کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه ذبیح الله امـانـیـارژورنالیست آزادافغان
بـــــا

 چهلچـــــــراغ مــوســیقـــی افغــــانســـــتان
 خــــــانــــم نـغـمــــــه

 
 

میگویند هنرمندان درمقایسه بامردم عادی دارای انرژی روانی وجسمی استثنایی هستند.زندگی آنهاپیچیدگی بیشتری دارد و برخوردآنهاباعوامل ناخودآگاه یعنی تخیلات وتصورات ذهنی بیشرازدیگران است.ارسطومیگوید: موسیقی را میتوان دربسیاری ازمسایل زندگی، تربیت، سرگرمی، درمان وتعدیل احساسات استفاه کرد.به قول فارابی صاحب(الموسیقی الکبیر)پیدایش موسیقی معلول سرشت آدمی بوده،احساس،نشاط وخیال رادربردارد.

افلاطون چه خوب گفته است که : نغمه ووزن موسیقی تاثیر فوق العاده درروح وروان انسان داشته، اگر درست بکار رود زیبایی رادررویاهای روح جایگزین میکند. . خوشبختانه درقرن حاضر ازهنرموسیقی در تداوی مریضان نیز استفاده اعظمی صورت گرفته وپیروزی بزرگی به جهان طبابت نصیب گردیده است.

هنر موسیقی درکشورعزیزما   سابقه ی طولانی داشته ، بلبلان خوش صدایی رادردامان خودپرورانیده است.اززمره این خوش صداها وهنرمندان ماندگارموسیقی که درطول سه دهه اخیرباصدای خوش ونوازشگرش بسیار  خوش درخشیده وعلاقمندان  زیادی را بخود جلب کرده است ، بلبل وستاره موسیقی وطن(خانم نغمه) است  . هموطنان عزیز و علاقمندان هنر  مندگرامی ازچهارگوشه ی دنیا پرسشهایی را  مطرح نموده اند. خوشبختانه بااین  بلبل خوش الحان  راازطریق تیلفون درکشورامریکا تماس گرفته،   تقاضا به عمل آودیم تا به پرسشهای علاقمندانش پاسخ بگویند . باوجود مصروفیت های هنری،باجبین گشاده به پرسشهای وطندارانشان پاسخ گفته اند  توجه شما را به آن جلب مینمایم :

 

 قبل ازاینکه به پرسشهای وطنداران گرامی پاسخ بگویم ، نخست تمنیات نیک وسلامهای پرازصفاوآگنده با مهرم را خدمت شما محترم امانیار، سردبیران مجله وزین فروغ، محترم محبوبه جان نیکیار ومحترم نصیر نیکیار وتمام علاقمندان گرامی ام که درهرگوشه وکنارجهان زندگی دارندتقدیم داشته،سعادت ونیکبختی را برای فردفردشان ازدرگاه رب العزت خواهانم

 

 

پرسش: یک آهنگ خوب داری کدام اوصاف میباشد؟ 

پاسخ: اوصاف یک آهنگ خوب رامیتوان به اوصاف یکدولت خوب شباهت داد.چنانچه دریک دولت ملی ومردمی اگرعناصردولت راکدرهای صادق،ملی وباایمان تشکیل دهد،پس آن دولت موردقبول همه واقع شده ومردم دایماازآن حمایه میکنند.زیراآنچه راملت آرزوداشته،دولت به مرام شان بوده،این زمانیست که آنرادولت ملی ومردمی یاقبول شده مردم نام میدهیم.تعلق آهنگ بازهم به مردم ارتباط داشته،بناآوازخوان اگرخواسته باشدتاآهنگش مورداستقبال مردم قرارگیرد،این نکات ارزنده رابایدمدنظرگیرد: تصنیف ویاشعری راکه برای آهنگش انتخاب میکند بایدباآهنگ مطابقت داشته،یعنی اگرشعرشادرادرقالب  آهنگ غمگین، ویابرعکس آن جادهد،به زیبایی آهنگ صدمه زده موردقبول مردم واقع نمیگیرد. هنرمند شعررا باید درست ادانموده،تامعنی آن دگرگون نشود.شعروآهنگ دارای پیام برای شنونده باشد،هنرمند،آهنگش راعاشقانه به مردمش عرضه دارددراخیرگفته میتوانم که یک آهنگ خوب آن آهنگ است که،شعرموافق به کمپوزآهنگ آن بوده ،یعنی لازم وملزوم همدیگرباشند. کمپوزیتورآهنگش رامطابق گلوی آوازخوان انتخاب نماید . زیراهرآوازخوان گلوی مخصوص خودرادارد.درینجا وظیفه کمپوزیتوراست تادرزمینه دقت نماید.اینهاهمه اجزای یک آهنگ خوب بوده،وهمان است که آهنک دردلهاحکومت نموده مردم هنرمند شانرا استقبال مینمایند.

