کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه جالب ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان 
 
با صدیق افغان مردی با دههاچهره غیبگو، ریاضیدان، کاجی بی،
مشاور ملامحمدعمر مجاهد ومدعی
خلافت درروی زمین

 
 
 

 ـ پرسیدند ملاعمرراچگونه یافتی؟ گفتم رهبرواقعی ملت بازپرسیدند باکدام مشخصات؟ گفتم، ملتی که کورباشد رهبرآن باید یک چشم داشته باشد

ـ درقرن(۲۰)انگلیس،دراواخرقرن(۲۰) روسهاو درقرن ( ۲۱امریکایی هادرافغانستان بی عزت میشوند

ـ درافغانستان تاکنون وجدان کاری تولدنیافته است

ـ بجای این همه عساکر امریکایی و جهان که در افغاستان سرازیر شد اند، اگر سگ میآردند، امنیت ما تامین میشد اگرگاومیآردند، ازشیرآن شکمهای ماسیرمیشد، اگرخر میآوردند، مشکل ترانسپورت ما رفع میگردید

ـ آرزودارم تا روزی صدیق افغان رابایک دستیکه دربدنم میباشد خفه سازم 

 

 

هموطنانیکه درسه دهه گذشته درکابل بوده اند بخاطردارند که دانشمند و ریاضیدان مشهوری بنام ـ صدیق افغان ـ در آن سالها درکابل شهرت بسیار پیدا کرد و ازطریق رادیوتلویزیون نیز ادعاهای خود را به گوش مردم رسانید. او درطول پس از آنسالها نیزدرمطبوعات مطرح بوده وگاه ناگاهی نظریاتی راجع به اوضاع افغانستان نامش را برسر زبانها انداخت.   محمدصدیق افغان ، خود را موسس ریاضی فلسفی دانسته و اسناد و مدارک تاییدی نیز از یک عده دانشمندان جهان بدست داشته که ادعاهای اورابه اثبات میرساندمحمد صدیق افغان به اساس پیشگویی های که درزمان حکومت داکترنجیب الله به عمل آورد،خیلی زودبه شهرت رسید ومردم رابخودجلب وموردتمجیدوتقدیرنیزقرار گرفت.ولی متاسفانه عده یی ازپیشبینی های اوعملی نشدوکم کم محبوبیت خودراازدست داد.

به اساس پرسشهای هموطنان عزیزماکه ازچهارگوشه دنیامطرح نموده اند،مامحترم صدیق افغانراازطریق تیلفون دریافته وپرسشهای هموطنانراباایشان درمیان گذاشتیم.محترم افغان باابرازسپاس واحترام به همه وطندارانشان به پرسشهاپاسخ اراهه داشته اینک آنرابخوانش میگیریم:

پرسش :شمابنام یک پیشگو شهرت دارید، اماپیشگویی وپیشبینی مطابق منابع اسلامی خطاست وجزالله کسی قادربدان نیست.درین باره چه میگویید؟

پاسخ:به عرض برسانم که عالم الغیب خداوند(ج)است که موردتاییدهرمسلمان است ومن آنراازجان و دل تاییدمینمایم،اماچیزهایراکه من پیشگویی ویشبینی میکنیم،غیب نبوده،بلکه صرف محاسبه است.

مثلادشمن رادرمیدان جنگ میبینید،اگردورباشدباهاوان وراکت واگرنزدیک باشدتوسط تفنگ اندازمیکنیدکه اینهاهمه محاسبه اند.درتاریخ اسلام میبینیم که پیغمبرخدا(ص)،شکست دشمنان خودرادرحفر خندق پیشبینی کرد.همان بودکه خندق راحفرکردندکه بنام جنگ خندق مشهوراست.اینجامشاهده میشودکه  پیغمرخدایک محاسبه نموده،نه اینکه پیشگویی وغیب گفته باشد.پس غیبی که خدامیداندبااین پیشبینیها تفاوت کامل دارد.بناهرپیشبینیکه انسان میکندبر مبنای محاسبه استواراست ونودونه درصداحتمال تحقق داردویک درصدآن دراختیارخداوند(ج)است.مثلامیگوییم که طیاره فردامزارشریف میرود،نودونه درصداحتمال رفت داردویک درصدراخداوند(ج)میداندوآن به اراده اوتعالی است.ولی خداوند بزرگ(ج)برای مااین فراست راداده است که دربعضی مسایل پیشگویی کنیم،زیراماخلیفه خدادرروی زمین هستیم.

