کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

     مصاحبه ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان
بـــا
هنرمندمحبوب فـــــرشــته ســــــماء

 
 

 موسیقی زبانیست جهانی دربیان عواطف انسانی که نیاز به ترجمه ندارد. موسیقی حسی شورانگیز که تخیل آدمی رامی پروراند و خلاقیت را وا می دارد تاهنرمند درابعاد گوناگون هنر بیافریند. موسیقی ارتبات تنگاتنگ به وجود آدمی دارد و ازآن جهت که مرز نمیشناسد هرشنونده یی را باهرسلیقه یی بسوی خود جلب میکند. موسیقی حس همدردی ودرد مشترک انسانی را فریاد میکند. هرکس به حسی که به اودست میدهد ازشنیدن آن لذت می برده مسحوراصوات سحرانگیزآن میشود. هنرمند میتواند از خصایص وصفات متعدد مثل دونگرایی وبرونگرایی، متکی به نفس یاوابستگی،خوش بینی یابد بینی، گرم وصمیمی یاسردوبی هیجان،کناره گیرویا اجتماعی،مضطرب ونگرانِ آرام ومتین، سرزندگی ونشاط یاغمگینی وافسرده حالی، مشکوک ومردود یاصریح وراحت و...خصایص شخصیتی درهنرمنددرسبک وشیوه وتمرین واراهه هنری تاثیرمستقیم دارد.درتلفیق سبک هنری مسلماآگاهی علمی نیزموثرمیباشد.اماشناخت دربعد اجتماعی،خودبه هنرمندکمک میکندتابه فضای تخیلات وجهت عواطف خوددرتاثیربرشنونده دقیق ترباشدودریابدکه آثاراوچه احساس وروحیه یی رادر شنونده برمی انگیزدودرپی خلق وتوسعه، تحرکات وعواطف باشدکه مناسب با نیازعاطفی جامعه ومردم خود باشد. خوشبختانه هنرمندعزیز فرشته جان سماء بادرک صفات والای هنردر مدت کوتاه جایگاه بزرگی را درمیان مردم خود پیدا نمود و باخوانش آهنگهای زیبا وشنیدنی اش نوازشگر گوشهای شنونده ها گردید.باآنکه این هنرمندعزیزاندک آهنگهای سروده است ولی جایگاه بزرگ دراجتماع هنری برای خودبازنموده ومردم پسندشده است هواخواهان این مایه هنرافغانستان پرسشهای رااز هنرمنددلخواه شان مطرح ساخته اندکه اینک آنرایکجابه خوانش میگیریم. 

 

 

هنرمندگرامی درآغازتمنیات وسلامهایش رابه تمام شنونده هنرش رسانیده وازاینکه مردم هنراوراپذیرفته اندممنون بوده وهنرش راآرزودارد تاهمیشه درخدمت مردم خودقراردهدپرسش:آوازخوانی راچگونه فراگرفتیدوازچه زمانی به این فکربودید،آیامیدانستیدروزی آوازخوان مردم شوید؟

پاسخ:کودک سه چهارساله یی بیش نبودم که عاشق موسیقی شدم وازشنیدن آن نهایت لذت میبردم ودایمابا خودآهنگهارازمزمه میکردم وآنقدرموسیقیرادوست داشتم که دوست ویاورخوبم درزندگیم شده بود.آهسته آهسته بزرگ شدم،عشق وآرمان موسیقی نیزبامن بزرگترگردیدوآرزوداشتم تاموسیقی کلاسیک وغزل رابیاموزم ودایمادرین اندیشه بودم که موسیقی رابه منظور عشقی که بدان دارم  علمی بیاموزم نه به منظورمادیات وبدست آوردن پول وکسب شهرت باآنکه میدانستم شنونده موسیقی غزل وکلاسیک درجامعه مامحدودمیباشد باآنهم فسون آن موسیقی مرابطرف خودمیکشانید وسخت خوشنودبودم که به عظم خوداستوارهستم.هیچگاه میل نداشتم تااینکه موسیقی راعلمی واساسی فرانگیرم ازطریق رادیووتلویزیون به مردمم عرضه دارم زیرامیدانستم که شهرت بدست آوردن کارآسان بوده ولی حفظ آن کارنهایت مشکل