پرسش: چه وقت به هنرموسیقی علاقمندگردیده،اولین آهنگ تان ازساخته های کی بود،کدام هنرمنددرزمینه شمارایاری رسانیده است؟ 

پاسخ: موسیقی رااززمان طفولیت دوست داشته،دایماآهنگهای هنرمندان عزیزوبعضاآهنهای هندی راباخودزمزمه مینمودم. تااینکه درسن(۱۷ـ۱۸)سالگی دراثرتشویق دوستانم خاصتاهم صنفی ها زمینه برایم مساعدگردید تااولین آهنگم که ازساخته های کمپوزیتورخوب کشورمحترم حامدحسینی،(یادشان بخیر،مدت مدیداست که ازایشان احوال ندارم)وشعرآن ازاشعارسروده شده خودم بود  ، به این مطلع (سوزم په غموکی په چلنده زمانی) ثبت نواررادیوتلویزیون نمودم .  که پس از آن نغمه مردم خودگردیدم . من رسمادرهنرموسیقی شاگرد کسی نبوده،  ولی زمانیکه باهنرمندمحبوب (منگل)ازدواج نمودم ، داشته های زیادی رادرهنرموسیقی ازاوآموختم ودوشادوش هم درخدمت مردم قرارگرفتیم.بعدازعروسی مسوولیتم در برابر فامیل بزرگ شدزیرا من یک مادربوده،تربیه اطفال وسایر مشکلات زندگی رابدوش داشته،بنانتواستم هنرموسیقی راعلمافراگیرم .ازجانب دیگردرکشورعزیزم برای خانمها مراکزآموزش موسیقی وجودنداشت. ولی شخصاازتجارب وهمکاری استادمنگل وسایردست اندرکاران هنروالای موسیقی  استفاده ارزشمندی درین زمینه داشتم . همچنان استادگرامی گلزمان درین راستامرازیادیاری رسانیده وتعدادی ازآهنگهای خوب رادراختیارم قرارداده ومددم نموده است

پرسش:  باهنرمندمحبوب محترم منگل چه زمانی پیوندزندگی بستید ؟  ثمره ی ان چندفرزندبوده  و آیا جگرگوشه هاآرزودارندراه شماراتعقیب نمایند؟ 

 

پاسخ: درسال(۱۳۶۰خ ( باهنرمندمحبوب آقای منگل روی علایق هنری ازدواج نموده،دوشادوش هم فعالیت هنری راانجام ومصدرخدمت به هموطنان عزیزگردیدیم.متاسفانه درین اواخرزندگی مشترک را ادامه داده نتواسته ازهم جداشدیم.ثمره یی  این ایام زندگی دوپسرودودخترمیباشد .  پسربزرگم انورجان در مسایل اجتماعی علاقه داشته دررشته حقوق تحصیل مینماید.پسرکوچکم خیبرجان متعلم مکتب بوده،دخترم لیمه جان بعد ازختم تحصیلات فعلادریکی ازبانکهای امریکامشغول وظیفه میباشد.مدینه جان تحصیلاتش رابه پایان رسانیده ودریک کلینیک طبی شامل وظیفه است

فرزندانم به موسیقی علاقه دارند ، اما ازینکه  مصروف فراگیری تحصیل بودند ،نتوانستندراه مارادنبال کنند. من به این عقیده هستم که  درقدم اول تحصیل مهمتربوده،بعدازختم تحصیل اگرمیل به هنرموسیقی داشتندآنوقت میتوانندآنراتعقیب نمایند. دخترم لیمه جان صدای نهایت مقبول دارد ،ولی ازینکه درکارهای روزمره سخت مصروف، درموردفعالیت درهنری تصمیم گیرنده خود ش میباشد  . ازجانب ماممانعت وجودندارد