 

 

دریافتهاوفراستهای انسان بسیاراست.میگفتندکه انسان پنج حس دارد،بعداحس ششم هم اضافه شد،ولی من میگویم که هفت حس عمومی وجودداردکه هرکدام به نوبه خودبه شعب دیگری تقسیم میشودوجمعا۳۴۳حس و دریافت راتشکیل میدهند.حس ششم(انفارمیشن)است که آنراساحه یی اطلاعاتی گویندکه یکی ازحرفهای ریاضی فلسفی نیزهمین میباشد.مثلاگاهی اتفاق افتیده کهآرزوکرده اید کاش یک گیلاس آب همین لحظه برایم می بود،ناگهان متوجه میشویدکه نفری باگیلاس آب بسوی شمامیآید،درین حال  حس شماچیزی رادریافته وهمین حس آنرابه دماغ اطلاع میدهدوشما دفعتاآنکسراباگیلاس آب دربرابرخودمی یابید،یااینکه گاهی به فکردوستی می افتید ناگهان همان دوست درهمان لحظه نزدتان میآیدوشمابرایش میگویید، همین لحظه درفکرم خطورنمودید.اینجابعدسوم (حالت مکانیت)تغیرنکرده واین دریافت بالاترازبعد سوم است.همچنان این بعدچهارم(زمان)هم نیست که انشتین گفته،بلکه این حس ششم است که همه ماوشماآن حس راداریم حس هفتم خیلی جالب است،آنرامن کشف کرده ام.  چیزیراکه میگویم به اثبات می رسانم.حس هفتم که آنراساحه دفاعی میگویند،مثلامتوجه میشویدکه مرمی بطرفتان میآیداما معتقدشده اید که مرمی برشمااصابت نخواهدکرد،پس مرمی برتوهیچگاه اصابت نخواهدکرد.این ارتباط به حس هفتم داردناپلیون درجنگهابسیارمتحرکت وشجاهانه پیش میرفت با آنکه هزاران مرمی به سویش پرتاب میشد،ولی  یک مرمی به اواصابت نمیکرد.ازاوپرسیدندباآنکه درجنگ هزاران مرمی بسویت میآید،توچرا بی اعتناپیش می روی؟جواب داد:من معتقدم که مرمیهابرمن اصابت نمیکند.بساواقع گردیده افرادیکه درعقب اوبودندکشته شده وحتی پاسبانان اوازبین رفته وهمه حیران بودندکه چرامرمی بالای اواصابت نمیکند،بالآخره درزمینه تحقیقاتی صورت گرفت ومعلوم شدزمانیکه مرمی بسوی اوپرتاب میگردد،اشعه یی ازدماغ اوخارج شده مرمی رادفع مینماید،پس حس هفتم اعتمادمطلق ودسپوتیزم است.نظرانسان سنگ رادوپارچه میکند.

وقتی خداوندانسانراخلیفه خوددرروی زمین ساخت تمام امکانات رادراختیارش قرارداد. مجردیکه یکی ازاعضای بدن مادردکندوماهوش خودراازآن دور سازیم،میبینیم که دیگردردوجودندارد.بناتلقین حس هفتم رافعال ساخته وتشویش حس هفتم رانابود میسازد.

پرسش:برای ماتوضیح بدهیدکه مقصدازریاضی فلسفیچیست وشمادرزمینه چکارهای راانجام داده ایدوهم بگوییدکه موسیقی ازنظرریاضی وفلسفی چیست؟

پاسخ:ریاضی فلسفی ازدوعلم تشکیل شده،علوم طبیعی وعلوم اجتماعی که درراس علوم طبیعی،ریاضی قرار داشته وبه گفته علمازبان طبیعت است وفلسفه  مادر علوم.پس درهمه چیزریاضی وفلسفه وجودداردریاضی درپهلوی همه علوم وجوددارد.مثلاتاریخ توسط ریاضی گویاترشده اگرریاضی راازپهلوی تاریخ دور سازیم قصه وداستان میشود.همچنان دراقتصادسروکاربا ریاضی میباشدوکذادرعلوم دیگرفلسفه ریاضی وجودداشت،اماریاضی فلسفی وجودنداشت،مانندکیمیای فلسفی،فزیک فلسفی.پس آنراچنین تعریف میکنیم که ریاضی فلسفی تمام علوم رابراساس قانونمندی های ریاضی مطالعه وثابت میسازدکه تصادف اصلاوجود نداشته، لایتنهایی نیست.جهان نامحدوداست،جهان کمیت است.پس چیزیکه کمیت باشدقابل محاسبه است.از همین سبب خداوند(ج) گفته که جها نرا درششروز آفریده است. ازنظرریاضی فلسفی، عددشش یگانه عددیست که سه بعد وشش جهت را شامل است. ریاضی فلسفی تمام واقعات جهانرا برمبنای یک محاسبه پیشبینی میکندوهیچ چیزی درجهان وجودنداردکه ازعلم ریاضی فلسفی خارج باشد.درجهان ازریاضی درمسایل مادیات استفاده به عمل آمده ولی من ازریاضیدرعلوم اجتماعی،اسلامی کار برده به همین اساس بنیانگذاراین علم دانسته شدم. بادانشمندان جهان این موضوعات رابحث کرده آنهاصلاحیتهای مرادرین زمینه تاییدو فعلادر۳۲کشورنمایندگیهای تحقیقی دارم واسنادعلمی خودراتهیه کرده ودرآرشیف هاموجوداست.ریاضی معنایش منطق جامعه بوده اگرریاضی راازجامعه دورسازیم جامعه بی منطق میگرددفلسفه ریاضی اززمان یونان باستان وجودداشت .موسیقی از نظرریاضی فلسفی به نفس تعلق داشته وازفرآورده های خلقت الهی بوده ونمیتواندکه حرام باشدالبته  موسیقی نه موسیخی.

