کابل ناته،  Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه ذبیح الله امانیــــارژورنالیست آزادافغان 
بــا
هنـــرمنــدان محبوب فریــدرستگارو
وجیهه رستـگار


 
 
 

 سه دهه اخیرآن چنانکه صدمات کوبنده یی رابراقتصاد کشورواردنمود، سایرعرصه هارا نیزمتضررساخته وحتی به نابودی کشانیده است.درعصری که آنراعصرتفاهم وانترنت نامیده اند، متاسفانه جامعه ماازطریق بیگانه ها وبیگانه پرستان وطن فروش، آنچنان به عقب کشیده شده، که گویادرین خطه،  تاریخ به عقب برگشت نموده است.قدرت طلبان زروزور، زمانیکه دانستند، جنگ نمودن بنفع شان نمیباشد، درصددآن برآمدند تاآرامش نسبی به کشوراستقراریابد.ولی کدام آرامش؟کشوری که ستون فقراتش خردوخمیروتمام عرصههای علمی، فرهنگی، هنری وسایرتاسیسات عام المنفعه آن ازهم پاشیده، درعوض هوتلهای مجلل، شبکه های متعددرادیوتلویزیون هاوده هاتاسیسات غیرعام المنفعه بناوهسته گذاری  گردیده است

هنرمندان وفرهنگیان مادرامتداداین سالهای تاریک کشته ویامعلول ومعیوب وفرارازوطن، راهی دیارغربت گردیده، که نبودوحضورشان ضایعه بزرگ  و جبران ناپذیراستروی این ملاحظات، غرض نگهداشتن یادهاوخاطره های این نخبگان برای آیندگان وتاریخ هنروفرهنگ کشور گاه وبیگاهی  درجستجوودیدارشان، شتافتن امرضروری بوده وآنرابایددرمطبوعات انعکاس داد.علاقمندان هنرمندان محبوب(فریدرستگارووجیهه رستگار)ضمن تقدیروقدرشناسی،  پرسشهای رمطرح ساخته اند.خوشبختانه ماتوانستیم بااین مایه های گرامی درکشورآلمان ارتباط برقرار نموده واینک باهم به خوانش پاسخهامینشینیم:

پر سش:چندسال است باهم شریک زندگی شده، ثمره ییآن، وچه تعدادآهنگهای شما درآرشیف موسیقی رادیوتلویزیون ثبت است؟

پاسخ:قبل ازاینکه شریک زندگی شویم، باهم درارکسترگل سرخ فعالیتهای خوب هنری داشته، درتمام عرصه های هنری تفاهم داشته، درنتیجه تصمیم اتخاذ نمودیم تاباهم زندگی مشترک راآغازنماییم همان بودکه درسال(۱۹۸۵)م درشهرزیبای کابل  ازدواج نموده، ثمره آن چهارفرزندعزیز(میلادرستگار، رزمارستگار، تهمینه رستگاروهدیه رستگار)میباشد.سه فرزندم متولدافغانستان بوده، دخترم هدیه جان درآلمان بدنیاآمده استدرطول این مدت بیش ازپنج البوم هنری رادرخدمت علاقمندان عزیزقرارداده ایم. (عاشق بیداراست)اسم البوم آهنگهای تازه یی مابوده وجمعا ده آهنگ میباشد.

پرسش:زندگی هنری تانراچگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ:زندگی درحقیقت جاروجنجال بوده، وهرخانواده دارای مشکلات وپرابلمهای میباشدکه بعضامنجربه جاروجنجال شده، ولی خوشبختانه زودگذراست.زندگی مشترک هنری ما نهایت صمیمی بوده وهمه کارهای ماموفقانه  به تفاهم پیش رفته ودایمامددگارهم میباشیم.درواقعیت امر، موفقیت هنری ماهمین تفاهم بوده وگفته میتوانیم  یگانه زوج هنری ییکه درین عرصه هیچگونه مشکلی باهم نداشته وتمام امورهنری ما بامشوره حل وفصل گردیده، و ممثل این ادعا فعالیت سالم هنری بوده که درآهنگهای ماانعکاس داده شده است.

