کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان
  بــا
ممثل محبوب وشناخته شده،
حمیده عبدالله(شرین گل پرسوز
)

 
 

رساله های هنرمندان و فرهنگیان درهردوروزمان بیانگردردهاوآرمانهای مردم شان بوده وجاودان میماند.هنرمندان ترجمان دردهای مردم بوده وهیچ وقت نمیتوانند از درد های ملت، خود را دور نگهدارند. اکثریت هنرمندان وفرهنگیان کشورمادراثرجنگهای سه دهه یی اخیربگونه یی مورهادرسراسرجهان پراگنده شده و سالهاست ازظلم دست پروردگان بیگانه دردمیکشندودر بیرحم ترین زمانه هاتنهاوبیکس،ظلم وشقاوت وخانه ویرانی رالمس کرده ودرمظلومانه ترین حالتی که سنگ رابحال شان  گریه میآید،درسکوتی که ظلمت وجهل وتفنگسالاری برایشان تحمیل نموده،درافقی که آن سویش ناپیداست،بسوی فرداهای مبهم به امیدگنگ چشم دوخته،سوگوارومصیبت زده ازسرزمین آتش وخون میآید.این سرمایه های ملی وگنجینه های گرانبها یاآگاهانه ویاغیرآگاهانه دراثرتهاجم تبلیغاتی بیگانگان،فریب بازی های دوران راخورده ودرجشن اسارت وطن،یکجاباهم به دورآتش نمرودرقصیدیمهنرمندان فرهنگیانیکه بیشترازدیگران جریحه دارشده اند،سالهاست که درغربت اسیر،وآرزودارند تاروزی کبوترصلح درکشورشان به پروازدرآمده وهمه دورافتاده هارااستقبال نمایدیکی ازین گلدسته های موفق شاخه تیاتروتمثیل هنرمندمحبوب  خانم حمیده عبدالله،که به (شرین گل پرسوز)معروف است میباشد.اودرشهر(النگ سوز)کشور سویدن بافامیلش زندگی دارددوستداران هنرتیاتروتمثیل پرسشهای راازین هنرمند گرامی مطرح داشته که توجه تانرابه خوانش آن جلب میداریم

 

 

پرسش:   شرین گل جان پرسوز!آیادرزندگی عادی هم پر سوزهستید؟

پاسخ:  دوستان عزیزمن درزندگی عادی برخلاف پارچه های تمثیلی زن آرام،دلسوزونهایت مهربان بوده،ولی زمانیکه دایرکتر محترم نقشی رابرایم تعین میدارد خودرادرقالب آن انداخته، شیر آقا را پرسوز میکنم. اینکه هنرپیشه نقش سپرده شده یی دایرکتررا موفقانه اجرامیکند،آنزمانیست که اوازطرف مردم پذیرفته میشود.

 

پرسش:  هنرمندعزیزحمیده جان،بدیدن تان دل ماتنگ آمده،گفته میتوانیدچه وقت به کابل زیباتشریف میآوریدتاچشمان رابه دیدن تان روشن کنیم.همچنان واضیح سازیدتاچه تعدادپارچه های تمثیلی در آرشیف نشراتی رادیوتلویزیون ثبت نموده اید؟

 

 

پاسخ:  وطنم راچون جان دوست داشته،سالهارابااین ارمان درغربت سپری کرده ام تاروزی اگرخواست الله یگانه باشددرآن شهری که بدنیاآمده،بدیدارش رفته وبا چشمانم خاکش راسرمه کنم.روزشماری زیادکرده ام که شرایط برگشت آماده وحکومت ملی به میان آید.متاسفانه تاکنون به این آرزویم نایل نگردیده،جنایتکارانیکه تادیروزوطن رابه نابودی کشانیده،ومردم ازدست شان مانندمورهابه چهارگوشه دنیا،غریب،عده یی هم جام شهادت نوشیدند،دو باره دراریکه قدرت تکیه زده،بنادرکشوری که استقلال وامنیت وجودنداشته باشدچطورسفروزندگی کرد.باآنهم آرزودارم تاروزی به کشورعزیزخودبر گشته ومصدرخدمت گردمبیش از(۵۰)پارچه تمثیلی درآرشیف رادیوتلویزیون ثبت نموده ام.درکشوری که زندگی دارم،درساحه هنر کدام قدرومنزلتی نداشته،درین جا، شرین گل پرسوزنبوده،درواقعیت عزت وقدر افغان وطنش بودهدراینجایک کارگرعادی ودرکارگاهی برای حیوانات غذابسته بندی مینمایم.

 

پرسش:  به اساس دعوت شما(سیماترانه)برای اجرای کنسرت به کشورسویدن آمده،ولی متاسفانه ازطرف افغانهای عزیزاستقبال نشد،درموردچه میگویید؟

 

پاسخ:  متاسفانه اکثریت ازافغانهای عزیزازخودکش وبیگانه پرست بوده و نمیخواهندهنرمندانشانرامشوق باشند.درحالیکه  درکنسرت هنرمندانسایرکشورها،بیشترین تماچیان آنراافغانهاتشکیل میدهد.بایدیادآورشوم که چنین حوادث برای هنرمندان عزیزمادرسایرکشورهانیز اتفاق افتیده است.پس ازافغانهای گرامی تمنادارم تادرهرموقعبتی که قراردارندهنرمندانشانراتقدیر وتشویق نمایند زیرا هنرمند د ر اثرتشویق هموطنش میتواندهنرش را رشدداده فعالیتهای خوب هنری رااجراکنند

 

پرسش:  تاجاییکه مااطلاع داریم،ثمره ازدواج شماچند پسربوده،ولی شماآرزوداشتیدکه یکی ازفرزندانتاندخترباشد؟.

