کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
مصاحبه ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان 
بـــا
هنرمـــندمـحــبوب وخوش صـــدانجــــیم نـوابـی

 

نجیم نوابی ازآوازخوانهای جوانی است که با نشر اولین آهنگش ازطریق تلویزیون ملی دردنیای هنر(گل) و قبول مردم شد. اوبا آواز گرم وصمیمی  اش وقتی آهنگ (آب بقاکجاولب نوش اوکجا) راخواند، چنان زیبا خواند که همه را بخودجلب وآهنگش بالای زبانها افتاد وروزانه چندینبار ازطریق رادیوتلویزیون انتشار میآفت. علاقمندان این هنرمندگرامی پرسشهای راازآوازخوان دلخواه خود مطرح ساخته اند.ماخوشبختانه این هنرمندگرامی راازطریق تیلفون دریافتیم واینک پاسخ های این هنرمندعزیزراباشماشریک میسازیم.

 

 

پرسش:چرابه هنرموسیقی علاقمندشدید؟

پاسخ: درخانواده یی که بدنیاآمدم وبزرگ گردیدم،در آنجاموسیقی همیشه وجودداشت.یعنی پدروپدرکلان بزرگوارم وسایراعضای خانواده همه علاقمندموسیقی بودندوباهنرمندان بزرگ موسیقی دایما درتماس بوده و موسیقی جزءزندگی خانواده گردیده  بود.استادنبی گل مرحوم وسایرنخبه گان موسیقی به منزل ما تشریف می آوردندوبزمهای رابرپانموده شبهاتابامدادان آوازمیخواندندومینواختند.درآنزمان من پسرپچه یی ده،یازده ساله یی بیش نبودم که به موسیقی گرایش وروآورده خواستم موسیقی راعلمابیاموزم.

پرسش:موسیقی درزندگی چه اندازه مهم است؟

پاسخ:موسیقی جزءضروریات زندگیست.انسان میتواند بدون موسیقی زندگی کرد،ولی بدون موسیقی هیچ امکان نداردکه اززندگی آنچنانک بایسته است،لذت وحظ برد.موسیقی پرورش دهنده یی روح وروان است وحیوانات ونباتات رانیزتحت تاثیرقرارمیدهدودر رشدآن اثرگذاراست.استادنصرت فتح علیخان هنرمندمحبوب که درتمام کشورهای جهان طرفدارانی داردوکنسرتهای متعددرادرآنکشورهاانجام داده درین اواخرکنسرتی رادرکشورجاپان اجرانمودند.طی  مصاحبه یی که  چندی قبل دریکی ازتلویزیونهابه نشررسیدچنین گفتند:متخصصین وگیاه شناسان جاپانی بامدادی، من ونوازنده هایم راذریعه هلیکوپتربه نقطه بلندی کوهستانی انتقال داده که درآنجا نباتات ودرختان زیادی قرارداشت.فضای گوارا ودلپذیری بودهوای موسیقی آمده بودوآهنگی رااجرا نمودم.بعدادرنتیجه تحقیقاتیکه گیاه شناسان درآن روزانجام دادند،گیاهان منطقه ییکه من درآنجاموسیقی اجرانموده بودم نظربه سایرمناطق همجوارآن رشدونموی  بهترنموده شاداب تربود.این نتیجه همه رابه تعجب انداخته بود.دانشمندان چاپانی ازتاثیرگذاری موسیقی دررشدنباتات وگیاه هابعداراپورهایراانتشارداده ونتیجه گرفتندکه موسیقی بالای سایرزنده جانهانیزتاثیرپذیراست.

 

 

پرسش:باهنرمندان آهنگهای دوگانه وکنسرت اجرانمودهاید؟

پاسخ:باکمال خوشخبتی باهنرمندان محبوب خانم ژیلابلبل موسیقی افغانستان که صدای ملکوتی ونهایت دلپذیرداشته ولذت وافربرده ام،خانم هنگامه خوش صداکه دایمادرکنسرت ها بااین هنرمندعزیزخود را راحت و مسرور احساس میکردم. بابانوان خانم سهیلازلاند، خانم مروارید هنرمندان گرامی کنسرتهای راهم اجرا نموده و این کنسرتهانهایت موردتقدیرمردم واقع گردیده من به وجوداین هنرمندان گرامی افتخارمینمایم.

