ܡ Kabulnath



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch




 

 

۱

 

 

۲

 

 

۳

 

 

۴

 

۵

 

۶

 

۷

 

۸

 

 
 

   

    

 
ې ې

 

 

 

ی

 

Ӂی ګ

ې ښې ې ی ی ی ګ . ی ی ګ . ی ګ . ی یې ی یې ګټې ې ی ې ړ ې ګټې ی ځی ې ې ! ی ې ې ې ګټې- ې ې ی ǘ ې ې- ی ې ی.

ټ یې یǡ ګډ ی ې .

ې ښې ې ګی ګ ې . ی ګ ې ی ΁ . ی ی ګی ې ګ ښ ی . ې ګ ې ېڅ . ی ی ړ ې . ی ګ یې ځ ړ ړ . ښی ې ېڅ .

ې ړ ې ځ ې ړ ی ځ ړ .

ی ږ . یې ی ی ېی ی ی. یې یې ی ې یې ی یې ی - ګ ګې.

ې ې ی ړ ې . ړ . ېڅ ی ! ΁ ځ ѡ ښځې   ی! ګی ی ۍ ښ ј. ی ې ګیۍ ݘ ی ې ېڅ ډ ی یې ی ی یی. ی 捡 ᘡ Ә ې ټې ې ی ګ یې ګ ۍ ېې ې ړې .

ړ ې ی ځ ی ݘ ݘ ړ ǘ ی ی ! ی څ ی څ څ څ ږ ږ ۍ ښ ј.

ې ېԡ څېښ ږ ې یډیۍ ی јړې یې ښیې ړی ی ې ګړ ی یې ټې ۍ ږ ی .[1]

ښ ی ی ې ځ ې ی څ یې ΁ ی ېږ ې ښ ړ!

ǡ ټ ښ ی ی ی. ی . ی:

ښ ښ ی/ ې ښ

ی ې / ...

ی ی ی:

ی/ ګ ې ...

ی ی څ ی . ی ی څ ی [2]

ې یې :

ښ ې یې . ې .

 

ښې ې ې͡ ډې ... ښ ی!

یې څ ڼ Ԙ . ې ې ی ړی ګ ی . څ ڼ یې ګ Ǎ ې .

ډې ړ ې . ې څیې ی یې څیې ړ یې . ې ې. Ӂی ښ . ګې.

ځ ݘ ړ ې ېښ . ېی ې. ېښې . ې څ ړ ΁ ړ ېږ څ ړ ښې ځ ! ځ . ځ ړ!

ښې ې ې ړ ې. ې ګیۍ ډې ې ګځې ګ .

ې ځ یې ګځې ې څ ې ې ډېۍ څ ځ ʘ .

ی ې . ی ی ې ې ې ʘ. ی ې . ی ې ې ې ی ې. ې ځ ې ټ .

ې ې یې. ې یې ښ ګ ړ. ې ګځې. ې ې ې . ځ ې ی Ӂ ې .

ځ ګی ې ېښ ! ېڅ ې ی!! ځ ΁ ی . ΁ ړ ی ې ړ ی ې !

ې ی ښ ګټ .

ی: ګځې ې Ǎ.

:

ې: ډېۍ .

ې ې ټیګې ې ې. ې ړې. ی ې ې څ Ԙ ښ ې ې.

ې ی ې ډې ʘی . ې ې. ړې. ړ ټ . ې ګ ې!

ی ې ږ ی ډǘ ی ی ې ې ې ټې ې . ې . ځ . ډې ښ ی یې ې ډǘ ډǘ یې ړ.

ډǘ . ې: څګ ې Ԙ ې ړی

ښ ی ې ې ی ی ې یې ګځ!

 

ی ی ګټې эېې ې !

یې ې یې ې څ یې ې ې ډ ! ښې ټې ې ځې ې یې ͘ ی ی ړ ی ͘ۍ ې.

ی ی ϡ ی یې ګټې ځی ې ې ځ ی.

ې ǘ ی ې ͘ ړ. ی ې ځ یې ګټ یې .

ېږ ې ی ې ǘ ټ ګ ښې ې. ښ ې ېړ ې څ . ی ی ې ې ی ͘ ی ی ې . ی ګ . ې ې څ ې یې .

ې ې ΁ ښ ښ ګڼ ښ ځ ړ ی ی ټ یې ې ی![3]

ټ یې ې ې ΁ ښ ی ړ.  