پرسش:   نخستین باریکه روی استیژدرمقابل شنونده وبیننده ظاهرگردیدیدچه وقت بود  ؟  

پاسخ:  علاقه مردمدرآغازین سالهای فعالیت شبکه تلویزیون ملی به آن شده و دایما برنامه های آنراتعقیب میکردند.درکناربرنامه های متعددنشراتی تلویزیون،برنامه آزمونگاه ذهن ازپربیننده ترین برنامه هابود که دریکی ازتالارهای پرجمعیت بصورت لایف یازنده اجرامیگردید . درآنزمان من درجامعه هنری معرفی ومردم به هنرم سخت علاقمندشده بودند. آهنگهایم متداوم روزانه چندین بارازطریق رادیوتلویزیون ملی اقبال نشرمییآفت. دراثرتقاضای مکرربیننده های گرامی دریکی ازبرنامه های وزین آزمونگاه ذهن که ازطریق اداره روزنه تلویزیون توسط محترم عالمیارصاحب واندرابی صاحب(یادشان بخیرهرجاییکه باشند)تهیه،و به گوینده گی  زهره جان یوسف خوش کلام ومحترم پاکطین اجرامیگردید. ازظاهرشدن درین برنامه خیلی هاهراس داشتم،زیرااولین باری بودکه بابیننده ازنزدیک مواجه میگردیدم. به هرصورت به صدای بیننده هالبیک گفته دربرنامه اشتراک نمودیم.قبل ازرفتن  بالای استیژ،لرزش عجیبی دروجودم پیداشده بود.باتشویق استادمنگل جرأت پیداکرده وبالای استیژحاضروبااستقبال بی نظیربیننده های گرانقدر روبروگردیدم که خاطرات آن لحظه ها ، دایمابامن یکجامیباشد.تاکنون بامهرومحبت مردم هنرپرورم زندگی راسپری نموده وهیچگاه آنهارافراموش نخواهم کرد.       

 

 

پرسش:  رازموفقیت خودرادرکدام یک ازواژه هانهفته میدانید:  صدای خوش ویاچهره ی زیبا؟ 

پاسخ:  پرسش خوبی مطرح شده،درموردعرض میدارم:  انسان موجودزیبایی است که خالق یکتاآنرااشرف مخلوقات درروی زمین خلق نموده است.پس این وظیفه انسان است تااین اوصافی راکه خداوند(ج)به اواعطافرموده آنرادرزندگی چهارروزه دنیابه وجه احسن استفاده کند.درین موردبایدبگویم چون انسان موجوداجتماعی است به نظرمن  چهره ظاهری معرف شخصیت انسان نمیباشد،اوبایدواقعاانسان باشد،نه آدم .زیراآدم همه بوده،پس درجستجوی انسان مولانای بزرگ بود.  

من رازموفقیتم را درقدم نخست روابط نیک اجتماعی ام دانسته،بعداصدایم ودراخیرچهره ظاهری. مقبولی یازیبایی یاچهره  زیباوقشنگ تازمانی باانسان

همراه بوده،ولی چهره باطنی دایماوحتی بعدازمرگ بااویکجامیباشد.مادرگذشته دیدیم که بساهنرمندان چهره های زیبا داشتندولی متاسفانه ازروابط اجتماعی سالم برخوردارنبودند،بناچهره ظاهری شان نتوانست تا نام آنهارا درجامعه حفظ نماید. درموردخود وهنرم  میگویم:  هنرمندی که بعد اجتماعی بلندداشته باشد حال وآینده ازآن اوست

پرسش:  چه زمانی وطن راترک  ،سرنوشت شمارا در کجا کشانید،وچه زمانی دوباره به زیارت مادروطن نایل گردیدید؟ 