پرسش:ازمهاجرت وزندگی هنری تان درین دوران چهحرفهای دارید؟

پاسخ:درسال(۱۹۸۰)کشورراترک مدتی را در پاکستان به سربرده بعدا درکشور امریکا در دیارغربت مهاجر وفعلا درشهر سانفرانسیکو زندگی دارم. تاکنون شریک زندگی ام را نیافته منتظرنصیب وقسمت میباشم، زیرا شب گوروشب نکاح راخداوند(ج)تعین نموده وازدربارالله پاک تمنادارم تاشریک زندگی ام آوازخوان نباشد.

پرسش:علاوه برهنرموسیقی،به چه چیزدیگرعلاقه دارید؟

پاسخ:علاوه ازموسیقی عاشق مطالعه بوده اکثرادر اوقات فراغت شعروداستان میخوانم.دیوان شعرای بزرگچونمولانایبزرگ،سعدی،حافظ،عطار،مناجات پیرانصار وازشعرای معاصربه اشعاررهی معیری ورمانهای پولیسیعلاقمندم.هکذابه هنرخطاطی دلچسپی زیادداشته وگاه گاهی این هنرراتمرین مینمایم.

پرسش:لطفاخاطرات تانراباماشریک سازید؟

پاسخ:دروطن عزیزم موسیقی هندبرایم خیلی باارزش و دلنوازبودوآرزومیکردم که روزی باهنرمندان هندی آشنایی حاصل بدارم وآن برایم یکرویابود.خوشبختانه زمانیکه دراینجاآمدم آن خواب وخیال به واقیعت پیوست وباهنرمندان محبوب هندی آشناگردیده،چانس بدست آوردم برای باراول باهنرمند گرانقدرهند(هری ارم)کنسرت مشترکی رادرشهرکلیفورنیااجرا وخاطراتش دایمابامن است.باهنرمندبزرگ هند )آشابوسلی) آشناشده وهرزمانیکه درامریکاتشریف میآورندبه منزل من میآیندوتوانسته ام بااین هنر مندگرانمایه موسیقیدرمجلس شخصی آهنگهای دوگانه سروده ام.باطبله نوازان معروف هندچون استادغلام عباسخان ،استادقاریخان واستادرجیف خان همکاری داشته  هکذابااستادان گرامی چون فتح علیخان،استادسلامت علیخان واستادخودم پندت چکروتیخان روابط وآشنایی نزدیک،وازدانش موسیقی شان استفاده اعظمی برده ام.هکذادرکنسرت برنامه غزل که اجراکردم طبله نوازمعروف(عبدالستار)تاری طبله نوازاستاد غلام علیخان واستادمهدی حسن مراهمراهی نمودند.

 

 

من این استادان بزرگ موسیقی را،انسانهای واقعی باتواضع یافته باآنکه هنرشانرادراوج رسانیده ولی باهمین بزرگی وعظمت،انسانهای نهایت مهربان،شکسته نفس،انساندوست بوده وهرزمانیکه ایشانرااستادخطاب میکنم برایم میگویند،استاداصلی خداوندبزرگ بوده من چیزینیستم.باورکنیدمن رازهای زندگی راازین بزرگواران دنیایی موسیقی آموخته ام. خاطره تلخ اززندگی دارم.روزی درکنسرتی که در شهرهامبورگ جرمنی داشتم یکی ازموظفین تالانزدم آمده گفت:چندنفرانتظارشمارادربیرون تالاردارندزمانیکه بانجارفتم دوتن ازهنرمندان عزیزخانم پرستومشعل ترنم باشوهرگرامی شان رحیم جان مهریاررادیدم بعداز احوال پرسی گفتندمامصافه زیادی راتااینجاطی نمودیم تاازنزدیک شمارابشنویم.خلاصه بعدازکنسرت چندروزی راباهم سپری کرده گشت وگذارنمودیم.من باراول بودکه مهریارعزیزراازنزدیک دیده بودم اوآنچنان مردصمیمی بودکه من تصورمینمودم که سالها اورادیده ام.وقتی ازخبرمرگ این هنرمندگرامی درین اواخرواقف شدم گویی زمین وزمان برسرم ریخته باشد بخودمیگویم ایکاش بااین مایه فرهنگی ازنزدیک آشنانمیشدم.نهایت به مرگ این عزیزمتاثرگردیدم.

