کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

[بار اول]

 

[بار دوم]

 

[بار سوم]

 

[بار چارم]

 

[بار پنچم]

 

[بارششم]

 

[بار هفتم]

 

[بار هشتم]

 

[بار نهم]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

از دنیای کارتون های
هژبر شینواری

 

 

 

 

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً شانزده               نومبر  2005