کابل ناتهـ، Kabulnath 


پیوست:

 

 

 

12

 

۳Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان
همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل 

 
 
 
 
 

پیوست های کودتای نام نهاد ملک خان عبدالرحیم زی

 
پیوست (٤)
 
مرحوم عبدالقیوم خان
 

شب افروز

کابل/ هفتم فبروری

           

 347 روز در شکنجه گاه

( خاطرات شادروان عبدالقیوم مامور دارالتحریر شاهی)  

  

فاضل گرانقدر آقای مهرین . . .

 

   درسلسلۀ مضامین پرمحتوی شما به نام کودتای های نام نهاد، که پرده از روی جعلیات تاریخ کشور برمیدارد، درجملۀ نام های قربانیان کودتای نام نهاد عبدالملک عبدالرحیم زی؛ به نام عبدالقیوم خان ماموردارلتحیر شاهی برخوردم. از آن جایی که با فرزند آن مرحوم جناب دوکتورعبدالقدیر، آشنایی داشتم؛به سراع ایشان رفته و جویای معلومات بیشتر پیرامون زنده گی وروزگاراسفبار ی شدم که پدر شان در زندان دیده بودند. جناب دوکتور عبدالقدیر برایم گفت که :

 پدر مرحومم که ماموردارالتحریرشاهی بود، طبق هدایت شاه به مزرعۀ کاریز میر جهت سرپرستی کار آنجا توظیف گردید. در آن جا یک مهندس المانی به اسم مستر براون بر امور ساختمانی نظارت داشت وتعداد زیاد کارگران دربخش ساختمانی  وزارعین به کشت و باغبانی مصروف بودند. من با وجودی که درآن زمان طفل خرد سال بودم ؛ اما به یاد میاورم که روزی یک تعداد مامورین ضبط احوالات وپولیس ها منزل ما را واقع مهتاب قلعه محاصره نموده وپدرم را با خود بردند . مابیش از یک سال  از اوهیچ گونه خبری نداشتیم. نمیدانستیم که درکجااست. آیا زنده است ویا نه. بعد ازیک سال اجازۀ ملاقات اورا یافتیم. پدرم 347 روز وشب تحت شکنجه های گوناگون  در ضبط احوالات صدارت عظمی ومدت دوسال درتوقیف ولایت کابل وبیش ازدوسال درقلعۀ جدید زندان دهمزنگ کابل ، یعنی مجموعاً پنج سال بدون داشتن کدام جرم وگناهی در حبس به سربرد. خوشبختانه خاطرات خویش را از ایام زندان وشکنجه های که دیده است به رشتۀ تخریر درآورده است که فعلاً کار اهتمام وچاپ آن روی دست است . "

 

نگارندۀ این سطور ازمحترم  دوکتورعبدلقدیرخواهش نمودم، که اگرمیسر باشد، نظری به آن کتاب بیندازم. جناب ایشان لطف نموده روز بعد، یک کاپی ازآن خاطرات رابرایم آورد. این خاطرات از ویژه گیهای خاص برخوردار میباشد. که به چند مثال آن اشاره می نمایم :

این خاطرات بیانگرشیوه های مختلف شکنجه وتأثیر شکنجه بر جسم یک زندانی است . عبدالقیوم خان با دید وحافظۀ یک مامورمحاسب، توانسته است، کرونولوژی شکنجه ها، ابزار و آلات شکنجه، وچهرۀ احساس شکنجه گران را دقیقا ًبیان نماید. همچنان این خاطرات بیانگر استقامت وپایداری یک مرد آراسته به اخلاق انسانی وپیراسته به عقیدۀ دینی است که در لحظات یأس ونا امیدی ومحرومیت ثبات خویش را از دست نمی دهد وعذاب دهندگان خود را خوار وزبون می سازد.

 

خاطرات عبدلقیوم خان اسرار نهفتۀ تاریخ را برملا نموده واین نکته را به اثبات میرساند، که سردار محمد داؤود خان بعد از وارد کردن اتهام کودتا به عبدالملک خان عبدالرحیم زی ، چون مدرکی برای اثبات خویش در اختیار ندارد، د رمرحلۀ بعدی با استفاده از دستگاه ضبط احوالات خویش ،سعی میکند اطرافیان معتمد پادشاه چون محمد رحیم پنجشیری،حافظ نورمحمد کهگدای ومحمود خان آمر دارالتحریر شاهی رااز طریق توطئۀ واتهام دیگر، یعنی بمب گذاری در کاریز میر از اطراف شاه دور بسازد. زیرا خود سردار قصد سرنگونی شاه وگرفتن قدرت را همان وقت هم درسرداشت.

 

 خاطرات مرحوم عبدالقیوم خان در آیندۀ نزدیک از طرف بنیاد عبدالملک خان عبدالرحیم زی، انجمن برای دفاع از قانون، منتشرمیشود. درحالی  که برای شما این خبر را به اطلاع میرسانم ،همه علاقمندان محترم را دعوت به خواندن این اثر ذی قیمت می نمایم .(2)

    

شب افروز

 

 

 (2) جناب "شب افروز" با فرستادن عکس وخبرانتشارخاطرات مرحوم عبدالقیوم خان، نیز برمن منت نهاده اند. از همکاری صمیمانۀ ایشان یک دنیا ممنون  

 

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل ۱۱۵           سال شـشم       حوت  ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       مارچ  2010