پرسش:تاکنون تصمیم گرفته ایدتاکنسرتی رابرای بینوایان وطن داشته باشید؟

پاسخ:این وظیفه مقدس نه تنهاآرزوی من  بلکه آرزوی تمام هنرمندان عزیزبوده ومیباشد.امیدوارمزمینه سفربرایم مساعدگرددتابه کشورعزیزم رفته و کنسرتهای رابه نفع مردم بی بضاعت اجراکنم.

پرسش:آهنگ زیبای(کابل جان)راکه شنیدیم فکرنمودیم آهنگ راهنرمندمحبوب فیض کاریزی سروده باشد،ولی بعدادانسته شد که این آهنگ زیباراشماسروده اید.آیاسبک تانراتبدیل نموده اید؟

پاسخ:من  موسیقی غزل،کلاسیک،کلیوالی ومحلی وهرنوع  آنررادوست داشته واجرای یکی ازآنها معنی آنرانمیداشته باشدکه گویامن سبک کارم راتغییرداده ام.چنانچه اگربه (سی دی )نـازکه دربازارعرضه شده تمام این سبکهارادرآن میتوانیدشنید. هنرمندان محبوب محلی حمیدالله چاریکاری،امانی،فیض کاریزی ودیگران رازیاددوست داشته همیشه شنونده آهنگهای مقبول شان میباشم.عده یی قبلامیگفتندکه من به سبک احمدظاهرآهنگهایم را اجرامیکنم.به عرض برسانم اگرهنرمنداساسات موسیقی راعلمابدانداومی تواندهرگونه آهنگ رابسراید.درافغانستان رسماشاگرد استادغفورهاشمی یکتن ازطبله نوازان معروف بودم و اساسات موسیقی راازین استادگرامی آموختم.

 

 

پرسش:فعالیتهای خارج ازوطن چه میباشد؟

پاسخ:کنسرتهای متعددباهنرمندان داخلی وخارجی در شهرهای مختلف امریکا،آلمان،لندن،کانادااجرانموده و موردتوجه زیادواستقبال مردم قرارگرفته ام.آهنگها وکنسرتهای راکه درین اواخرباهنرمندمحبوب تاجکستان شبنم ثریا اجرانمودم فوق العاده موردعلاقه دوستان هنرواقع گردید ومن هم ازاجرای این کنسرت خوشنودم.چندین کلب جدیدازآهنگهایم  راآماده ودراختیارتلویزیونهای مختلف افغانی قرارداده تاخدمتی رابرای علاقمندان هنرم نموده باشم.

پرسش:وضع موسیقی رادرشرایط کنون چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ:وضع موسیقی درشرایط کنون به نظرم هم بهبودحاصل نموده  وهم خدشه دارگردیده است.درینکشورهاجوانان ماازامکانات بیشتردرموردموسیقی برخوردارهستند. درکشورعزیزاین زمینه برای آموختن علمی موسیقی مساعدنبود.پس جوانان عزیزکه آرزوی هنرمند شدن رادارندبایددرآغاز،خودراعلمابه اساسات موسیقی آگاه ساخته بعدادرین راه قدم گذارند.چنانچه کسانیکه ازین عملکرداستفاده درست نموده اندامروزافتخارموسیقی کشورومردم شان بوده ومیباشند.اماآن عده یی که خواسته اندبخاطر شهرت وپول به موسیقی روی آورند،مانندحبابهای روی آب بوده که بزودی گنبدشهرت دروغین شان ترکیده و نمیتوانندباتهیه کردن کلپی ازآوازشان هنرمندموسیقی شد.یکی دیگرازعوامل تشدت دنیای موسیقی تعددچینل های تجارتی وغیرمسوول تلویزیونهابوده ، هرآنچه دل شان خواست نشرمیکنند.این وسایل ارتباط جمعی درفکرارزش والای هنروفرهنگ شان نبوده،درفکرتجارت وسرمایه  شان بوده سایرعرصه هارا زیرپاگذاشته اند.آرزودارم مسوولین محترم این رسانه هابرای تفکیک هنرمندان ازافراد خبیرومسلکی هنرموسیقی برای رفع  خودسری هاوبی بندوباریهای این عرصه  استفاده نموده تا جلوگیری ازین ارج ومرج فرهنگی صورت گیرد.

