ܡ Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 


 

 

۶۵

 

 

۶۶

 

 

۶۷

 

۶۸

 

 

۶۹

 

 

۷۰

 

 
 
   
ې ()

۷۱ 


Ϙ
      
 
 


ښ:

ǘټ(चित्रकूट ) :

 

 

ټ ې ځ  ې   ډ ې ښ ې ښ ې ې ښ ڼ ږ. ۍ ځ ټ .

ځ ړ ې   ې ΁ څ   ړ ډ : ǡǡ јډǡ ύǘټ ځګ ې ړ . ې ې ύǘټ ړې ښ ې Ӂڅ ځ ځګ ټې ې ږ ټ   ې ړې . ΁ ځ ړې . ѐ ې ځ ړې . ې (١٥٣٢-١٦٢٣ ږ) ΁ ǡ ӡ ې ύǘټ ړې .

ύǘټ ې ځ ډ :

١- ګټ:

Ӂڅ ګټ() ې ǘ   ې . ډ ڼ ځ   Ӂڅ ې ې ټ ې .

٢- :

Ә ې ې ږ ځ ټ ې ډ ې .

 

٣- ǁ :

ǁ ې ǘټ ې ځ ې ږ ځ ې ې څ ې ې ې ې јړ ې .ې ږ ې ې ρښ ښې ږ ې .

٤- ډ :

ټ ې ږ ې ې ΁ ې ې ټ ې ې .

٥- :

ځ ې ΁ .

ύǘټ ځ ې ډ :

ǡ ګ ѡ .


 

 

 

     ۱۸۲                   /ی       ۱۳۹۱ ی یی           ۱۶       ۲۰۱۲ یی