پرسش:اکثریت ازهنرمندان درین نظراندتافرزندانشان راه، آنهاراتعقیب نکنند.شمادرموردچه نظردارید؟

پاسخ:پرسش جالب نهایت مطرح شده استدرگذشته مردم موسیقی وهنرمندرابدیده قدرندیده وهنرمندر، سازنده صدامیزدند، بدون اینکه کلمه یی والای سازنده رامیدانستند.درقسمت هنرمندان طبقه اناث بیشترسختگیربوده، خوشبختانه زنان قهرمانی چون خانم آزاده، میرمن پروین، خانم زرغونه، خانم سارازلاند، خانم رخشانه ودیگران پیشقدم شده واین سدبزرگ هنری راشکستانده، راه رابرای زنان هنرمندآینده گشودند.هنرمندان طبقه اناث امروزمدیون آنها میباشند.خوشبختانه هرچارفرزندعزیزم به موسیقی علاقه داشته، دخترکوچکم (هدیه جان)اولین البوم آهنگهایش رابه کمک شاعرتوان، داکترسمیع حامدباهمکاری مستقیم وجیهه جان،  زیرنام(آلوچه) برای کودکان  در(سی دی)ثبت ودرخدمت مردم گذاشته شد.عوایداین البوم هنری درخدمت اطفال ناتوان وبیبضاعت کشورقرارگرفتدومین البوم آهنگهای هدیه جان بنام(یک قصه تازهسال قبل برای علاقمندان هنرعرضه گردید.آهنگهای این البوم موردعلاقه کودکان ونوجوان قرارگرفتسال گذشته به اساس دعوت تلویزیون آریان، هدیه یی سیزده ساله کنسرتی باشکوه یی رابرای اطفال ونو جوانان بیبضاعت کابل اجرانموده، که سخت مورد استقبال قرارگرفت.درین کنسرت هدیه جان رابرادرش میلادجان بانواختن درم یاجازبن همراهی نمود.هدیه جان علاوه ازاینکه یک آوازخوان خوب است،   درنواختن کیبورد، درم، گیتارمهارت کامل داردپسرعزیزم بادخترانم، درساختن آهنگهاونواختن موسیقی ماراهمراهی نموده، درمجموع خانواده هنری راتشکیل داده ایم.

پرسش:دردمردم وعشق وطن دراکثرآهنگهای تان انعکاسیافته، واقعاچنین اندیشه یی دارید؟زیراتعدادی ازهنرمندان عزیزبخاطرگرم شدن بازارفروش(سی دیهایشان  ازین گونه اندیشه استفاده وبازارتجارت شانراگرم ساخته ودرفکرکراین میباشندتابگونه یی جیبهای وطندارانشانراتهی سازند.

پاسخ:این دوواژه یعنی (عشق وطن) و(دردمردم) بایددرقلب هنرمندجاداشته باشد.ماواقعامردم ووطن عزیزرانهایت دوست داشته ودراکثریت آهنگهای ما این دوواژه پیوندخورده، تظاهرنیست واندیشه واقعی واحساسات قلبی مارابصورت روشن انعکاس میدهد.ازمردم شریف خودسپاسگزاریم، زیرابه لطف ومرحمت شان امروزدرجامعه به صفت هنرمندقبول شده پذیرفته شده ایمدرموردهنرمندانیکه غرض اجرای کنسرت بعدازمدتهابه کشورسفرداشته اند، کارنیک بوده، مردم بعدازسالیان متمادی هنرمندان دلخواه شانرادرپهلوی خوددیده ولذت برده اند.نسل جدیدبه موسیقی وطن  آشن، زیرا سالیان متمادی موسیقی هندی وپاکستانی راشنیده و با موسیقی وطن خود بیگانه شده بودند.  درطول سه دهه اخیرتفنگداران وقدرتمندان دشمن مردم ووطن باجبروزور، دارایی های کشورومردم راچوروچپاول نموده وهمه هست وبودوطن رابه یغما بردند.امروزاگرهنرمندان باتفکرغیرمردمی واردکشورشده ودرفکرآن میباشندتاجیبهای مردم ناتوان شانراتهی سازند، شیوه کارشان تفاوتی باجنایتکاران جنگی ندارد.

عشق وطن ودردمردم هیچگاه فراموش مانشده چنانچه دردوران هجرت به نفع مردم بیبضاعت وطن کنسرتهای رااجراوعوایدآنرازطریق موسسات خیریه، دراختیارشان قرارداده، آرزومندیم تاهنرمندان گرامی درمقابل  وطن ووطندارانشان تعهدی داشته ودرمداوی روح زخم دیده آنهاسهمی داشته باشند.

