ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 
 

   

 

    

 

یی یی

Ϙ ی

                          ړ: ی

 

 

 

۲ *

 

ǘ څې ټ ی. ټ ې ېړۍ ګ ǘ ې ې ېږ . ( ) ې ېښǘ . (ړ ) ېۍ ګ . ( ی)

ځګړ ی. ( ی)

ګ ې ۍ ېۍ ځ ړ ډ Ǎ јې ې ډې . ( ګځی ) ړ ړې ې ې ( ) ( ) ېږ. ( ۍ ) ګ ډ ې ǘ , ې ټ ګڼ ړې .

ې ټې ی ې ې ړ ې ړې . ۍ ړ ې ټې ( ې ټ ړ ټ ړښ ګټ ې ی . ې ې ې ړ ې ې ΁ ټ ړ ې ( ې ) ښ (ۍ) ګې . ې ې ړ ې ۍ ښ . ی ې: ښ ړ ړ ړ . ې ې ې ( ) ( ) ǘ ې ړ ځ ې ی ټ ǘ ( ) ( ی ې ښ ړ ǘ) ړ ټې ټې ۍ јې . ړ ډ . ې ګ ګ. ΁ ګ . ړ څ ټ ې ږۍ ې ԁ ǘ ټ ې ځ ې. ږ ې ګ ډ ې ΁ ښ ړ ې ې ړې .

څ ې ټ ړ ۍ ی ې. ې ( ډ) څј ګېږ ښ ږۍ ې ې ېې ښ څګېږ. ې ټ јې ې ېښǘ ʡ ې . ښ ګړ ګځ ې ټ ړ .

څښ ې ې ې ېږ څګېږ.

ې ې ې ۍ ې ې څېړ ې ټې ړښ ټ ړ ېږ . ( ګځې ټ. ۍ ی ښ ) ګ ی ې څ () ډې ړ ګ ډېې ې ې ۍ ې ښ . . . (۶)

(ۍ ) ې () ΁ ې ې . ېړۍ ېډ ې ګۍ (Laissez faire) ټټ ԁړی ې ځ ړ. (Evanoelic) ټ ښځی ګټ ځګړ ې ټ ې ۍ ې ې ې ې . ( ) ې ی ځ ې ې ۍ ۍ ۍ ۍ ېږ . ی ډ . (ρ ڼ ې ګ) ښځی ې ( ۍ ) ې ټ ټ ډګ Ӂې ې. ې ې ړ (ټ ی) ی ې ېۍ ې Ӂړ. ې ې . ې ځې ې ۍ ېږ! ې ې ې ې ې ی ډډۍ јړ Ǎ ǘ ی څښ.

ې ې ې ۍ ې ې ʡ ې ېۍ ټې ې ۍ ړ ړ: ټ ې ې ې څګ ړ ټ ښ ځ ټǘې ګې . ړ ې ټ ې ی ی ېږ. ۍ ړ ې ې ېږ. ږ  ېږ ډ  ې ځ ځ ې ړ. ې ې ړ ې ړ ړ ې ځ ې ی ښ. ې . ۍ .

ې ې ړ ږۍ ړ ې ΁ې ځې ښځې ј ېۍ ی ښ څګ ډ . () ړی ΁ ړ ې ې ې ې ΁ ړ. ې ( Ӂ) ې () ې ې ګ ې :

! ډېږ ې ډ ې ې ځ ې . څ ی ΁ ړ ښځې ړ. ې Ӂ ΁ ې ځګړې ې ј ې څګې ړ ړ. ځ ې :

ې . ې ې ښ ΁ ښ . ځڼ ې ې ې ې ی ټ ښ ی ې ټ јې . ی ړ.

ی ښ ړ. ې ړ ی ΁ ځ ړ ې ړ ړ. ږ ټ ی ې ړ . . . ی ې ۍ ی :

ې ې ǡ ې ΁ ځ ږ ی.

ګړ ې ېې јړ ې ΁ ډی ې څې  ړ ې ی ی ۍ ې ځځۍ ېښ ې . (Ϙ) ې () ګړ ې ړ ې ړ   ګړ ې څ څې ګڼ ې ΁ (ېړ ʘ) څې ښ ځ ېی . ( ) ی ې ( ) ځ ېی ې ې ټې ې (ګ) ۍ څې ډې ږۍ ځ. څ ګړ ږ ړ ی ځګړی ټǘ ټ ډې ی.

ې ې ې ځ څ ǘ ې ڼ ړۍ څګ. ټې ې څǁ ېښ ې ې ګ ې ېښېږ ړ ښۍ ې ΁ ګځ. ( ګې Gay ګ .) ګړ ټ ې ځګړ ځ ځی ΁ ښ ځګړی ې ې ځۍ ې ې ې ړ . ې ې ټ ګ ې ې ټې ټ ږ () ڼ .

΁ ټ ښ () ښی ې ی ېڅ ې  ټ ې ګ . ې ې ې ټې ی ې ګ ې ې Ӂږ ېی .

ښ ې ې ې ښ ې ږی ی ې ږی ګ ړ ړ ړ ی ښ ګګ ې ګ ځ ی . څ ې ږ ږ ړ ې ی . ( ې (۱۸) ې ې ې ېړ ې ې څ ΁ ې ړې .) ګ څ ړ ې ږ ګ ښ ې .

ې ې ې ۍ ې ۍјې ګۍ ې ې ې ې ېږ ې ͘ ې ې ټ ͘ ړ ډګ څګ ې ډ ͘ ړې ې ΁ګ ѡ ږې ۍ ې ېږ ډ ͘ ړې ې (ې ښ) ΁ ځ ې ښ ې ې ځ څǁ ې څ . څ ګ څ څ ېۍ ... ې ځ ړ ړ ړ ې .

ې ې ې ې ی ټ ی ښ ګ ګ . ښ ( ) () ې ی ړې ړ ی. (ј) ې ړی ړېږ ې ې ېڅ ډ Ǎې () ې ډ ټ ې ې ړې ځ ې ډډ ړ ځ ی.

ګړ ې (Orwel) ګ ې (۷) ې ʘ ې ځی ړ . ې ې ې ېږ ړ ځ څې ټ ǘ ې ښ ې ی ګ ې ی ی.

ډې ږ ǘې ǁǘې ګ . څ ( ) ګ ԁړ ړړ څې ېږ. ې ی ړ ړ ې څېړ ګړ ې ې ځې ې ګ ې ړ . ې ې ځې ې ی ځ ړ ې ې (ګ) ۍ (ډډ ډ) ې ( ی) ځ ځ ΁ () ېږ ۍ ېږ.

ǘ څې () ی ی. ې ǘ ړ ې ی ې ړ څ ې ځ ې ړ ې ګړ ې ې (ې) () ڼ ǘ. ی ې ګړ ې ځј ګ . ګ ړ ړ ې ځ ځ ې ړ ې ΁ ګ . () ې ی ی.

ې ې ΁ ځ ې ټ ې ټ . ټ ځی ( ) ګڼ. ( ښې) (ی ړې ԁې ې) ټ ګڼ () ې ټ ی. ګ ځ ښ ې ې ډې ړ ی ی ݘ ǘړې јړې ی ۍ  ټ ښې  Ӂې .

 

 

   ۲۳۸                        ی                       /         ۱۳۹۴ ی  یی         ۱۶ ǁی     ۲۰۱۵