پرسش:اولین آهنگ راکه اجراوثبت نمودیدوبعداآنرا شنیدیدچه احساسی به شمادست داد؟

پاسخ:قبلایادآورشدم که من ازطفولیت به موسیقیعاقمندبوده وآنرامانندجانم دوست داشتم ودارم.دریکی ازروزهاتصنیفی راتحت نام(آنشب که ترابادگری دیدم ورفتم)باهمکاری خواهرهنرمندم هنگامه جان آهنگی رابه رادیوتلویزیون  ثبت نمودم .باشنیدن آهنگم ازطریق امواج نهایت لذتبرده وخوشنودگردیده تصمیم اتخاذ نمودم تاآهنگهای زیادی برای مردمم پیشکش بدارم.

پرسش:آوازشماباهنرمندمحبوب هنگامه جان خواهرگرامی تان چه تفاوت دارد؟آیاهنگامه جان آهنگهای غزل را مانندشماخوب میسراید؟

 

 

پاسخ:هنگامه هنرمندمعروف وقبول شده مردم بوده موسیقی لایت رامقبول وبه خواست علاقمندانش میسرایدشیوه کارم باهنگامه جان درینجاتفاوت داردکه من موسیقی راازآغازخواستم بشکل علمی بیاموزم وازجانب دیگرصدای من نسبت به صدای ایشان یک(تون) بالاتریعنی (بم)میباشد.

پرسش:اینکه شماموسیقی راعلمی فراگرفتیدگفته میتوانیدکه چطورودرکجا؟

پاسخ:درآغازکارم چیزهای راپیرامون موسیقی از هنگامه جان آموختم.بعدابه لطف خداوندزمینه برایم میسرگردید به نزد استاد فتح علی خان فرزند استاد بزرگ وبحر موسیقی استادعاشق علی خان افتخار شاگردی را کسب ورسما آموختن علمی موسیقی را آغازنمودم. باید یاد آورشد که تعدادی ازهنرمندان عزیزما همچنان افتخار شاکردی این استاد گرانمایه موسیقی را بدست آورده و اساسات موسیقی رابصورت علمی آموخته اند. خوشبختانه تهداب موسیقی را اربرکت این استاد گرانمایه موسیقی آموختم وتاکنون ازاین مکتب فیض میگیرم. باآنکه  درکشورآلمان زندگی میکنم واستادم درکشورهندوستان و پاکستان زندگی داشته مگردایما برای آموختن درسهای جدید سفرهای رابه نزد استاد شان انجام میدهم.

پرسش:  به چه تعدادازآهنگهایتان دررادیووتلویزیون ثبت شده است؟

 

 

پاسخ: متاسفانه درآرشیف رادیوتلویزیون آهنگ ثبت شده یی ندارم زیرا درآنزمان کودک(۳ـ۴)ساله یی بیش نبودم که بدبختانه جنگهای تنظیمی بی هدف جنگسالاران ویرانگر وطن به وقوع پیوست ناچار مانند هزاران فامیل که دراثراین جنگها وطن وکاشانه یی شانراترک گفتند من بافامیل عزیزم نیزترک خانه و کاشانه گفته به کشور آلمان مهاجر گردیده در غربتسرا به سرمیبرم. باید یادآورشدکه قبلا چند آهنگ یا ترانه توسط خواهرم هنگامه جان در برنامه کودک رادیو سروده ام. کاراصلی واساسی را درغربت سراآغاز نموده آهنگهای رادرین کشوردرتلویزیون آریاناثبت ودراختیارمردم عزیزم قرارداده ام. یکی ازین آهنگهاازساخته های استادم فتح علیخان میباشد. بصورت جدی ازمدت ده سال بدینسوکارهای لازم رابالای موسیقی انجام داده که ثمره آن درین مدت چهار(سی دی)یک (دی وی دی)که شامل آهنگهای کلاسیک راگهای کلاوتی ومالتی وشیواراجلی است.هکذاآهنگهایرادوگانه بااستادم ویک(سی دی) ازآهنگهای کنسرتهایم راکه باهنگامه جان ولیلافروهرمشترکا اجرانموده ایم برای هواخواهانم تقدیم داشته ام