پرسش:تاجاییکه ازطریق رسانه های آزادمشاهده میشود موسیقی وضع اسفناکی پیدانموده، به ابتذال کشیده شده است، منحیث هنرمندان بارسالت ومردمی درموردچه تصامیمی اتخاذداشته اید؟

پاسخ:این واقعیت داشته که درشرایط کنونی به وضع موسیقی توجه صورت نگرفته، دشواریهای رابه بارآورده است.فعلاموسیقی ازدوطریق عرضه میشود:

داخل کشور

خارج ازکشور

متاسفانه هردوطریق، بدون اصالت هنری بوده، به ارزشهای مادی بیشتر فکرشده تامعنوی، بدبختانه این هنروالامانندسایرعرصه های فرهنگی ازچوکات اصلی دور وبدست مافیای موسیقی افتیده که خلاف موازین اصلی موسیقی وطن بوده وداشته های بیمایه آن دایما ازطریق دستگاه های ثبت آزادبه بازار بدون کوچکترین احساس ومسوولیت عرضه وسرمایه هنگفتی را بدست میآورند.دراکثریت مارکیتهای موسیقی،  امروزچنین موسیخی موجوداستبرخلاف درطول این سالها موسیقی کشورهمسایه یی ماایران علاوه ازجایگاه خاص درداخل کشور،  راه وسیعی رادربازارهای بین المللی برای خودبازداشته است .متاسفانه درکشورعزیزماوزارت اطلاعات وفرهنگ وسایرنهادهای فرهنگی اصلادرین فکرنبوده، موسیقی فعلابه ابتذال کشیده است.

پرسش:باامیرجان صبوری چه قرابت دارید، کمپوزآهنگهای شماازکدام یک ازکمپوزیتوران محترم میباشد.آیادرفن آشپزی کدام تان موفق هستید؟

پاسخ:آهنگسازموفق صبوری عزیزازدوستان خوب وهمکار   ارکسترگل سرخ بودند.چندآهنگ ازساخته های شان رادرارکستر سروده ایم.بدبختانه دراثر جنگهای خانمانسوز، ارکسترگل سرخ نیزمانندسایرعرصه های زندگی ازهم پاشیده، وهنرمندان آن درهرگوشه جهان پراگنده شدند.دردوران هجرت بااین آهنگساز موفق درارتباط بوده، ازآهنگهاوتصانیف شان استفاده نموده ایم.درآغازفعالیت هنری(نجیب رستگار)هنرمند موفق وآهنگسازماهر، تعدادآهنگهای خوب خویش رادر اختیارماقرارداده، ودایمامارایاری میرسانیدندمتاسفانه دراثرحمله مغزی، توانایی اش راازدست داد.فعلادرکشورهالندزندگی داشته وباهنرنقاشی مصروف میباشد.پسرش(بابک رستگار)فعلایکی ازنوازنده های چیره دست وپرکاربوده، بااکثریت آوازخوانان همکاری دارد.هکذاوجیهه درساختن آهنگ وسرودن تصانیف استعدادفوق العاده داشته، واکثراازآهنگهای اواستفاده مینماییمبه همه معلوم است که مردهادرآشپزی دست بالانسبت به زنهادارند، بنافریدجان آنچنانکه دست پرتوان ومزه داردرنواختن کیبورددارد، دست پخت مزه دار درآشپزی نیزدارد.

پرسش:هنرمندان:اطلاع گرفتیم که درین اواخرسفرهای به کابل جانان داشتید، ازشمامیشنویم؟

پاسخ:کابل وطن عزیزمابوده، عاشقش میباشیم.اینکه مدتی ازدامانش دوربوده ایم، ولی هیچگاه این مادر عزیزرافراموش نکرده، خوشبختانه چندسال است متواتر، مادرعزیزخودرازیارت نموده ازآن لذت برده ایم.دربرگشت به شهرکابل نهادفرهنگی رازیرنام(آوا)به مصرف شخصی تشکیل،  وازین طریق توانستیم فعالیت های گسترده فرهنگی راازطریق (کاروان) صلح براه اندازیم. کنسرتهای متعددی رابرای زنان واطفال درشهرهای مختلف کشور ازطریق این کاروان انجام داده، ومورداستقبال گرم هموطنان عزیز قرارگرفته ایمآرزوی زندگی بهتربرای اطفال وزنان پیام این کنسرتهای ماراتشکیل میداد.هکذاازطریق این نهاد کورسهای آموزش موسیقی راسازماندهی نموده و تعدادی ازخواهران گرامی درآن جذب گردیه اند. (سی دی)جدیدماکه شامل هشت آهنگ میباشد، تحت زیگنال(ای زن قدم بزن)قبل ازکنسرت روزهشتم مارچ روزبین المللی زن دراختیارخواهران عزیزقرارگرفته است.