 

 

پرسش:صدیق افغان چهره یی قابل اعتمادنداردوبراساس شواهدشمادرسازمان استخبارات شوروی وقت(کا.جی.بی)عضویت داشتیدوحال برای پوشانیدن چهره اصلی تان،مساله کشف ریاضی وفلسفی را براه انداخته ودراداره حکومت حزب دیموکرایک خلق افغانستان مقام والایی رادارابوده وصلاحیت تان بالا ترازاعضای بیروی سیاسی واعضای حکومت آن نظام بوده،قصری دراختیارتان قرارداشت که بینظیر بود،وتظاهراتی راکه بخاطرفروپاشی آن نظام براه میانداختیدهمه وهمه عوام فریبی بود، ولی درحکومت طالبان ،ودراداره دیمکراسی زنگ تان بکلی کرشده وحتی دربعضی ازمحافل ضدملی و مردمی سهم میگیرید.آیااین اعمال تان علم ریاضی فلسفی تان راتحت تاثیرقرارنداده است؟

پاسخ:من اسنادم را(۳۱)سال قبل(۳۱مارچ۱۹۷۶م)درشهر ویرجینیای امریکا راجستر کرده نزدم موجود است، پس کسیکه(۳۱)سال قبل درامریکاراجسترشده چطورمیتواندعضواستخبارات شوروی وقت باشد؟ سی ویک سال قبل من چهره خود رانشان داده درآن وقت چندفورمول کشف  ودرمیان دانشمندان امریکایی وسایردانشمندان مطرح بودم، امااینکه درزمان حکومت داکترصاحب نجیب الله بالاتراز اعضای کابینه واعضای بیروی سیاسی موقف داشتم درست نیست،نه صلاحیتی داشتم ونه قدرتی، آنقدر خود را  خورد نمیساختم که حتا رییس جمورباشم، یک دانشمند مقامش بالاتر ازمقام رییس جمهوراست،چطورعضو(کا.جی.بی)بودم که اولین میخ رادرتابوت کمونیزم کوبیدم،چطورعضو(کا.جی.بی)بودم که آقای گرباچف رییس دولت شوروی وقت مردشماره یک دنیادروازه موتریک اجنت خودرابازمیکرد،چطور(کا.جی.بی)بودم که درقصر کریملین درسخنرانیم گفتم ، جسدلینن راآتش بزنید وجایگاه اورابرای مردم مسکوتشناب بسازید،چطور (کا.جی.بی)بودم که درزمان داکترنجیب الله چندینبار اعتصاب غذایی نموده وتظاهرات بزرگ رابراه انداختم وسقوط داکترنجیب الله راپیشگویی  وگفتم که حکومتش سقوط میکند.یک مطلب رابایددانست وآن اینکه قراریکه آگاهی داریدجاسوسهااغلباپس ازمدت زمانی افشاوبعضاتبادله میگردند.پس من اگر جاسوس(کا.جی.بی)میبودم چراتوسط(سی.آی.ای)افشاء نشدم؟  درزمان حکومت مجاهدین اولین کسی بودم که اعتصاب غذایی نموده ومردم رادرپارک زرنگارجمع  وبرای شان گفتم مجاهدین موفق میشوندولی بین هم توافق نداشته کابل رابه ویرانه مبدل کرده ،امیداست که از منازل تان عکسهای یادگاری اخذبدارید.  دیروزملت ضدشوروی بودومن شوروی راتقبیع میکردم همه برایم زنده بادمیگفتند ولی آنهااین رانمیدانستندکه من یک ریاضی دان هستمدرزمان اداره طالبان یازده بارزندانی شده که دو بارخبرزندانی شدنم رسماازطریق رادیوشریعت به نشررسید بیش ازبیست باردرآن زمان تظاهرات راعلیه طالبان درمسجدپل خشتی،مسجدکارته پروان،مسجدحاجی میراحمد، شهرنومقابل کبابی رحمت الله چاریکاری وغیره براه انداختم.بعدازچندبارزندان رفتن محکوم به اعدام شده وزمانیکه مرابرای اجرای اعدام به زندان پلچرخی بردندازمسوولین حکم اعدام تقاضانمودم که بگذارند دورکعت نمازشکرانه رابجاآورم.نمازراسریع وزودخوانده برخلاف عادتم که من سه چیزراباآهستگی انجام میدهم،نمازخواندن،نان خوردن ورانندگی موتر.درسایر کارهاسریع حرکت میکنم.بعدازآنکه نمازرااداکردم دست به دعابرداشته وازخداوند(ج)خواستم که طالبان راشکست ندهدزیراکه مرده مابی نمازجنازه وعروسی های مابی نکاح نماند،چون امروزخلقی پیدانمیشود،فردملاهم پیدانخواهدشد.ازحلقه دارهم تشکر میکنم که قبل ازین حلقه،ملت وجهان مراشناخت بنامن ممنونم که وظایف خودراانجام داده و امروزاگردرآسمان فیصله شده باشد،بسوی مرگ میروم.درین وقت  حرفهایم ازطرف طالبیکه مرابرای اعدام آورده بودازطریق مخابره به برزگان شان رسانیده وگفتندکه این آدم به مرگ خودنهایت خوش است وهیچگونه بیم وترسی ندارد.ازجانب مقابل حرف های بین شان تبادله شد،دیدم عقیده طالب تغیرنمود ومراذریعه یی موتریکه درینجاآورده بوددوباره سواروبه سوب نامعلومی درحرکت شد.دانستم مرانزد ملامحمدعمرمجاهدامیرالمومنین میبرند.درآنجاازطرف عالیقدرامیرالمومنین موردعفوقرارگرفته وبه حیث مشاورشان تقررحاصل وقایم مقام خطیب مسجدپل خشتی نیزتعین شده فعلارهبرالقاعده میباشم ودایمادرمقابل زورمندان ایستاده واعلام میکنم که دربرابرقوتهای ناتووقدرتهای اتمی وتمام قوای شان آماده پیکارمیباشم.