پرسش: باثبت ونشراولین آهنگ تان هراس نداشتید؟ آیا میدانستید که نشراین آهنگ اسم شما را در قطار هنر مندان خوب جاخواهدداد؟

 

 

پاسخ:قبلایادآورشدم که موسیقی درخانواده ما،ید طولانی داشته وهمین خانواده موسیقی دوست بودکه زمینه رابرایم مساعدگردانیدندتااولین آهنگم را به رادیوتلویزیون ثبت نمایم.دراوایل س۱۹۸۰)اولین آهنگم که کمپوزآنراخودم نموده بودم ثبت نواررادیوکردم.درشبیکه این آهنگ ازطریق رادیووبعدااز طریق تلویزیون اقبال نشریافت اولین کسانیکه مرابه موفقیتم درین راه تبریک گفتتند پدرکلان مهربان هنردوستم مرحوم سلطان عزیزخان قبلاوالی کندهاروکا کای عزیزم(مرحوم آزاد)که چندآهنگی ازایشان دررادیوافغانستان ثبت است بودند.درهمان شب استادگرانمایه موسیقی زنده یاداستادسرمست ازطریق تیلفون زیادتشویقم نمودند. فردای آن درکوچه وبازارازجانب هموطنان عزیزم سخت مورداستقبال واقع گردیده همه برایم میگفتندکه برادراحمدظاهرهستم هرچندمیگفتم که من برادرشان نبوده  ولی باورنمیکردند. به هرحال هنرمندقبول شده مردم  بودم وهمه درحقم مهربانی داشتندومن غرق درلذت وشادی گردیده بودم. ولی زمانیکه مهاجر گردیدم،دیگرآن گرمیهاوآن محبتهاوآن صمیمیتهارا درخواب هم ندیدم،درینجایک غریبم،یک بیوطنم و باالآخره یک بیگانه.قدروارزش هرکس دروطنش بوده،عزت افغان وطن،حرمت افغان وطن.

پرسش: کارکدام یک ازآهنگسازان موردعلاقه وپسندتان بوده وبکارکدام یک ازنوازنده گان  گرامی دلچسپی دارید؟

پاسخ:به ساخته های شهید نینواز،مرحوم ترانه ساز زیاد علاقه داشته و تعدادی از آهنگ هایشانرا خوشبختانه سروده ام.کوشش نموده ام که کم آهنگ بخوانم ولی خوب وبه میل مردم ، درفکرشهرت کاذب و سرمایه نیستم. به هنرمندان عزیزکه موسیقی راعلما آموخته وباپنجه های سحرآمیزشان محشربرپاکرده اند چون خالد جان کیهان، عارف نوری، رهی جهانی، سالارخان نادر، حامدنوابی، عباس خان، سیرهاشمی، امید نوری، فواد طاهری و...علاقه واحترام دارم.

 

هنرمندگرانمایه نجیم جان نوابی ازمحبت تان درمقابلوطنداران عزیزتان جهان سپاس

  

دوستان گرانمایه، مهمان شماره آینده ما زلمی جان آراء هنرمند پردرد وطن که تمام ناملایمت های جامعه را توسط هنروال اوبا ارزشش برملا وتوانمندانه هنرنمایی نموده است. ازهمین لحضه پرسشهای تانراکه در مورد این هنرمندعزیز دارید به این آدرسارسال دارید

zafghan2000@hotmail.com

 

 

بالا

دروازهً کابل

شمارهء مسلسل ۱۳۳        سال شـــشم            قوس ۱۳۸٩  خورشیدی         دسمبر ٢٠۱٠