کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه یی ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان
بـــا
هنرمند محبوب قلبها، شــاعروالا وشخصیت چـند بعـــدی
اســـــدبـدیـــع
 
 

یکی از شخصیتهای چندبعــدی، هنرمند با احساس و مردمی والامرتبت، جوهر موسیقی کشور، داکتر دلسوز ومهربان و دایما خندان. علاقمندان این شخصیت والای هنری وفرهنگی ازسراسرجهان پرسشهای های را مطرح ساخته اند. خوشبختانه اسدجان بدیع را ازطریق تیلفون درکشور زیبای سوییس یافتیم و پرسشهای علاقمندان شان را درمیان گذاشتیم، هنرمندمردم باعلاقمندی فراوان حاضرگردیده و در آغاز سلامها وتمنیات شانرابه تک تک ازعلاقمندان عزیزخود رسانیده و اینک توجه کنید به خوانش این گفت وگوی جالب وخواندنی:
پرسش:چه زمانی بدیع شدید؟


پاسخ: بدیع تخلص پدربزرگوارم بود که در آغاز حیدرزاده تخلص میکردند وبعدا تخلص شانرا تجدید در عوض بدیع گذاشتند. درآنزمان متعلم صنف چهارم مکتب بودم. زمانیکه از ولایت هرات به ولایت کابل نقل مکان نمودیم، تخلص پدرگرامی ام را درپهلوی نامم گزیدم ومن (اسدبدیع) شدم.

 

 

پرسش: شایع است که شما درزندگی خصوصی تان چندینبار عاشق شده اید ولی سرانجام با دخترازدواج نمودید که اصلاعاشقش نبودید.آیااین حرف واقیعت دارد؟


پاسخ: این بکلی نادرست وغلط است وبرعکس بادختری ازدواج نمودم که واقعابه معنی حقیقی عشق، عاشقش بودم  وباهم ازدواج نمودیم  واینک زندگی نهایت آرام ودوستانه داشته ودایما ازآن لذت میبریم.


پرسش:آیادرکنسرت مشترک تان باهنرمندمحبوب ایران لیلا فروهر خودراموفق احساس نمودید؟


پاسخ: آهنگهای راکه در این کنسرت با لیلا فروهر اجرا نمودم خیلی موردعلاقه تماشاچیان واقع گردید با آنکه قبل ازاجرای کنسرت فرصت کافی برای مشق وتمرین میسرنبود وزمان کوتاه بود وجمعا ده دقیقه قبل از اجرای کنسرت تصمیم اتخاذ نمودیم تا آهنگهای را مشترکا اجراکرد. آهنگهای افغانی کمرباریک، کجکی، جان می و.... را خانم فروهر انتخاب و درآن کنسرت که از طریق افغانها وایرانی ها برگزارشده بود خیلی موفقانه اجرا نمودیم وخاطره خوشی ازآن کنسرت دارم.

 

 


پرسش: زمانیکه ارکستر باران برنامه شانرااز طریق تلویزیون اجرامیکردند لحظه شماری میکردیم تا آهنگی شما را تماشا وازآن لذت بریم.علاقمندی هواخواهان تانرا درآن زمان میدانستید؟


پاسخ: قربان محبتهای مردم عزیزم، یادآورمیشوم که ما مردمان شرق، مردمان محجوبی هستیم وعشقی را که داریم پنهان میکنیم و بانهایت مشکل احساس خود را هویدا می سازیم. اینکه هنرمند روی استیژ آواز میخواند مسوولیت برقرارساختن رابطه با شنونده رابه عهده دارد واین مسوولیت، پیوند عاشقانه است نه مکلفیت.باهمه حال من همیشه تلاش کرده ام تا رابطه عاطفی باشنونده یی خود برقرارسازم وهمیشه آهنگهای که درد مردم را انعکاس داده اجراکرده ومیکنم.
پرسش: تعدادی ازعلاقمندان آوازتان، گله مندهستند که شماخیلی مغرور میباشید. دریکی از کنسرتهای تان، ما از مسافه یی دورآمده بودیم تاهنرمنددلخواه خود رااز نزدیک بشنویم. متاسفانه شما کنسرت را قبل از وقت معینه آن خاتمه و علاقمندان تانراتشه لب ومایوس ساخته تالار را بابی اعتنایی ترک نمودید. حرفهای مارا میپذیرید؟

 

 