 

 

من چرا رهبرالقاعده هستم؟ نه آن القاعده ساختگی که لشکر سیاست مداران امریکاست وبااعمال انتحاری شان جان هزاران انسان بیگناه راگرفته اند.امریکاوهم پیمانانش بخاطربقای خویش تشکیل القاعده راسازمان داده اند.درزمان اشغال روسهادرافغانستان،یک عمل انتحاری صورت نگرفت.وازنظردین مبین اسلام این یک عمل شنح و حرام بوده ومسلمانیکه دست به این کار میزندجایش جهنم میباشد.اعمال انتحاریکه امروزتحت هدایت مستقیم دستگاه های استخباراتی امریکاو متحدانش صورت میگیرد.اینکه من رهبرالقاعده هستم واقعت داردوحال آنرابرایتان تشریح میکنم:

چون الفبای اسلام براساس قاعده بغدادی تنظیم شده که امریکادرآغازقاعده راازبین بردبعدابیشرمانه بغدادرابه این حساب نه درقاعده چیزی مانده ونه دربغدادگفته انددرزمان حکومت به اصطلاح دیموکراسی وامریکایی خاموش نشسته ام،صحت ندارد،زیرا اولین تظاهرات امریکایی رادرشهرکابل براه انداختم که ازطریق تمام رسانه های داخلی وخارجی انعکاس یافت.درین اواخرتصمیم گرفتندتابخاطربزرگ ساختن سرک میدان هوایی کابل منازل واقع بی بی مهرو(ع)راکه فقیرترین مردم کابل درآن سکونت دارند ویران کنند، بااین کار مخالفتم رادربرابردولت ابرازداشته وپیشنهادنمودم اگرقرارباشدکه این جاده بزرگ شودبایدسفارت امریکاکه درین مسیرقراردارد ویران شود.یکی ازاراکین بلندپایه یی دولت برایم گفت توچرادرمقابل امریکاایستادگی میکنی؟ اگردرنظریاتت تجدیدنظرصورت نگیردآینده به ضررت خواهد بود.درجواب این مافیای دولتی گفتم:ازنظرمعنوی خداوند(ج)نگهدارمن بوده آن ذات یکتاحافظم میباشد.،شماتاهنوزمرانشناخته اید،حتاجهان مثلاسنگ نا شناخته یی راپیدامیکنید،یکی میگویدکه الماس است دیگری یک چیزوعده یی چیزی دیگر،ولی این سنگ رانبایددورانداخت وتازمانیکه بصورت درست تشخیص نشودآنراحفظ کرد.بناهرزمانی که من تشخیص شدم آنوقت بالایم  تصمیم گرفته شودکه مرگ وزندگیم آنوقت رقم میخوردوبدون اراده خدوند(ج)برگی ازدرخت تکان نخواهدخورد.وقتی کسی درسفارت امریکاداخل شده نتواند که خیلی کوچک است،پس درقلمروخدا(ج)چگونه میتواند داخل شدوویرانی کرد.حیات من قلمروالله پاک است،وقتی من خلیفه  وقایم مقام خدادرروی زمین باشم،امریکاومتحدینش کیست ؟که درباره شان فکرکنم.

پرسش:سرنوشت افغانستان باحوادث یازدهم سپتامبرگره خورده باعث سقوط طالبان گردید،باآنکه چندین سال ازسقوط طالبان میگذردولی اوضاع روزتاروزبدامن ترمیگردد،درموردچه گفتنی دارید؟

پاسخ:میخواهم پرسش رامختصراپاسخ اراهه دارم،شماحتمافلمهای سینمایی راتماشانموده اید،دریک فلم کرکترهای مختلف نقش آفرینی میکنند.درسیاست افغانستان حضورامریکامانندصحنه فلم درچندنقش ظاهرگردیده یعنی هم درالقاعده،هم درملل متحدوهم درصحنه یی بین المللی ومیخواهدموفقانه ازین نقشهابدرآید تابه مرامش که تسخیرآسیای میانه،تضعیف اسلام و تضعیف اقتصادچین درمنطقه است برسد.

