هژبر شینواری

 

[باری اول]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ


دریچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

دنیای کارتون

باری دوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروازهً کابل

 

سال اول                   شماره چهارم                 ماه می        2005