 

پرسش:هنرمندان بارسالت وعزیزمردم افغانستا ن قافله هنری شماتاکنون، فاصله های دوری راپیموده وبدون اینکه دیروزوامروزدرخدمت این وآن قراربگیرد، مستقیماراه مردم رااستوارطی،  ودردلهاجاگرفته است.باتاسف درین اواخرافرادغیر مسوول مطابق ذوق وسلیقه شخصی، القاب هنری رابه عده ازهنرمندان دلخواه شان تحت نام(اتحادیه یی سراسری هنرمندان)تفویض میدارند.خوشبختانه  مردم افغاستان شمارا(پیام آوران صلحلقب داده وهمه برایتان احترام دارند.درمورداین اتحادیه یی نامنهادچه نظر دارید؟

پاسخ:ازمحبت دوستان گرانقدردرحق ماسپاسگزارو میگوییم:ملتی که فرهنگ خویش رافراموش کندهویت ندارد.متاسفانه درافغانستان وخارج ازافغانستان موسیقی هویت اصلی خویش راازدست داده، صلاحیت آن دردست دلالان هنرافتیده با علایق شخصی شان بیبندوباریهای زیادی را بارآورده اند.اتحادیه یی سراسری هنرمندان، درواقعیت کانون بزرگ هنری است، که درشرایط کنون موجودیت آن خیلی ضروری بوده، ولی ای کاش بصورت اکادمیک وجودمیداشت.بدبختانه ازاین نام عالی سوءاستفاده شده  بدون درنظرداشت نظریات افرادمسلکی واکادمیک این مسلک، تفویض القاب بگونه یی تخیلی صورت گرفته استمتاسفانه فضای ناامن کشورپراگندگیهایی هنری را درداخل وخارج کشوربارآورده،  برای بازسازی آن زمان طولانی بکاربوده، زیراهنرمندان اصیل واکادمیک موسیقی درتمام جهان پراگنده و یکجاشدنشان درشرایط موجود ناممکن استبدین لحاظ علایق شخصی افرادواشخاص غیرمسوول فعلا حکمفرمابوده وهرچه دل شان خواست میکننددرسال(۲۰۰۹)م غرض اجرای کنسرت به شهرکابل رفته،  ازطریق تلویزیون آریانادعوت بعمل آمدتابااشتراک درجوایزهنری که درشهرهامبورک کشورآلمان برگزارمیگردد، آهنگی را کاندیدنماییم.درآنزمان موضوع راازطریق تیلفون باهنرمندشناخته شده ودوست خوب ماامیر جان صبوری که آنجادعوت شده بوددرمیان گذاشته، اونفرتش راازآن محفل، عدم اشتراکش راابراز داشتند.قبلاتصمیم  گرفته بودیم تادرآن محفل قبلاپلانشده اشتراک نداشته باشیم، زیرا  برنده قبل ازدایرشدن محفل   تعین گردیده وازوجودمامنحیث سمبول استفاده میشد.  روزی باهنرمندان عزیزیکه درآن محفل اشتراک داشتندمواجع گردیده، همه ازدایرشدن محفل شکایت و ازشرکت نمودن درآن محفل سخت پشیمان بودندبه هرصورت بگذاریدهرکه راالقاب میدهند، بدهند القاب مادرلابلای آهنگهای ماگره خورده، هرلحظهمردم عزیزمادرقلب ماجادارد.

 

 

هنرمندان گرانقدر

ازاراهه پاسخهای همه جانبه تان جهان سپاس.

 

دوستان گرانمایه

هنرمندمطرح ومحبوب سینماوتیاترکشور(زبیرپاداش) مهمان شماره آینده بوده ازهمین لحظه پرسشهای را که درموردشان داریدبه آدرس مابفرستید

 

zafghan2000@hotmail.com

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤۱       سال        هفتم      حمـــل             ۱۳۸٩  خورشیدی                     مارچ ٢٠۱۱