پرسش:توسط پیشگویی هایتان شهرت زیادبدست آوردید درزمان حکومت داکتر نجیب الله رییس جمهور وقت افغانستان طی مصاحبه یی  گفته بودید که بعدازآمدن مجاهدین به شهرکابل مرمی یی فیرنخواهد. ولی خلاف پیشبینی تان  شهرکابل درآنوقت زیراتش شان قرارگرفت ودودش برآمد وهمه مردمانش آواره ودربدرگردید.بااین پیشبینی تان عذاب وجدان نمیکشیدزیراشمابازندگی مردم بازی نمودید.چنانچه آقای شریف رادمنش،خانم رادمنش ذریعه ایمل آدرس نوشته اند.

قبل براینکه آقای صدیق افغان تاریخ ختم جنگ را اعلام نکرده بود بافامیل تصمیم داشتیم به پشاور مانند صدهاهموطن دیگرمهاجرشویم، ولی به اساس  پیشبینی جناب شان در وطن ماندگار شدیم. بدبختانه بعداز پیروزی قوای پاکستانی چنان حالتی رامتقبل شدم که قلمم ازنوشتن آن عاجزمانده، منزلم حریق، اموالم غارت، ودست راستم دراثر اصابت مرمیهای وطنفروشان قطع گردید ومعیوب گردیدم. یگانه آرزویم کنون این میباشد که روزی باصدیق افغان روبروشده و بایک دستی که دربدن دارم او راخفه بدارمدرموردچه گفتنی دارید؟

پاسخ: باسربلندی میگویم وافتخارمیکنم که پیشبینی ام تحقق پذیرفت یعنی حکومت ازحزب وطن بصورت مسالمت آمیزبه مجاهدین بدون شلیک فیری تسلیم داده شدولی چون قبلا سازش بعمل آمده بودتادر لحظه یی سپردن قدرت به مجاهدین فیری صورت نگیرد.مردم مجاهدین رادوست داشتندوهیشه خواهان بقدرت رسیدن آنهابودند.بسیارخوب شدکه مردم چهره اصلی مجاهدین راازنزدیک مشاهده کردند زیراسخت خواهان آنهابودند.برادریکه یک دستش رابا آمدن مجاهدین ازدست داده،میگویم:برادرگل آنقدر مردمیکه درزمان روسهاوحزبی هابه قتل رسیدند،ولی قاتلان تاکنون دربین مردم جاداشته،آنهاییکه دیروز برفرق مردم میخ کوبیدند،پستانهای زنان بیگناه را بریده وبگونه گوشت خیرات به مردم توزیع میکردند امروزدرپارلمان کشورنشسته قدرت طلبی میکنندو من پیشبینی کردم که کمونستهاازبین میروند ودرخانه ملت تولدجدیدی صورت میگیرد.ولی اینکه پانزده گانگی که هشت آن درزایشگاه ایران وهفت آن درزایشگاه پاکستان تولدشدوهمه حرامی بودند،درینجاگناهم چیست؟ بنامن همیشه دربین مردم خودجاداشته وهریک رادوست دارم.

 

 

پرسش:میگوینددرزمان تولدشمامرده بدنیاآمده بودید چندسال داریدوصاحب چند فرزندمیباشید؟

پاسخ:شمامیدانیدک کودک دربطن مادرازطریق (نافتغذیه میشودکه متاسفانه من فاقد(ناف) میباشم بناناف من با سایر انسانها تفاوت دارد. زمانیکه از مادر متولد شدم،مرده تولدشده بودم، زمانیکه مرا درخانه قبرگذاشتند، دوباره زنده شدم. پس من ازمرگهراس نداشته چون یکبارباآن روبروشده ام. درسال(۱۳۷۰)با دختری که قبلااو راندیده بودم ومتعلق به یک خانواده شریف افغان ازدواج نمودم وثمره آن سه فرزند عزیزکه دودختربه اسمای بی بی مدینه جان،بی بی مقدسه جان ویک پسربه اسم ابوبکرجان دارم وپنجاه سال عمردارم.

پرسش:آینده افغانستانراازنظرریاضی فلسفی چگونهارزیابی میکنید،سرنوشت امریکارادرقبال افغانستانچگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ:به این پرسش چندین سال قبل پاسخ،وگفته بودم که افغانسان یکی ازقدرتهای منطقه درجهان میشودبدقت توجه کنیدکه۳۷کشورتابه حال درهیچ جا یکجا نشده ولی این تعداد کشورها فعل ادرکشور عزیزم یکجا شده ولی متاسفانه پلانی برای بازسازی افغانستان ندارند.اگراینهاواقعامیخواستنددرباز سازی آن سهم بگیرندبهتربودکه هریک ازین کشورهادر آبادی یک ولایت سهم میگرفتند وپولی را که برای بازسازی کشور تخصیص داده بودند درخدمت انجوهای چپاولگرقرار نمیدادند تاحیف ومیل نمیشد. متاسفانه امریکاو متحدینش صادقانه نمیخواهندتادربازسازی وطن ماسهم گیرند.درکنفرانس بزرگی که درنیویارک دایرشده بودطی بیانیه یی گفته بودم:اگربجای این همه عساکرامریکایی وخارجی که درافغانستان سرازیر شده سگ می آوردند،امنیت ماتامین میشد،اگرگاومی آوردندازشیرآن مردم استفاده میکردند، اگرخرمیآوردند،مشکل ترانسپورت مارفع می شد،اگرپشک میآوردندازشرموشهادرامان میبودیم.

