ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

 

۵

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۸

 

۹

 

۱۰

 

۱۲

 

 

۱۳

 
 

   

    

 

ټ ی ی

 

 

ږ

ې ږ ټ ی.

ی ې ږ ټ ږ ڼ ې ږ ږ ی.

ګ ΁ ΁ ې!

ځ ځ ښ:

څ ی ړې

ګړ ې یښ 忻

ږ ی ی ی ړ ې ی ړ ېږ濻

ۍ څ ړ څ ې یېږ

ږ ګی ښ ړ ښی ΁ ی ړ .

ښیی ی ی ښ ې ګ ی څی ټ ی ټ ǁېی ړ .

ѡ ی .

ʻ څ ی ېږ.

یʻ ېې ېږ ځ ی ېې .

ی ی. یې ځ ړی . یې ړی . ځ ې څ ځ ې ډ ړی .

ې ی ی ړ! ی یې ې ΁

ی ې ی ږ ݘ- ی ی ΁ ј ی ی ېږ!

ی ی ځی ګړ ېې!

ی ی ې ی ېږ ې ځ ј

ې ې ј ې ΁ Ӂی ͘ ړ.

ی ې ړ

ی ې ګ

ی ې یې ځی ې ی

ی : ی ی ی ی !

څ ۡ - .

ې ږ ېږ.

ږ ګړ ی ېې.

ځ ګړ ی

ځ ې یʻ ی ی ی.

ې ېڅ ځیږ. ی ی . ږ ړ څ ېې ځ! 

ښ ی ی:

ی ی ی!

 ږ ې څ ې !  

څ ځ ېې ېږ ې ی ړې ې ΁ې ې ګۍ- ۍ - ڼ ې ϡ ۍ ګټ ړ .

! ې ځی ټ څې ې ! ی. ږ ې ېښ .

ې څګ یǡ

څګ یǡ

یǡ

څټ یǡ

ې ی...

ی!!!

ې ځ ې ی !

 

ې ګ

ی ې ѡ ی یې .

 

ی

ږ ی ټ!

ږ ی !

ږ ګ ې ی ی!

ږ ۍ ټډ ې!

ږ . . ΁ ګی .

ې ې ی ی ړ!

( یډیۍ) ې .

.

ږ ښ ې یԘې !

ږ ښ ټ ې ! ږ یې Ǎ ی ې یې ړ!

ږ ږ ړې ې ږ ې .

ږ ډډۍ ې! یډ! ږ ͘ یې څټ ! ی یې ګ ! ږ ! ې ۍ ې ې ړ ې ې ځ ړ!

ڼ ځ ې ۍ ټ ʘ ټ ړ. ی ګ ړ! ګ ګ ېښǘ ړ. ی ی ړ ګ ی ړې ې ړ! ې ړ ډ ې ې ړې. ی ټ ړ ې ړ. ΁ Ӂی ې یې ې ګ ګ !

یی ړ ǘ јړ. ی ټیې ۍ ږ ړ څ ی ی ې !

ی Ǎ. ی ډ . څ څی ې څ ې څ ې ې ځې ښ ګ .

ی ځ Ӂی ی ی ې ډ ګ ی ې ې!

ښښ ΁ ړ. ګ ې ې ې ځې یی ی ѡ ډډۍ ړ. ټ ڼې ی ړ . یјښ ې ی ټ .  

ګ ی ې یې ېڅ ړ! ی ډډۍ څ ېۍ ی څ ړ ې ړ ǁ ې ې ې!

ې .

ی ځ ѡ ځ

ی ځ ی ځ ۍ

ی ځ ۍ ځ ی...

ې ډ ډ ټ ی ѡ ځ ې ې ګ ی ی .

ی () یی یی ې   ی ǘ ی ې ΁ ΁ ی ښ. ړی ( ) ی ې ی ې یې ځ یې ړ . ړی ښ ی ی ټ ټ ړ ی یی Ӂی ښ. ی ی ې یې ی ژ ی ړ ې ۍ ی ی .

ی ј ی ګ څ !

ی ګ . ګ ی ښ ښѡ ګ ښ ې . ګ ǘ ј ې. ګۍ ǘ Ӂ ښ ټټ ۍ ښ.

ګ ی

ی یې ی ġ

ݘ ی یې ی

Ӂی ې یې ی ګ ی ې

  ې ګ ګ ی ګډ ړ ړ ې ې څ یی څ ښ.

ټ ځ ې ړ.

ې ښ ی (!) ړ.

څ ګ ې ټ ی یښ : - !

ې ې څ ی ی ی ې ګ ړ.

ې ېښ ې ړښ ۍ .

ј .

ی ډې ې .

ړ ړ ړ ځ ی ټ ی ړ. ږ ی ی ی Ԙ ې ی!

څېښ ی ې ی ې ې ږ یی ǘی ګ!

ی یې . یی Әټ ې ی ږ څ څ څې ښې ډډې .

!!!

 

 

    ۲۲۷                                                                ۱۳۹۳ ی  یی           ۲۰۱۴