کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

دفاع از حق آزادی بیان و مطبوعات آزاد

وظیفهً هر انسان گشاده نظر و وسیع اندیش است.

نباید گذاشت تا جناب علی محقق

قربانی تنگ نظری ها و دسایس گردد.

 

 

 

 

 

 

 بالا

دروازهً کابل

سال اول          شمارهً چهارده                اکتوبر   2005