افغانستان رودنیل فرعونهاست.پس کشوریکه به این خطه باستان بچشم بدنظرکند،به زباله دان تاریخ سپرده میشود.آینده یی امریکا چنین بوده به اساس علم ریاضی فلسفی میگویم که امریکادرسال۲۰۱۲تجزیه وپارچه پارچه میشود.چنانچهدرقرن(۱۹)انگلیسهادر قرن(۲۰)روسهاودرقرن(۲۱)امریکابه جزای اعمال شان میرسند.درحالیکه درقرن(۲۰)امریکاییهادرجهان محبوب همه مردم دنیابودندویک امریکایی درهرگوشه دنیا میرفت مورداستقبال واقع میشد.بخاطردارم توریستهای امریکایی زمانیکه به استالیف میآمدند،درقریه هامردم محل برایشان گوسفندذبح وکباب وخوب مهمانوازی مینمودندودرموقع بازگشت تحفه های زیادی ازپیداوار آن محل رادراختیارشان قرارمیدادندبنادرقرن بیست جهان خانه یی امریکاییهابود.متاسفانه سیاستمدارن امریکایی تمام دنیارابرای باشندگانشان قفس ساخته دیگرهیچ باشنده یی امریکایی درهیچ جامصوونیت ندارند.پس سیاست مداران امریکابایددرصددفتح دلها باشند،نه درصددفتح شهرها.

پرسش:مردم افغانستان درطول سالیان متمادی جزرنج وستم چیزیرالمس نکرده اندوهرطرف دست وپامیزنند وچشم براه یک رهبرملی میباشندزیرازمامداران کنونی تمام راه هارابرای مامسدودساخته،گاهی خودرابه یکسمت وگاهی به سمت دیگر.شماکه ازتمام رنجهای مردم تان آگاه بوده چه میشودکه خودرادرانتخابات ریاست جمهوری کاندیدنموده ومردم تانراازین سردرگمی نجات بخشید.آیابصدای مالبیک میگویید؟

پاسخ:اگردانشمندان زمام امورسیاسی رادردست می گرفتندامروزجهان درکمون اولیه زندگی میکردخوشبختانه بشر امروز ازبرکت کارکردهای دانشمندان کره مریخ رافتح کرده اند. دیگر اینکه چوکیهای  دولتی (سیاست) درمرزدوم خیانت قراردارد.مثلا:گالیله گفت: که کره زمین مدوراست ومیچرخد. ولی دیگران گفتند که درست نیست حالاببینید که راستگوها دروغگو شدند ودروغگوها راستگو، یعنی دو قرن بعد تمام دروغگوها از آن راستگو معذرت خواستند وحرف های گالیله راست بود. شما برای یک لحظه فکرکنید که من رییس جمهورشدم درقدم اول دوستانم رادیگردیده نمیتوانم،اگرشمارابپذیرم کاردولت به عقب می افتد، بناازشمامعذرت میخواهم وآنوقت است که شمابدبین من میشوید.مساله دوم من تیم کاری نداشته درافغانستان تاهنوزوجدان کاری تولدنشده است.محبوبیتی که امروز دارم باگرفتن قدرت ریاست جمهوری آن محبوبیت ازبین میرود.وبه صراحت میگویم اززمان حضرت آدم(ع)تا کنون ملت ما رهبرخودراانتخاب نکرده است ومردم ما درانتخاب رهبرنسبت به زنبورعسل، درمرتبه یی پایین قرارداردزیرازنبورعسل ملکه یی شانراخود تعین میکنند.متاسفانه رهبران ماتوسط بیگانگان تعین میشوند بناسرنوشت ماکجادردست ماست که من رهبرافغانستان شوم. تره کی ازطریق حزبش وقدرت شوروی رییس جمهورشد وبرایش هوراهاگفتندوگل بارانش کردندبخاطردارم درزمان تحصیل درپولیتختیک کابل،اگرکسی درپهلوی نام تره کی(صاحب)نمی گفت اورازندانی وحتا ازبین میبرند.ولی بعدهادیدیم که ازطرف همان طرفداران سرسپره اش بانهایت بیرحمی ازبین برده شد وکسانیکه تادیروزبرایش هورامیگفتندبعداز مرگش بشقاب حلوایی هم برایش نپختند ونه درحقش دعا کردند،فاتحه داودخان را کی گرفت؟پس در این مملکت کسی تاکنون محبوب تولدنشده وچراتولدنشده؟بخاطریکه هریک ماآنچه که است آنرانمیداندکه من کی وچی هستم یعنی همه خودرابه اصطلاع سنگ سیری میداندونه کمترازآن واینرانمیداندکه باسنگ سیری شلغم ترازوشده وباسنگ مثقالی الماس اندازه میگردد.بنابایدکوچک جامعه باشی تابزرگ شوی،صفرباش که رفیقت پنج باشدتاآنرا پنجاه بسازی،اگرپنج کنارتونشست وباتودشمنی کردو صفرخودرادرپنج زدآنوقت صفرمیشود.حال ببینیدکه نفرمحبوب درخانه وقریه وجودندارد. وقتی محبوب  شوی ترور شخصیت میشوی، پولدا رشدی، قاچاقبرمیشوی، اول نمره صنف شدی همه ترابدمیبینند.بناازهمان آغازتاریخ افغانستان هیچ پادشاهی به انتخاب ملت نبوده،حتا مردم قریه دارخودرا تاکنون تعین نکرده اند.لهذاتازمانیکه یک تیم محبوبملی پیداشودوقدرت رابدست گیردآن وقت سرنوشت همهتعین میشود.هیچ وقت بمقام دولتی فکرنکرده ام،من در موردانسانیت فکرمیکنم حالاصدیق افغان بی وطنمزمانیکه روسهاازوطن خارج شدندتخلصم راافغان گذاشتم ولی حالا تخلصم رابیوطن گذاشته ام وچرا؟به این منظورکه کنون تمام کره زمین وطن ماست زیراخداوند(ج)آنقدرافغانستان رادوست داشت که افغانهارادرهمه کشورهای جهان مهاجرساخت ودرآنجازندگی میکنندوحالا جهان شمول شده ایم.آرزویم این است که میخواهم تا دانشمندان تشکل پیداکنند.من توسط دانشمندان به قصرکریملین داخل شدم نه توسط سیاستمداران،حال عصرتفاهم است،عصردوستی وبرادری،عصرجنگ ومناقشه نیست.بدبختانه سیاستمداران امروز درصددکشت وکشتارشده اند.پس دانشمندان بایددست بدست هم داده ودرفکرآن شوندتازندگی آرام ومرفع را برای عالم بشریت معیاسازند.علت دوم اینکه حالابیوطن تخلص میکنم اینست که واقعابیوطن شده ام،من کنون دروطنم درقریه وشهرم آزادانه گشت وگذارکرده نمیتوانم ودایما حیاتم درخطرمیباشد.امروزانسانیت زیرسوال رفته،مشاهده کنیدامروزانسان باحیوان ،مردبامرد،زن بازن ازدواج میکند.شماهیچ حیوانی راندیده باشیدکه مذکرآن بامذکرومونث آن بامونث جنس بازی کنند.پس جهان به مشکل بزرگی مواجه گردیده وآنرابایدجدی گرفت.اینکه می گویندحقوق زن دراسلام پایمال است،دروغ وبوتان بزرگ بوده،درحالیکه حقوق زن درجوامع غربی پامال وبی ارزش است.دراسلام حقوق ونفقه زن بردوش مرد فرض بوده بنامردان دراسلام نوکران زنان اندقرن(۲۱)را جهان معنویت نامیده ام ومیخواهم که دنیادرین قرن ازطریق علم ریاضی فلسفی اداره گردد که انشاالله معنویت وعقل حاکم شده منطق حکومت میکند.