پاسخ:  دراوایل سال(۱۳۷۰خ ) دوره اخیرحکومت داکترنجبیب الله  وطن عزیزراباهزارهاآرزووارمان ترک وراهی دیارغربت گردیدیم.درآغازبه کشورهندوستان وبعدادرشهردوبی وازآنجابه کشورپاکستان جاگزین شده لحظه شماری مینمودیم تادروطن آبایی ما صلح دایمی برقرارگردیده  ومابتوانیم دوباره درلانه وکاشانه ویرانه خودبرگردیم . متاسفانه به همه هویداست و نمیخواهم درموردواقعات بعدی بحث داشته باشم که سرنوشت وطن ازجانب بیگانه ها وبیگانه پرستهادرکجاکشید.به هرحال درصددآن گردیدیم تامحیط سالمی رابرای حفظ زندگی وتحصیل فرزندان درنظرگیریم وهمان بودکه زمینه هجرت ما در کشور امریکا میسرگردیده،مدت ده سال است درشهرسانفرانسیسکوکالفورنیازندگی میکنم.بنابه دعوت محترم بیات مسوول بنیادبیات درسال(۲۰۰۴)م غرض اشتراک درافتتاح نخستین شبکه تلویزیونی غیردولتی(آریانا)اولین هنرمندطبقه اناث بودم که واردکابل عزیزشده،خاکشرابوسیده سرمه چشمانم ساختم. بامشاهده وبدرقه هموطنان گرامی که سالیان درازی درانتظارآن روزبودم چشمانم روشنایی گذشته رابخودگرفت.درکنفرانس هنری که درتالاررادیوتلویزیون ملی به افتخارمن دایرگردیده بود،بادیدن استادگلزمان،آقای وحدت ونوازنده چیره دست فریدبخش دلم شادگشته،خاطرات گذشته باردیگردرذهنم خطورنمود.چیزیکه سخت مرارنج دادشهرآبادم راویران دیده ومردم آنرابیچاره ترازدیروزیافتم.

 

 

پرسش:  میگویندشماطبع شعری داشته وغزلهایی سروده اید.آیاتاکنون مجموعه یی ازشمابه چاپ رسیده  و چه تعدادازاین غزلها درقالب آهنگهای شماوسایرهنرمندان درآمده است؟ 

پاسخ:  درکنارهنرموسیقی ازهمان آوان کودکی به هنروالای شعرنیزعلاقمندبوده،دایمابه دیوانهای بزرگان شعروادب مراجعه وگلخوشه هایی ازآن میچیدم.بصورت دقیق ازچهارده سالگی به سرودن شعربگونه غزل آغازوبعضاغزلهایم درمجلات وروزنامه ها اقبال چاپ پیدامیکرد.دراثرتلاش پیگیروهمکاری دوستان وعلاقمندانم توانستم چندماه قبل اولین مجموعه غزلهایم راتحت عنوان(آیینه یی شکسته یاماته هنداره)بچاپ رسانم.خوشبختانه این مجموعه ازجانب فرهنگیان گرانقدربه گرمی استقبال شده،مراواداشت تادرآینده نیزمجموعه هایی  راچاپ ودراختیارعلاقمندان شعرقراردهم.مجموعه تازه که همه غزل بوده و تاکنون اسمی رابالای آن انتخاب نکرده ام بزودی  آماده ودرخدمت دوستان میگذارم.درحدودچندپارچه ازغزلهایم رادرقالب آهنگ سروده چندغزل به صدای هنرمندان محبوب استادمنگل وشاه محمدنیزثبت گردیده است

پرسش:  محبوبیت هنری تان درطول بیش ازسه دهه روزتاروزافزون گردیده، گفته میتوانیم که درحفظ شهرت هنری هم پایه هنرمندشهیدومردمی کشوراحمدظاهربوده ودرقلبهای همه نسلهای وطن جادارید.آیادراجرای کنسرتهاارکسترهنری ونوازنده های مشخص دارید؟ 

پاسخ:  خداوند بزرگ راسپاسگزارم که درطول این مدت بامحبت بیش ازحدمردم خودمواجه شده، ومراقوت قلب بخشیده اند تاهرآنچه درین ساحه درتوانم باشدنثارقدمهای تک تک شان سازم.درکشورم تمام امکانات برایم میسرونوازنده های مسلکی ومجرب دایمامرایاری رسانیده دوشادوش ازین طریق درخدمت مردم قرارداشتیم. زمانیکه درامریکا مهاجرگردیدم درآغازچندتن ازنوازنده های تیم موسیقی خودراچون محمودلوگری رباب نواز،توریالی ومری طبله نوازان راازکابل به اینجاآوردم.فعلایگانه نوازنده یی که درکنسرتها بانواختن طبله مراهمراهی میکندتوریالی بوده،ودرکنارآن نوازنده های جوان بانواختن کیبوردیاری ام میرسانند. باآنکه این آلات موسیقی برای من کدام کیفیتی نداشته،ناگزیرازآن استفاده مینمایم.درکشورعزیز ودرپاکستان ارکسترمشخص داشته ودایمادرکنسرتهاهمراهی ام مینمایند