پرسش:تاجاییکه مااطلاع داریم شمابیک خانواده هنرمند تعلق داشته، آیادرآوازخوان شدن تان نقش خانواده موثربوده ویاخارج ازخانواده؟

پاسخ: باصراحت بیان میدارم باآنکه بیک خانواده هنری تعلق دارم ولی ایشان هیچگاه مشوق من درین راه نبوده اندوصرف دربین فامیل یگانه کسی که تا اندازه مرا یاری رسانیده خواهرعزیزم هنگامه جان میباشد.فامیلم راملامت نمیدانم که چرا مرادرآغازمشوق نشده اندزیرامادریک جامعه سنتی بسربرده،جامعه ییکه حقوق زن درآن مراعات نگردیده وخاصتاآنکه زن درآن خانواده هنرمندباشدبناآواز خوان دختر دریک فامیل باعث تحقیرآن خانواده میباشد   خوشبختانه من بدون هراس مانندده هازن قهرمان وطن دربرابر این ناملایمتها ایستادگی نموده ازحقوقم دفاع وخودرادرجامعه وبخصوص درخارج ازکشوردربین افغانها به اثبات رسانیدم.بانکه درکودکی درغربت سرابسربردم ودرآنجارشدونمووبزرگ شدم خوشبختانه زبان مادری ام رافراموش نکرده والحمدالله بدان تسلط کامل دارم.به این نتیجه رسیدم که اگرانسان کاریراعاشقانه آغازکند،انجام آن موفقیت میباشدچنانچه من موسیقی راعاشقانه آغازیدم وازبرکت آن زبان مادری خودیعنی دری وپشتورافراموش نکرده درحالیکه درآنزمان کسانیکه بامن مهاجرشده بودندهمه شان زبان مادری شانرااز دست داده اند.عشق موسیقی مرابیادوطن وعشق وطن می کشاندودایماازدیدن ویرانیهای وطنم رنج میبرم.وطنم رازیاددوست داشته ودارم چنانچه درین اواخر طفل خوردسالی بنام(عصربی بی)ازطرف موسسه یی خیریه آلمان برای تداوی به اینکشورآورده شده وبایدتاختم تداوی یکی ازفامیلهای افغان اورادرمنزلش نگهداری ووارسی کند.داوطلبانه دخترک رابه منزلم آوردم چون او هموطنم بودومن بابودن اودرمنزلم احساس راحت  مینمودم زیراعاشق وطن ومردم خود بوده ومیدانم که مردم مراهم دوست دارندوآهنگایم موردعلاقه یی شان میباشد.

 

 

پرسش:ازکنسرتهاوخاطرات تان چه حرفهای دارید؟

پاسخ:درکشورهای مختلف چون آلمان،امریکا،ناروی،سویدن،انگلستان،آسترالیاوبعضی ازکشورهای که افغانهای مهاجرمازندگی دارندکنسرت اجراکرده وزیاداستقبال شده ام.خاطره یی جالبی را ازیکی ازکنسرتهایم درینجاحکایه میکنم که وضع ناجورماافغانهارانشان میدهد: درین کنسرت استادم فتح علیخان واستادشریف غزل نیزاشتراک داشتند.بعدازختم کنسرت خانم محترمی که نهایت خوش لباس بودندبالای استیژبرآمده خودرابه استادفتح علی خان رسانیده ادای احترام نمودند. تصورنمودم که خانم محترم افغانم حتماازآهنگهای استاد لذت برده واوراستایش خواهد نمود.متاسفانه باکمال تعجب مشاهده کردم وهیچ چنین توقعی رانداشتم.خانم به استادگفتند:هرزمانی که بخیرهندوستان رفتیدسلام های مرابه هنرمندآن دلخواهم امیتابچن،سلمان خانوشاهرخ خان برسانید.ازدیدن چنین صحنه نهایت شرمیده ومتاثرگردیدم.