 

 

پرسش:چگونه مشاورملامحمدعمررهبرحکومت طالبان شدید،اوراچگونه انسان یافتید،تحصیلات تان تاچه حدوداست،آیاواقعادانشمندمیباشید،درمورددولت وپارلمان کشور چه گفتنی دارید؟

پاسخ:بعدازآنکه به اساس هدایت مقام رهبری طالبان مرااعدام نشدم.روزبعدمرا نزدملامحمدعمربردند.

بعدازادای احترام،ملاصاحب گفت:(حنگه يي آغاصاحب)گفتم: ببخشیدمن آغانیستم،صدیق افغان میباشم ملامحمدعمرگفت:این چگونه افغان است که پشتونمیداند؟درجواب گفتم:افغان به این مفهوم است که هفت ملت باهم یکجاشده ونام خودراافغان گذاشته،یعنی اینهفت ملیت درقرن(۲۰)انگلیسهاراشکست دادندودرپایان قرن(۲۰)روسهاودرقرن(۲۱)باتمام قدرتهای جهان یعنی ناتودرجنگ میباشندکه اگربرنده شدیم اول واگرببازیم دوم خواهیم شد.کلمه یی افغان ازپنج حرف متشکل شده:

الف(انسان،ف(فهمیده)غ(غلام)الف(اجنبی)ن(نفی یعنی نمیشود)که افغان راگفته میتوانیم(انسان فهمیدهغلام اجنبی یاامریکایی نمیشود).درین وقت ملامحمدعمرمجاهدکه هیچگاه نمی خندید،لبخندزدومرادرآغوش گرفت.