پرسش:   آیا به نفع هموطنان بی بضاعت تاکنون کنسرتهایی رااجرانموده اید؟ 

پاسخ:   هیچگاهی درموردمردم خودبی احساس نبوده وهرآنچه درحق مردم آواره ومظلوم خویش انجام داده ،نخواسته ام تاآنرا ازطریق رسانه ها  به رخ شان بکشم . زیرا وقتی انسان کمکی ومعاونتی رادرراه خدا انجام میدهد بایدآن کمک مسطوربوده،ونبایدآنرابه رخ مردم کشید.متاسفانه امروزاین حرف به کلمه یی گویاهم چشمی درآمده وحتی اکثراازطریق رسانه هاوشبکه های تلویزیونهای مختلف،کمکهارا به رخ همدیگرکشیده  وحتی درعرضه آن یکدیگررامتهم میسازند. درپهلوی هنرم  من یک مادرنیزمیباشم،وقلب مادرنهایت مهربان بوده،بناتاکنون هرنوع کمکی راکه درحق مادران،اطفال ومردم بیچاره وخسته ازجنگ رواداشته ام همه وهمه درراه خدابوده وهیچگاه نمیخواهم آنرابه رخ شان بکشم

پرسش:   خاطرات هنری راحکایه دارید؟ 

پاسخ:   انسانهادرطول زندگی خود خاطرات بیشماری ازخودبجاگذاشته،ولی این خاطرات درسه دهه اخیردرکشورمامشترک  وهمه اقشارجامعه جزویرانی،بدبختی،ومصیبت های جنگ خاطره یی بدترازآنرابه خاطرندارند.ما که جزجامعه خودبوده بناخودرادرین خاطرات شریک دانسته ونهایت متاثرمیباشم.خاطرات این سه دهه  بدترین خاطرات  بوده که مادرآن زیست داشتیم.خوبترین خاطره زندگی ام ،هرباریکه روی استیژظاهرمیگردم بامهربانی ومحبت فراوان بیشترازپیش استقبالم میدارند.اینکه   مردم هنرمند شانرا میخواهند، ازین بهترخاطره خوش درزندگی چه میباشد؟ 

 

 

پرسش:  درشرایط کنونی که متاسفانه کدرهای موسیقی دربیرون مرز وجودنداشته وازجانب دیگر رجوع بی حد جوانان به دنیای موسیقی بوده.عده یی آنرامثبت وعده یی آنرامنفی میدانند.نظرشماراخواهانیم؟ 

پاسخ:  هنرمندان جوان افغان که دردنیای غرب به  موسیقی روآورده اندازنظراحساس واندیشه باهنرمندانیکه درداخل کشورهنرنمایی مینمایند،تفاوت کلی داشته،آنهادرجهانی زیست دارندکه ازهمه حقوق زندگی برخورداراند.اودگربه اشعاری که ازآن بوی یاس وناامیدی مشاهده گردد نیازی نداشته،بناخواهی نخواهی تحت تاثیرموسیقی وفرهنگ بیگانه سوق  وازآن بهره برداری نموده اند.به این معنی فرهنگ غرب تاثیراتش رابالای ایشان گذاشته است.باآنهم عده یی ازین جوانان باکارهای ارزشمند خدمات بزرگی رابه موسیقی کشوررواداشته وقابل تقدیرمیباشند.به نظرمن بایدآنهاراتشویق نماییم زیرا آینده موسیقی بدست ایشان میباشد.موسیقی دیروزجای خوراداشته وامروزجای خودرا،پس روآوران وگذشتگان این بحرشادی هارابدیده قدرنگریسته دایمااستقبال نماییم.