پاسخ: باحرمت عرض میدارم: نمیدانم چه چیزی را دوستان برغرورم جهل کرده اند. اگردرکنسرتها نتوانسته ام بعضی از آهنگهای درخواستی علاقمندان را اجراکنم این دلایل فنی بوده زیرا دراثنای آوازخوانی نوازنده هم میباشم. اگربه نامه های فرمایشی توجه کنم درنواختن آهنگ سکتگی رخ میدهد لهذا نمیتوانم که تمام آهنگهای فرمایشی را اجراکرد. من در خودغروری نمی بینم، واصلا چیزی درخود نمیبینم که به آن غرورورزم، غروربه انسان نمیزیبد، انسان خاکی نبایدغرورداشته باشد وغرور به جزالله پاک شایسته بنده خدا نیست. اینکه درکنسرتی قبل ازوقت معینه آنرا ترک گفته ام به طورقطع مشکلاتی درآنجا وجود داشته که ادامه کنسرت را ناممکن ساخته باشد. اگر آن جریانات دوستداران آوازم را آرزده وجریحه دارساخته باشد، ازایشان معذرت می خواهم. امابه طورقطع  خدمت شان عرض میدارم که من هیچگاه مغرور نبوده وخود را پیوسته درخدمت مردم خویش دانسته ام.

 

 


پرسش:تاجایکه دیده میشودشماچهارتربوزرادریکدست گرفته اید،بدین معنی که آوازخوان و نوازنده مستعد، شاعرپرتوان، گرداننده وشومن موفق وبالآخره داکترمجرب ولایق،که کارنهایت مشکل بوده وهرکس به این همه موفقیتهای که شمانصیب تان گردانیده ایدمشکل است بدرآید.آیاخستگی احساس نمیکنید؟
پاسخ: درپاسخ دوستان شعری ازحضرت ابوالمعانی بیدل راپیشکش میدارم:

 

                     بیدل ازقسمت تشریف ازل هیچ مپرس
 

                                                      آنقدردامن آلوده که هستم، دارم

 

تشنگی که در من وجود دارد به هیچ وجه آنرا از خود دور ساخته نمیتوانم. همین لحظه که بیش از چهاردهه بهار از عمرم میگذرد تربوز پنجم را نیز بدست گرفته آموزشهای کمپیوتری را تکمیل و درفاکولته یی در کشورسویس به تدریس آن مشغول هستم وعلاوه دریکی از کورس های زبان ایتالیایی تصمیم گرفته ام تا آن لسان  را نیز بیاموزم. فکرمیکنم که تشنگی برای آموختن تازه ها، تازنده هستم پایان نخواهد پذیرفت وبا همین تلاش زنده هستم ودوست دارم تا آنجاییکه توان داشته باشم درس بخوانم وبیاموزم انسان اگر توازن وزن هایرا که حمل میکند برقرارسازد،فکرمیکنم کمرشکن نمیشو دومی تواند که نه تنها دوتربوز، بلکه پنج تربوز راهم دریک دست حمل کند. من موسیقی را مسلک نان آور نساخته بلکه این  برایم جز عاشقانه های زندگی بوده و طبابت عشق دیگرم میباشد که غرض خدمت به مردم برگزیده ام.

هکذابه حیث داکترداخله درشفاخانه مرکزی ژنو خدمتگذارمردم میباشم

 

 

 


پرسش:درموردموسیقی امروز چه نظردارید؟
پاسخ: بالای موسیقی باید کاردقیق انجام داد وهنرمند آوازخوان دراین اندیشه نباشد که آهنگ رافقط به مود روز اجرا کرد، بلکه اثری را باید خلق نمود تا همیشه جاودان باشد. هنرمند نباید در کارموسیقی عجله کرد. اگر بتاریخ موسیقی جهان نظراندازیم، موسیقیدان های برجسته آثار اندک ازخود بجاگذاشته که همیشه جاودان وهیچگاه فراموش نمیشوند واز نسل به نسل دیگری عبورو دایما زنده میباشد. متاسفانه عده یی از ما افغانها آبروی همه چیزرا برده ایم، خاصتا درعرصه یی موسیقی که غذای روح است. درین اواخرموسیقی متاسفانه به ابتذال کشیده شده و ماشاهد این هستیم که اکثرا این آهنگها ازشنیدنی به دیدنی مبدل گریده ومردم درعوض صدا به تصاویرمبتزل که خلاف فرهنگ وکلتورمابوده درحیرت مانده اند.