بعدازلحظه یی گفتم درقندهاریک امیرالمومنین است ولی درکابل هرکی لنگی برسروتفنگ دردست داشته باشد خودراامیرامومنین میتراشد.هرسکه دوروی داردکه یکطرف آن (شیر)که معنی تفنگ وقدرت رامیرساندوروی دیگرش (خط)که معنی قلم وفرهنگ رامیدهدیعنی هردولت ازدوبعدقدرت وفرهنگ تشکیل شده وشماهردوروی سکه میباشیدکه هم عالم وهم مجاهدقدرتمندهستیدحضورتان عرض دارم درزمانیکه شمادرکشورقدرت رابدست گرفتید،متاسفانه تعدادی ازدانشمندان رابه نام ملحدازوظایف شان سبکدوش ودرعوض ازخارجی هاملاصاحبان در میدان هوایی پذیرایی میکننددرحالیکه افغان ماتنهاملحداست واگرالحادافغانی به کفرغربی اختصارشود افغانیت باقی میماند.پس چراافغانهارابکارنمیگمارید؟حرفهایم رابادقت شنیده هدایت و به من صلاحیت دادندتادانشمندان اکادمی علوم را انتخاب کنم وخوشبختانه توانستم تااکادمی علوم را دوباره بازسازی وتمام کارمندان بازنشسته اش رادوباره جذب وبه وظایف شان گماشتم.بجناب شان خاطرنشان ساختم که هیچ رژیمی به خاطرضعف نظامی خودسقوط نمیکند،بلکه آنچه حکومت هاراازپادرمیآوردضعف اخلاقیست.که ماعملااین   حالت رادرنظام شوروی دیروزدیدیم کهاخلاقاپوسیده شده وازهم پاشیده شد.حالاگرشمامیخواهیددوام داشته باشیددرحکومت فساداخلاقی رادورسازیدورنه امریکادرصددآنست تاهرچه زودترحکومت شماراریشه کن ساخته وبنام القاعده سرنگون تان سازد.

ازآن بعد به حیث مشاورشان تقررحاصل کردهوافتخارداشتم که به این وظیفه گماشته شده بودم زیراخط مشی شاناسلامی بود.

باآنکه دولت آقای کرزی اسلامی میباشد ولی به صراحت میگویم،کشوریکه استقلال نداشته باشد دیمکراسی وپارلمان وتعدادبیشماراحزاب سیاسی کهریکورداحزاب رادرسطح جهان قایم نموده چه اهمیت دارد.

اینکه من ملامحمدعمرراچگونه یافته ام، اورارهبر واقعی مردم ورهبرملت یافتم،زیراملتی که کورباشد بایدرهبرآن یک چشم داشته باشد.طالبان رابه سه دسته تقسم بندی نموده ام:

۱ـ اول طالبانیکه طرفداراساسات دین مقدس اسلام بودندمانندمولوی احسان الله،مولوی اسحق نظامی وچندتن دیگر.

۲ـ دوم طالبانیکه میخواستندافغانستانرامتشنج ساخته ومردم راازدین دورسازندواینهایهودیهای بودندکه درجامعه اسلامی درآمده بودند.

۳ـ سوم طالبانیکه آنرامیتوان منافقین نامیدیعنی توهم راست میگویی واوهم راست میگوید.

درمورداینکه من دانشمندهستم،میگویم من اندیشمندبوده ،دانشمندواقعی خداوند(ج) میباشد.

درمورددولت دیموکراسی آقای کرزی آنچه مردم چشم براه بودوآرزوی یک حکومت ملی راداشتندومحاکمه  جنگ سالاران را.متاسفانه درین حکومت به اصطلاح دیموکراسی جنایتکاران قبلی درقدرت واکثریت شان درپارلمان کشورحضوردارندوصاحب زر و زور،ولی کارمند فقیردیروز،فقیرترشده کسیدرفکرش نمیباشد.مصوونیت وامنیت رخت ازکشورکشیده کشوریکه استقلال نداشته باشدپارلمان چه ارزش دارد انتخابات بدون استقلال بدان معناست که انسان نماز رابدون وضوانجام دهد. دولت اسلامی افغانستان،دولت اسلامی نبوده زیراهمه روزه تعدادفاحشه خانه هاافزون گردیده وازتعداد عبادت گاه هاکاسته  که نظیرآن درامریکاواروپادیده نمیشود   تابه صنف ششم درس خوانده ام وقبل برآنکه به دانشگاه روم استاددانشگاه شدم.جمعادوازده سال دراتحادشوروی تحصیل ومدت سه سال دانشمندان شوروی راتدریس نمودم ولی حالابیسواد میباشم،چرابیسواد میباشم؟دانشمندان باکشف مسایل جدیدازخودسوادارایه میدارند،درحالیکه دیگران سوادراازکتابخانه هاانتقال میدهند.بنابرین باتوجه به علم خداوند(ج)تمام بشربیسواداست زیراتاهنوز به شمارش وشناسایی ستارگان قادرنشده اند،بآنکه بیش ازهشتادپروفیسورشاگردانم  میباشندولی باآنهمخودرابیسوادمیدانم .پس دانشمندحقیقی الله پاک ومهربان میباشد.

 

دانشمندگرامی افتخارملت افغان ازاینکه به پرسشهای علاقمندان تان دریک فضای بازودیموکراسی پاسخاراهه فرمودیدجهان سپاس طول عمروایمان کامل ازدرگاه ربالعالمین برای تان خواهانیم.

 

دوستان گرانقدر

مهمان شماره آینده هنرمندمحبوب وخوش صدای آماتور داکتراسدبدیع میباشند.پرسشهای تان رابه آدرسبرقی مادرمیان گذارید.

 

zafghan2000@hotmail.com

 

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢۸        سال شـــشم              سنبله/میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         سپتمبر ٢٠۱٠