 

ǘ ټ [4]

ǘ ی څ ګ ی јړ ې ېښ یې ѡ ȡ Ǎۍ ې ې ې ړې

ېږ ǘ ی ې یی یې ړ. ی یې ی ی ګ ی ګ ی یې ځی јړ ی یې ېϺ یۍ ی ی ړې . ی ΁ ی.

ې یې . ی ی یې ځۍ . ې ݘ ځی یی. [5] ې څ ېی ځ ی ې ǘ څ ټ ې.

یی ځ یځ ی ېڅ ې ی څ ټی.

ݘ ې ی ې ګ څ . ǘ ې ګ . یې ې ی :

1.     ی ی

2.     ی . یې ی ی. ګ

3.     ې ګ (ږ ) ې ډې ګ .

 

ې

Ǎۍ ی ګ ې ې یې ړې ې . ې څ ېږ ی ځی ی ی ی Ӂ ی ې .

ې ې ی ځ ېې ېی !

ی. . ښ . ی ږ. ې ی ې ی ј ځ

ۍ ی

 ښ ϡ . ښ ېړی څ ې ی ې ټ . ی ی یې э ی ј . [6]

 

ǘ ې ی ی ېښ

ی ډې ی. ی ی ې сې یې ګځی ې ګ ړی ې ΁ې ځ . [7]

ېږ ې ی ی ځ ی ې ځ ی Ρ ګ ѡ ېۍ . ی ی ې ǘ ې ی ی ېښ. ګ یې Θې ی. [8]

ǘ Ԙ

Ԙ ǘ ې ډېې ی. ځ ơ ې ی ګ ډې ی ښ ړ ی ډې ی ګ . ځ ې ډېېږ ی ړی . ځ ی ȡ یې ېې ګ . ی . ǘ ΁ ځ ې ګی ړی.

ی. ږ ډې ی. ی ږ ړ ǘ ې ی ږې ې ی. ې Ԙ ی ǘ ͘ ې ګی ې ښ ړ. ې ی څګ ړ. Ԙ ګډ Ԙ ړ.

ی ی ځ ې ې ټې ګټې ی ی یښ . یې ی ی.

ټ ې ې ې ځ ې ډېې یښې ی ې څ ǘ ې ټ ی. ی ې ی ځ ګ ټ ʺ ټ ګډ ړ.[9]


 

[1] ی ی ی ې ټ ی. ی . ۍ ΁ǘۍ یې ټې ښ یې ΁ ړ ǘ ی یې ښ ې یې ړ یې ΁ ۍ څښې.

ی څ یې ګ ړښ ځ ټ ی یډیی . ږ ی ړ یی ی ی.

ی ی ې ېښ یې ې یې !

ړ ی ځ ј.

ږ ΁ یی ڼ ی ې. ی یϡ یې یۍ ځ ی ږ ی ښ ی ې ړ ړ!!! ېږ څ ې ډ ݘ څ ېږ څ ځ ۍ ېېږ!

 

[2]ی ی ې ږ ې ې ږ ګ! ې ی ۍ ېېږ ې ی ې ی ې ی ی ʡ ΁ ی

ړی ګ یې ! ی ی څ ی ې ې یګړې ی ې ݘ ی ړ

ېږ ې ې ΁ ی ړ

ې ګ ېږ ې ې ΁ ګځ

ې ېې ښی

ې ښی ځ ې ی ی ښ ګ ګ ی ږ Ӂې ی ډ

ټ И ی.

΁ ی ی ی.

ې ګېډې

ی ی : ی ې Ǎ ΁ ǘ ی Ӂې ې ی ښ ј.

ې ټ ی ې ې ې

ی ړ : ی ځ ی ګ ې ړ ی ځ ټ ټ .

یی یې Ǎ . Ǎ јړ.

Ǎ ښ. Ǎ ښ ې ېڅ ېې ې ! ې څ ی

ې: ې ګڼ ې ی. ی. ېږ. یې یږ. ځ ی ی ΁ څګ ی

ې ې ی ې ΁ې ښې ځړ . ΁ې ښې ځړې ې ΁ ݘ ځ ی ΁ ݘ ځ ی. ې ی ې ړ ې ی .

ی ΁ ځی ېږ: ځ ی ې ی څ ی. یې ې ݘ . څ ې !

! ې ې ی ی ښ ΁ ݘѡ ی یږ ی ی ې ړ. ی څ ͘ ړ. یې Ǎ. ییې ې ی یې ړ!