پرسش:مدتیست ازفعالیت هنریتان کاسته شده وآگاهی یافتیم که گویاهمسرتان مخالف هنرتان بوده ومانع فعالیتهای شماگریده.اگرچنین باشددیگردیرشده است زیرااین را میدانید که شمانه تنهابه فامیل بلکه به مردم تعلق دارید؟
پاسخ: برخلاف تصور،همسرگرامی ام مانع فعالیتهای هنری من نشده بلکه او شایق ومشوقم درین راه و درتمام امور زندگیم میباشد. دریک کلام عرض میدارم که بهشت من خانه ام میباشد. دو موجودبی نهایت عزیز در این بهشت دارم که یکی همسرم و دیگری پسرم (آمو)جان میباشد. باید به صراحت بگویم که اولین شنونده اهنگ هایم همسرم بوده و دایما در انتخاب آهنگهایم سلیقه یی خاص داشته و درساختن آهنگها یاورم میباشد. اینکه مدتی ازموسیقی دورمانده ام، مصروفیتهای دیگرعرصه های زندگی ام بوده که وقت گیراند. چنانچه قبلا یادآورشدم درین کشور در موسسه صلیب سرخ  وهکذا در وزارت تعلیم وتربیه و دریکی از فاکولته ها تدریس کمپیوتر را بدوش داشته   بنا خیلی مصروف بوده ازهمین سبب به کارهای موسیقی کم میرسم. درکنسرتهایکه اشتراک میکنم نظربه ذیقی وقت معمولا باعجله جهت اجرای کنسرت به کشورهای مختلف رفته و زود برمیگردم. برخلاف هنرمندانیکه برای اجرای کنسرتهایشان فرصت کافی داشته و خاطر آرام  دارند. خوشبختانه تمام وظایفم رادوست داشته و نمیخواهم حتایکی از آنها را از دست دهم. پس کم فرصتیها باعث کم کاری ام درزمینه موسیقی شده است.هرچند درساحه موسیقی کارهای را انجام داده و البوم جدیدم که شامل (۱۶) آهنگ جدید بوده و در اختیار علاقمندانم قرارداده ام.


پرسش:درکدام سال ترک وطن نمودیدوفعلادرکدام غربت سرازندگی دارید؟پیام زندگی ووطن دوستی دراکثرآهنگهای تان مشاهده میشودتاچه حدودآن مرزدلیران رادوست داریدودرموردحکومت دیموکراسی درکشورچه نظردارید،آیادولت درموردهنروفرهنگ توجه داشته است؟


پاسخ:درسال دوم تحصیلم درفاکولته طب کابل چانس یافتم تاغرض تحصیلات عالی عازم کشورآلمان شوم وبعد ازختم تحصیل دوباره باسربلندی دروطنم که مانندجانم دوستشداشتم ودارم برگردم.متاسفانه حوادثی درکشوربه وقوع افتادکه همه پلهای عقبی راویران واکثرهنرمندان وهموطنان،کشورراترک گفتند.باافسوس دیگربخت رفتن به وطن رانداشتم.وطنی راکه دوست دارم وعاشقش بوده وهیچ زمانی دربرابرش بی تفاوت نبوده ونخواهم بود. آهنگهای جدیدم که درین اواخرببازارعرضه شده،سرود های میهنی چون:
               غروب درنفس گرم جاده خواهم رفت
                                  پیاده آمده بودم،پیاده خواهم رفت

این شعرازشاعرگرانمایه ما(کاظم کاظمی) میباشد. ویاآهنگ دیگرم:
                 گرجهنم ساختم فردوس هم می سازمت
                                ای وطن میسازمت آخرخودم می سازمت


