کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

[بار اول]

 

[بار دوم]

 

[بار سوم]

 

[بار چارم]

 

[بار پنچم]

 

[بارششم]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

کارتون های جدید

از

هژبر شینواری

 

 

 

 

دروازهً کابل

 

سال اول          شمارهً دوازده               سپتمبر   2005