 

 

پاسخ:  خاطرات خیلیهاگذشته رابه ذهنم زنده نمودیدخداوندتعالی به خانواده ماپنج فرزند نازنین اعطا فرموده، تازه درانتظارفرزندششم بودم،و آرزو داشتم تا الله پاک این باردختری رابه من اعطا فرمایددراداره ممثلین رادیوتلویزیون مشغول وظیفه بودم،تصادفادراداره یی مایکی ازهمکارانم انتظارفرزندجدیدش رامیکشیددراین آرزوبودتاخداوندبه اوپسری همکارگرامی ام برخلاف من دارای چند دختر بوده وآرزو داشت تاخداوند به اوپسری اعطافرماید.

باهم مشوره نموده تصمیم اتخاذ داشتیم تااگرخلاف میل ما فرزند بدنیاآمد،درآنوقت اطفال راباهم تبادله مینماییم. ازقضاوقدراین باربازهم خداوندکریم برایم پسری اعطا فرمودوبرای دوستم دختری، مطابق فیصله قبلی، خواستیم اطفال راتبادله نماییم. به منزل دوستم برای تبادله اطفال مراجعه کردم ولی دوستم از فیصله قبلی اش منصرف ونخواستندطفلش راتبادله نمایند.

پرسش:  گفته انددرزمستانی شدیدسردوخنک،داشتیدشوهر عزیزتانرادربخاری پرسوزمینمودید،واقعیت دارید؟

پاسخ:  این حرف شوخی بوده،شریک زندگی ام مردنهایت مهربان بوده وآرزودارم تاتمام شوهران دنیامانندشوهر عزیزم مهربان وصمیمی باشند.زندگی خیلیهادوستانهداشته،باورکنیددرطول این ایام کوچکترین اختلاف بین هم نداشته،واگرخدای ناخواسته ازاوناراض میبودم،علاوه از پرسوز،درکرایی بریانش هم میکردم.  

 

پرسش:  چه زمانی ازکشورمهاجروفعلابه کجازندگی داشته چه فعالیتهای هنری دارید وهم پیرامون زندگی شخصی تان صحبت کنید؟

 

 

پاسخ:  مدت شانزده سال است که آواره ودربدرشده درغربت سرا،زندگی دارم.هرکشوری برای مردمش ساخته شده،وهرکس دروطن خودش قدروعزت دارد.من که درکشورم هنرمندمردمم بودم ومنزلتی داشتم،درین دیارازناحیه یی معنوی کدام ارزشی نداشته،کسی وقت نداردتالحظه یی هم بامن صحبت داشته باشد. ماقربانی اهداف دلالان سیاسی گردیده،درشهر (النگ سوز)کشورسویدن بافامیلم زندگی داشته،وباز هم باکلمه یی(سوزوساختن)همخانه شده وازپرسوزی نجات نیافته وحالا(النگ سوز)گردیده ام. زمانیکه  به کشورسویدن مهاجرگردیدم،نمایشات هنری راباحاجی کامران درکشورهای آلمان، هالند، امریکا و انگلستان اجرا وخاطرات گذشته رابرای افغانهای عزیزتازه گردانیدیم.درکشوری که زندگی دارم بعضانمایشاتی راوقتافوقتاانجام میدهم.

 

مدت سی وهشت سال میشود با(عبدالله)جان شریک زندگی شده وثمره آن شش پسرعزیز به اسمای وحیدجان، جاوید جان، زاهدجان، یونس جان و عارف جان و روزبه جان میباشداز نمایشاتیکه در کشورامریکاباحاجی کامران وناتاشا اجرانمودم خیلیهالذت برده وحاجی کامران راچندین بارپرسوزنمودم.

پرسش:  درفلمهای هنری نقش آفرینی داشته اید،درمورد هنرتیاتروتمثیل درشرایط فعلی کشورچه نظردارید؟

 

 

پاسخ:  درتعدادی ازفلمهای افغانی نقشهای راایفا نموده گفته میتوانم درفلم(عروس)که یک فلم تراژیدی بودوتوسط دایرکتر موفق سینمامحترم سعیدورکزی دایرکت شده بود نقش  خشو رااجراومورداستقبال قرارگرفتم.درزندگی شخصی،عروسانم رادوست داشته،وهمه راچون دخترانم میدانم.درساحه هنرتیاتروتمثیل که عاشقانه آنرادوست داشته،آرزودارم تاروزی کشورم درصلح به سربرده ومن وهمکارانم دوباره به کشورعزیزبرگشته واین هنروالارادوباره بازسازی نماییم.متاسفانه این آرمان مافعلابرآورده نگردیده استبدبختانه آینده تیاتروتمثیل درکشورچندان روشن نبوده،زیرادشمنان هنرومردم فعلابالای قدرت تکیه زده،بناآینده هنروهنرمندرلفعلاتاریک میبینم.از مجامع بین المللی تمنادارم تامتوجه این موضوع شده ونگذارندتاهنروهنرمندمابه نابودی کشانیده شوند،زیراملتی که فرهنگ خودرافراموش کندهویت ندارد.

 

هنرمندصمیمی وگرامی ازپرسشهای همه جانبه شماچهان سپاس

 

 

 

دوستان گرانمایه

هنرمندان محبوب )فریدرستگاروخانم وجیهه رستگار (مهمان شماره آینده بوده،پرسشهایتان رابه آدرس ماارسال دارید

zafghan2000@hotmail.com

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل    ۱٤٠       سال        هفتم      حوت             ۱۳۸٩  خورشیدی       مارچ ٢٠۱۱