این شعرازشاعرمعاصروبادردوطن داکترسمیع حامد میباشد. مردم وکشورم رانهایت دوست داشته وباورمندم که روزی مردم راه خودرا میآبند.هرچندبارهاباسرنوشت این مردم دلالان سیاسی بازی کرده اندولی سرانجام، مردم پیروزمیگردند.ازدولت افغانستان توقع دارم که مردم فعلا به ساختن قصرهاوهوتلهای مجلل نیازنداشته،هرفرد،هر فرقه،هرحزب سیاسی بایددرباسوادساختن جامعه تلاش کنندیعنی درعوض اعماراین هوتلهای مجلل وپرشکوه مدارس،مکاتب وسایرکانونهای فرهنگی رااعمارنمایند تانسل جوان کشوربه نورعلم ومعرفت دانش وآگاهی و تربیت روشن گردد.بالای زخمهای رنجدیده ها،مرهم گذارند. اینکه دولت درمقابل هنروهنرمندتاکنون کاری راانجام نداده بایدگفت،دولت موجودتاکنون به هیچ کاراساسی وسازنده کوچکترین اقدامی نکرده که هنرو هنرمندهم ضمیمه آن میباشدوآرزودارم تاحکومت قانون وهنرروزی تکیه گاه مردم گردد.
پرسش:امیدواریم پیرامون زندگی شخصی تان معلومات داده،آیادرفامیل تان غیرازشماکسی به هنردسترسی دارد،نظرتان پیرامون آینده موسیقی درکشورچیست؟
پاسخ:مایک فامیل سه نفره بوده،من،همسرم وپسرم آموی عزیزکه متعلم مکتب میباشد.درخانواده ما علاقمندان موسیقی بسیاراست.سه برادرعزیزم تمیم جان بدیع،میرویس جان بدیع، وبارق جان بدیع علاوه ازرشته های تحصیلی شان هنرمندان شایسته وقبول شده مردم بوده وآهنگهای شان دایما ازطریق تلویزیون های افغانی به نشررسیده ومردم دوست شان دارنددرکشورآسترالیازندگی داشته ودرتمام محافل هنری آنکشورسهم فعال دارند. درموردآینده موسیقی درکشوربایدگفت:آینده موسیقی ارتباط میگیردبه ثبات اوضاع سیاسی،اجتماعی واقتصادی کشور من باوردارم اگرافرادمسلکی موسیقی درکشورواقعا عاشقانه دربازسازی موسیقی سهم فعال گیرند، فکر میکنم نقش ارزنده وموثرخواهدداشت.درشرایط کنونی کشورنقش هنرمندان خیلیهامهم وباارزش بوده زیرا هنرمندان میتوانندتوسط آهنگهایشان فضای صلح و برادری را بارآرندورسالت دارندتابرای مردم از طریق صدایشان تفهیم بدارندکه دیگرجنگ وتفنگ را فراموش کنندوبه نوای شادی وزندگی روی آورندوبه ساختن دروکاشانه یی خودبپردازند.به همین منظوردر شرایط کنونی پیامم به هنرمندان وآوازخوانان عزیز این است تادرگزینش اشعاربرای آهنگهایشان توجه و اشعاری راانتخاب کنندکه مردم رابه آینده امیدوار سازند وکوشش شود  دیوارهای بیگانگی ودشمنی فروریزد وهمه یکدیگررا دوست بدارند.
پرسش:تاجاییکه مشاهده میشوددرکشورموسیقی وفرهنگ بیگانه روزتاروزدرنشرات رادیوتلویزیون گسترش می یابد.درموردحرفهای دارید؟
پاسخ: وقتی شما در موسیقی، هنروفرهنگ تان کمی وکاستی داشته باشید و ضرورتهای مور دنیاز جامعه را برآورده نتوانید، خواهی نخواهی آن ضرورت ها از جای دیگرجبران میشود. ما  موسیقی خوب وشادی آفرین اگر نداشته باشیم مسلماکه جوانان مابه موسیقی بیگانه روی مآورند مثلا به موسیقی وسینمای هندی که اینک رواج بزرگی یافته است. ترویج موسیقی وفرهنگ بیگانه ازطریق رادیوهاو تلویزیونهابه شدت جاری است و دولت هم درموردبسیار بی توجه بوده،سرمایه گذاران انفرای درنشرات شان هرچه خواستند انجام میدهند. درینجا وظیفه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ بوده تابه این نابسامانیها بی توجه نبوده و نگذارند تا جای موسیقی اصیل وطن را موسیقی بیگانه اشغال نماید.

هنرمندگرانمایه اسدجان بدیع،دوست نهایت عزیزم ازاینکه به پرسشهای علاقمندان صدای زیبایت که من هم ازهمان جمله بوده پاسخهای همه جانبه ابراز داشتیدجهان سپاس
 

دوستان گرانقدر

مهمان شماره آینده ژورنالیست گرانمایه،گوینده موفق ونویسنده مردمی محترم محمداسمعیل فروغی میباشد.ازهمین لحظه پرسشهای تانرابه آدرس مابفرستید

 

zafghan2000@hotmail.com

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱٢٩        سال شـــشم             میزان ۱۳۸٩  خورشیدی         اکتوبر ٢٠۱٠