ی ی

ی ېږ.

ړ څ ړ ړی ځ ې ی ې ی.

ی ی. ی ی ی. ʡ ی ښ ښ ی ی .

ږ ړ ې ې یښ ی څ ͘ ی. څ ښې ی. ی ځی ې ېږ ۍ .

څ ېږ ې ی ېې ښی ې ی

ې ј ې ې ې ې ی ښې ΁ ې ی

΁ې یې ړې ې ږېږ. ې ې ګ یʡ ې ټ ی ټ ی ی И .

ی ی! ړ ې یښ ړې ې ږ ی И !

ښ ی.

ǘ ی ی ې ګ ی.

 

[3] ې ګی . ی ځ ! ی ی ۍ ښ . ی ټ ی.

ݘ ړơ ی ې ΁ ګ . ښ ښ ډ ی. ی ې ړ ځډ یې ټ ې .

ې ېې ې ی ځ ځ ی ې ټ ݘ یې ی ټ ی: ی څ ΁ ݘ یې ې یښ . ښ .

[4] ی ې ې یی ړ ړښ Ә ړ. ѡ ې ی ی ݘ یې ϡ ې ی ی ښ ځ ی.

ی ډې یј . ی ځ یې ځ ې ی ی ی ی ې ی ښ یې ږ ی یې ی ی یې . یې ی ј ی ښ ې ې یې ږ ې ی یې !

ې ځی () یې ی ګ ړ ی ځی јړ. ی یې ېښ ΁ې ټیګې ګې یې сېښې ی ی ی ګ ړ ړ ړ. ې ټ ۍ ڼی ګ ی ې ی ړ ې څ ړېږ ځی ګی ی ݘ ی ј . ځ ې ی ښ ځ ԡ ګ Ӂی ګ . ځی ې ې ی ی ېې ړ ی ګ Ӂ ی ی یې ځ ځ ګ .

 

[5] ی ی ګڼ څ یې ی. یې ی ېږ.

  ې ې . څ ې ځ یېږ. ی ی ې ځ . ې . ǘ ړ ې ې ی ی ی یڅ ړ. ځ یې ړ یې ! څ .

[6]   ی ΁ یј ې. ټ ښې ی ې ېې یې ΁ . ې یې ټ ښې ی ځې ځګ эیې ې څ . ی ګ ړ ړ . ǘ ې . ی ϡ ǘ ی ی ΁ǘ ې ې ېې. ی Ǎ ی ی ې ګړ یګ یې ی ګ ی ځ ټ یې . 

ی ې ښ ی ړی څ ې ځ ړ ړ . ې ی ې сې .

ې ړې ې یې ړې ی сې ی .

ې څګ ې ې с с ډګ ړ ېړ . ې څګ ݘۍ ې ې ې ې یې ې.

یډیی ېې ږ ګ یҡ ټی . ځی ګ ې ې ټی ی ځی ې ړ یې ی ѡ ې ۍ ی .

 

[7] ǘ ی. ᘻ ې ښ ی. ې یې ځګړی ړ ی ېږ. څ ې ی ې. ی یې ګې ې. ǘ ېږېی ې ی ځ -ی - ی ې ی ې ی یی ی ی ړ. ګ ј ځ ګ ی ی یې. ځې ی.

Ӂی ګړۍ Ӂی ی ې ټ ځ ټ ټ ی Ә ی ګیی ګ ј ځ .

[8] څ ی ې ǘ ی ې ې . څ ی ې ې ډېې . ګ . ې یȡ ړ ځ . ی ې ې ی ی ړی ی. ی ͘ ې ی ې ی... ی ډ ہ ی ې ې ځ یې ی !

Ԙ ǘ ې ړ ی ǘ ړ ړی ΁ ǘ ی. ې ی ښ ی. ې یی ې ډې ی ېښ ړ. یې څ یی ی. ی ې څ ېږ!

 

[9]  ی: . ی څ ښ ی:

ګ ړ ې ی ې ګ / ې ښ ې ې ړ .

ј ړ ې ښ ږ ی ځ ګ ښ ې ړ . ی ې .

ی: ګ/  !

΁ ړ ځی ګ ټ ګ . ی ј . ږ ڼ . ی ټ ګټ ړ . ږ ی ی . ی ېږې ډې ړېږ ی ی ј ګځ.

 

 

  ۲۵۰               ی                    ی/        ۱۳۹۴     ی  یی         ۱۶ ǘ     ۲۰۱۵