍ ΁ -ی- ې ې ګڼ ې ځǘ ی ی.

ݘ یی ځǘ
ԁږ ۍ ې ې ې ړیې ې . ی ԁړ ۍ ې ې ݘ ځǘ ی . ې ځǘ ی ې ې ځǘ ېږېی. یې ې ی څېړ ې ی ډګ ې ډې ښی ی ݘ ځǘ .

ې ې ی ېښیږ
ې یӘ ېښی ې ې ډې ی ټ ځ ښې . ې ی ی ېښی ې یږ. ېښې ی ې ښ یږ.

ګی ځ ېی ډǘ ې ړیې یږې ې ړ ی څېړی ی ې ې ې ی ی ی ی څ ړ ې .
ډǘ ی ی.
ی ډې ی ی ی. ښی .
ې ی ې ی ځ ǘ ې . ې ډǘ ی ی ی ی یې ځی .
څېړې ې ې ې ړیې یږې ګړ Ӂی ړ ې ې څګې ې ی ډ ی ډ ړی .
ی Ӂی ی ی ی ې ی ی ګ ې ی ړیې ښ. ی ې ې ی ځ ی ی ی ړ . ې ې یښی ی ې ړی ځ ی ې یږ. ې ې ښی ې ځیې ې ګړ ی ړ ې ځ ې ې ې ګ ځ ځ ځ ی ډګ ې یې ΁ ټ ی ڼ .
ی ی ی ړې ǁ ј ې ډې ځ یې ې ی ی یی ی ې ی ی ښ. ی ی ې ی ې ټیګ ړې ې ږ ݘ ړی څ ګځ.
ې ی ځ ی ړ ګځ ی یږ ی ېې څ ې ې یږ. څې ی ځ ی ګړ ې یږ ې ی ې یې ې ړې یږ.
ډǘ ی ړیې ی یږ ې ی ځ ېږ.
ډǘ ی ې ګړ ې ې ړیې یږې یې ړ ې ې ړ ی ږ ځ ې یې ی ډې څ ی. یې ښځې ی ې ې ګ ې ΁ یږې ې یې ې ی ډ ېړ ی.
ی ی ېې ی ی ی ې ی ړې. ۱۹۹۴ ګیی ې ǁ ی:

ی ی ړ.
ی ی ǘ ΁ ې ړ.
ی ǘې ټټ یږ.
ی ی ی.
ی ی ی ی.
ډǘ ѡ ی ی ǁې ړی ی. ټ ټ ګۍ ټ ې یړ Ӂی ځ ې ی . ی ې ی ړ . ی ګ ј ی یږ. ډǘ ی یې ې ی Ӂی څې ی.
ډ ی ې ې څګ ې ی ې ی ی ی یې ډېې یې ې څ ې ی ګ ی ړ ی ړ ی. ې ې ی ې ی ځګړې ې ی ړګ ی ی ې یې ǁې ړې ډǘ .
ډǘ ی یې ړګې ې ې ښ ځ ی ی ړی. ړی ی ې ړ ی ی ړ .
ډǘ یځ یې ې ګ ې ړیې ې ځې ی څ یږ ېړی ڼ ړ.

ټګ ی (Paul Twitchel) ѻ ړ ΁ څېړ ړ ې ۱۹۶۵ ǘ ې ی ې ڼ ړ. ی ΁ ې ښ.
ې ځ ږ ړ ړیې یږې . Ә یې ې јړ. ԁ ې ۍ ԁ ګڼ ې یې ې څګ ښې. сې یې ې ې ګې ږې څǁ ΁ ی . ی:
ې ځ . ږ ړ ې یږې ځړ . ړ ې ۍ ځېی ی. Ә ې . ݘ یې ې ې ې ې ΁ ړ ې ΁ .
ې ې ښ ی ی ی یې ځی ی ی یې ΁ ې ګ ښ. څ ېې یې ړ یې ی ј ې ې ې ʡ ې ې . څ ی ی ې ېښ . ی ی ړ ې ښ ی Ә ۍ ړ یې ی ې ټ ډ څǁ ې ی .
ې ې ې ی ې ی ېې ړ ې ې ی ی ټ ی ې ې . ډګ یږ ې ی. یږ ې ی ې ی ړ ې ی ړ.
۱۹۶۰ ی ې ړیې څې یۍ ړ . ی јǁ ې ې ی ړ یې ی ښځ ې ګډ ړ ی ј. ې ډې ی ې ې ǘ ڼ ټ ړۍ ې ی ږ ی ړ ګځې یی ګړ ې ې ې .
ی ې ی ې څ ې ې ړیې یږې ې ی ښیۍ ې ی ې ړ.
څ ی ی یې ی ګړ ی ې یږې ړ ې ی.
ی ټی ی ې ی ی ј یې ې ښ ی ی. ې ǘ ځې ړۍ یې . ی ې ړ ې ځ .( ۍ ې ې ړی ی ی ی сې ې یې ځ) ې ږ ی ې ی ј ړی ې ړی ی. ې ی ېږ.
ې ۍ یې ې ی ې ی ј ړی ی ې ټ ې ې ې ΁ ј ј ړی . ږ ی ښیۍ یښی ې ټ ی ی ј .

 

 

 

 

۱۷۶                      /ی  ۱۳۹۱ ی یی                   ۱۶ Ӂ      ۲۰۱۲ یی