[بار اول]

 

[بار دوم]

 

[بار سوم]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

از دنیای کارتون

هــــــژبر شینواری

 

 

 

 

 

دروازهً کابل

سال اول                   شمارهً هشتم             جولای   2005