پرسش:آیاباهنرمندان آهنگهای دوگانه اجرانموده اید؟

پاسخ:علاوه ازآهنگهای دوگانه که بااستادم فتح علیخان اجرانموده ام،آهنگهای دوگانه بامحترم بشیراحمدخان،استادهاشم درمجالس خانوادگی اجرانموده که دربازارعرضه نگردیده است.همچنان بااستادزلاند درهنگامیکه ایشان برای اجرای کنسرت به آلمان تشریف آورده بودند چندآهنگ راباهم دوگانه اجرانمودیم.هکذاآهنگهای رابااستادالفت آهنگ،حشمت احسان مند دوگانه اجرانموده ام.درین زودیهاآهنگهای دوگانه باهنرمندمحبوب هنگامه جان سیدعمرونجیم اجراخواهم کرد.

 

 

پرسش:درموردتازه کاران موسیقی درخارج ازکشورچه نظردارید؟

پاسخ:درین موردبارها گفته شده وبسیارکسان درین موردنظرخودراباصراحت بیان داشته اندوازدرهم ریزی ارزشهای موسیقی سخن گفته اند.من نیز به همین نظرهستم که جای موسیقی راموسیخی گرفته ودرین موردنظریکتن ازشنونده های خوب موسیقی رادرمیان میگذارم:درگذشته وقتی دریک محفل عروسی دعوت میشدم کوشش میکردم که چندلحظه وقتتربه محفل رفته وخودرادرموقیعتی قراردهم تا به استیژ هنرمند نزدیکتر موقعت گرفته وازشنیدن موسیقی لذت برم. متاسفانه درشرایط کنون زمانیکه درمحفلی دعوت میشوم کوشش مینمایم که درمحفل ناوقت ترحاضرشده وبرای اینکه خودراازموسیقی دورنگهداشته درقسمت اخیرصالون دورازچشم موسیقی قرارمیگیرم.ازروی این نظربه واقیعت دردناک موسیقی موجودپی برده میتوانیم.

 

 

پرسش:درین اواخر آهنگهای را سرودید که غوغا برپا کرد وچنان درخشید که ما افغانها به وجود شما افتخار میکنم یکی ازین آهنگهای شما(راشه جانانه)میباشد.ازین موفقیت تان آگاهی دارید؟

پاسخ:من تمام موفقیتم رامدیون هموطنان عزیزم دانسته ودایمادرین کوشش بوده وهستم تاهنرم را همیشه درخدمت مردم خویش قراردهم

پرسش:امیدارم درموردزندگی خصوصی تان صحبت کنید.

پاسخ: چندسال قبل ازدواج ناموفق داشتم که بزودی ازهم جداشدیم. ثمره این ازداج ناموفق دختری به اسم (الهه) بوده که فعلاهفت سال داشته ومتعلم صنف دوم مکتب میباشد. پدرو مادرم ازجمله آوازخوانان گذشته رادیوافغانستان بوده آهنگهایشان درآشیف نشراتی رادیو موجودمیباشد. هنرمندمحبوب وخوش صدا هنگامه جان خواهرعزیزم میباشد. اززندگی شخصی ام فعلا راضی بوده  مصروف کارهای هنری و تربیه دخترعزیزم میباشم.

 

هنرمندخوش صدافرشته جان سماءازاینکه به پرسشهای هواخواهانتان پاسخ اراهه داشتیدجهان سپاس.

 

 

خواننده گرامی

مهمان شماره آینده ماهنرمندمحبوب سینمای کشور محترم(سلام سنگی)میباشد.پرسشهای تانرابه این آدرس ارسال دارید:

 

zafghan2000@hotmail.com

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۱        سال شـــشم            عقــــرب ۱۳۸٩  خورشیدی         نومبر ٢٠۱٠