 پرسش:  زمان فراغت ازمصروفیتها، صدای کدام آوازخوان رامیشنوید؟ 

پاسخ:  من عاشق موسیقی بوده وبه صدای خوش همه آوازخوانهای گرامی علاقه داشته،خاصتابه هنرمندان عزیزیکه درآهنگهای شان پیامهایی نهفته باشد.واشعارارزشمندی رابرای آهنگ شان انتخاب نمایند.به صدای هنرمندان گذشته علاقه تام داشته، تعدادی ازآهنگهای هنرمندان تازه کاررانیز میشنوم و ازآن لذت میبرم.صدای استاداولمیر،خیال محمد،شفیق مرید راهمیشه میشنوم

پرسش:  درمورداتحادیه سراسری هنرمندان که به گفته خودشان مقرش درکشورامریکابوده وبعضاازطریق شبکه های تلویزیونی شنیده میشود که،اتحادیه القابی رابه عده یی ازهنرمندان موردنظرشان تفویض میدارند،آیاازموجودیت چنین اتحادیه اطلاع دارید؟ 

پاسخ:  درمورداین اتحادیه متاسفانه اطلاعی نداشته واین موضوع رابار نخست است که میشنوم.درگذشته بخاطرداشتم  اتحادیه بزرگ هنرمندان راکه متشکل بودازچهره های سرشناس دنیای هنرکه همه عرصه های هنری دورآن جمع بوده وخودنیز یکتن ازاعضای آن  بودم.این اتحادیه علاوه درشهرکابل درتمامی ولایات کشورنمایندگی های داشت وهنرمندان هرولایت بدورآن جمع بودند.کنون که همه هنرمندان عزیز درسراسرجهان پراگنده بوده بناامکان چنین اتحادیه یی وجودنداشته، این به اصطلاح اتحادیه نامنهادرامیتوان اتحادیه غیرهنرمند نامگذاری نمود

پرسش:  گفته میشودکه مدتی است ازمحترم منگل جداشده وباردوم باپسر یکی ارهبران جهاد  کشورازدواج نموده اید. واقعیت دارد؟ 

پاسخ:  زندگی انسان دایمادرتغیربوده،وهردوره آن پرازفرازونشیب میباشد.سالهاقبل باهنرمندمحبوب که به صدایش خیلی علاقه داشتم،تصمیم گرفتیم تا زندگی مشترک راتشکیل دهیم همان بودکه ازدواج  و زندگی خوش وباسعادت داشته،چهارفرزنددلبندازین پیوندبدست آوردیم.متاسفانه پرابلمهای زیادی درزندگی مانع ادامه زندگی مشترک  ماگردیده باالآخره ازهم جداگردیدیم.ازمدت شش سال بدینسوباپسرمحترم مولوی صاحب محمدنبی محمدی یکتن ازرهبران محبوب جهاد  کشوربه لطف الله پاک باردوم پیوندزندگی بسته فعلادرکناراین مردعزیزوصمیمی زندگی نهایت خوش وآرام دارم.اومردروشنفکر،مسلمان نیکووخیراندیش بوده،زندگی پرازسعادت رابرایم آماده گردانیده است

پرسش:  درموردتحصیلات تان معلومات داده،بگویید چه زمانی(نغمه) شدید؟ 

پاسخ:  دوره ابتداییه مکتب را درلیسه عینو کندهاربه اتمام رسانیده ودوره ثانوی وبکلوریارادرلیسه رابعه بلخی تمام ، بعداازدواج وفعالیتهای هنری مانع ادامه تحصیلات عالی ام گردید.اسم من درخانواده(شاه پیری)بوده، زمانیکه اولین آهنگم ازکمسیون ارزیابی آهنگهااقبال نشرپیدا کرد ازجانب هیات محترم کمسیون  آهنگها تصمیم گرفته شدتااسم هنری برایم انتخاب شود.اسمای راگزیدندولی موردعلاقه من قرارنگرفت تااینکه شخصا اسم(نغمه)راگزیده وکنون نغمه مردم گردیده ام.

 

 

چهل چراغ موسیقی کشورومنطقه(محترم خانم نغمه)ازاینکه پرسشهای علاقمندان خودراباحوصله فراخ ومحبت فراوان پاسخ اراهه داشتیدجهان سپاس. 

 

دوستان گرانمایه

 

مهمان شماره آینده، فلم بردار مبتکرو فعال تلویزیون ملی، سینماگر دوست داشتنی و نهایت صمیمی، برنامه سازپر تحرک(محترم عبیدورکزی) که پرسشهای علاقمندانش پاسخ اراهه میدارد.

 لطفاپرسشهای تانرابه این آدرس بفرستید:  

zafghan2000@hotmail.com 

 

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤۳       سال        هفتم                ثــــور       ۱۳۸٩  خورشیدی                     می ٢٠۱۱