کابل ناتهـ، Kabulnath


بخش های پیشین


1


2


3
Deutsch
هـــنـــدو  گذر
قلعهء هــــنــدوان

همدلان کابل ناتهـ

باغ هـــندو
دروازهء کابل

 
 
 
 
 

کودتا ها در تاریخ افغانستان

کودتا های نام نهاد

کودتای نام نهاد عبدالملک عبدالرحیم زی

بخش چهارم

 

شهید میرعلی احمد شامل

 
نصیرمهرین
 

   از سخن سخن روید

پس از انتشار نخستین قسمت کودتاهای نام نهاد، طرح در نظرداشته ی پیشین نویسنده دستخوش تغییراتی شد. زیرا پیام ها ونامه هایی که دریافت نموده ام، دارنده ی چنان مطالب مهم وبا ارزشی اند، که انتشار آنها تکیه گاه بیشتری میشوند برای اثبات ادعای ما. افزون برآن در اکثر کتاب هایی که تا حال پیرامون کودتای نام نهاد ملک خان نگاشته شده است، از شخصیت های که با مرحوم عبدالرحیم زی توقیف شدند، مختصر و بسیار نابسنده گفته شده است . آن چه درین اواخر دریافت داشته ام، به رفع این کمبود نیز نظردارد.
بنا بر آن ترجیح دادم که پیش از همه، این پیام ها ونامه های موثق ومعلوماتی را انتشار دهم . آنچه در پایان آمده است، دستنویس گرانبهایی است از خانم نیره شامل روشندل ، خواهر شهید میر علی احمد شامل. ایشان گزارشهای برادر خویش را بارها شنیده وپیرامون آنها میان هم صحبت نموده اند. با ابرازتشکر از ایشان این نامه را انتشار میدهم .

  

 " میر علی احمد شامل

 مرحوم شهید شامل پسرمرحوم میر محمد حسین شامل که از جملۀ مبارزین وآزادیخواهان بود، به جرم فعالیت های آزادیخواهی در زندان ولایت کابل، منحیث محبوس سیاسی در حالت کوته قفلی وتجرید مدت چهار سال زندانی گردید.

 موصوف با افکار آزادیخواهانه یی که داشت ،در زندگی از آعاز جوانی با بی عدالتی ها، بی قانونی ها، واستبداد وقت دست وگریبان بود .

 ابتدأشهید شامل ، زمانی که متعلم صنف دوازدهم لیسۀ نجات بود، در یکی از مظاهرات مکاتب از مکتب اخراج شد ومدت سه ماه خانه نشین گردید. بعد از سه ماه تلاش پیهم فامیل اش، با وسیله و واسطه ، دوباره شامل مکتب گردید. درآن ایام داکتر علی احمد خان پوپل مدیر مکتب نجات بود.

 پس از فراغت از مکتب، شامل فاکولتۀ حقوق گردید. زمانی که در صتف دوم فاکولتۀ حقوق مشغول تحصیل بود؛ اتحادیه محصلین تشکیل گردید . درین وقت شاه محمود خان صدراعظم بود که تا اندازه یی آزادی بیان وگفتار را به مردم داده بود. اعضای اتحادیۀ محصلین نیز نظر به این آزادی ، هر هفته کنفرانسی را دایر می نمودند. در کنفرانسها، مضامین ادبی، اجتماعی سیاسی وانتقادی از طرف محصلین خوانده میشد. هر هفته یکی از محصلین به حیث رئیس، کنفرانس را اداره مینمود. در هفته یی که اتحادیۀ محصلین ازبین رفت ویک تعداد از محصلین گرفتار واز فاکولته منفک واخراج شدند؛ ریاست کنفرانس را شامل عهده دار بود.

حکومت بیانات آن هفتۀ کنفرانس دهندگان را بهانه قرارداده ویک تعداد از جوانان مربوط به حمعیت وطن را نیر اخراج کرد. شهید شامل چهار سال از تحصیل در فاکولته به دور ماند. اما به اثر سعی وکوشش وطپیدن های زیاد، دوباره داخل فاکولته شد. پس از سپری نمودن دوسال ، به درجۀ اعلی یعنی به نمرۀ اول از فاکولته فارغ وبه حیث مامور در وزارت پلان معرفی شد.

 متأسفانه سه ماه از ماموریت شامل نگذشته بود که که درسال 1336 وی را درگلیم کودتای نان نهاد ملک خان پیچانده گرفتار و راهی زندان نمودند. به عنوان اینکه شما(شامل وهمدستانش که اعضای جمعیت وطن بودند) با ملک خان یکجا می خواستید کودتا کنید ودر خانۀ تان سلاح پاکستان موجود است .!!

 

شامل پس از آزادی از زندان

  

با این ادعای کاذب فوق بود که در شام 15 سرطان 1336، سرنشینان موتر های جیپ ، اطراف خانۀ شامل را گرفته وبا دستگیری شامل او را به ولایت کابل انتقال دادند. در حالی که در وقت دستگیری با او کس دیگری از دوستانش در خانه نبود ،با آنهم ادعا کردند که در ین خانه جلسه دارید.

 پس از انکه شامل را بردند، روانۀ خانۀ محمد آصف آهنگ شدند. او را نیز گرفته وسپس در جستجوی بقیه اشخاص مورد نظر خود شدند که نام های شان در کاغذی نوشته شده بود.

 بعد از گذشت عید قربان ( در شب مرده های عید قربان ؛ مخالفین خود را زندانی نمودند)، متهمین را ساعت 12 شب برای تحقیق احضار می نمودند. به زندانیان میگفتند که بگو شما با پاکستان چه ارتباط داشتید که با ملک خان میخواستید کودتا نمایید.

شامل وامثال شان که می فهمیدند، هیأت تحقیق دروغ می گویند در جواب همه ادعای های پوچ را رد میکردند.

 مگر کوگوش شنوا؟

 تحقیقات کاملا ًساختگی، دروغین واحمقانه بوده است. درهنگام تحقیق، شاهدان دروغین را میاوردند تا آنها شهادت دهند، که بلی، این گفتاردرست است، که کودتا مینمودند.!!

 شامل پس از سپری کردن پنج سال و ششماه در محبس، رها گردید اما جهت خدمت زیربیرق به صفت " افراد" در سالنگ در قوای کار معرفی شد.

ناگفته نماند که درآن زمان لیسانسه ها را جهت خدمت زیر بیرق به کورس احتیاط که مدت ششماه را دربر میگرفت، سوق میدادند، نه به حیث "افراد" برای مدت دوسال . این ظلم، بی عدالتی وکینه توزی سردار داؤود جزای دیگری بود که شامل را به کار شاقه وا داشت. شهید شامل یک سال را درقوای کار در سالنگ سپری نمود وسال دوم زمانی که داؤود از صدارت برکنار گردید ؛وداکتر یوسف خان مرحوم عهده دار صدارت بود، بقیۀ کار زیر بیرق را در قوای کار دارالامان به پایان رسانید .

 این هم قابل یادآوری است، که پس از حبس مذکور دست پدرش مرحوم میرمحمد حسین شامل را نیز از کار گفتند. مرحومی که مامور متقاعد بانک ملی بود ، به حیث اجیر در یکی از شعبات دولت کار میکرد . از آن به بعد به هر جا که مراجعه میکرد،به این " دلیل " که پدر شامل است ، برایش کار داده نمیشد.

 شامل بعد از حتم دورۀ زیریرق به حیث مامور عادی در وزارت مالیه به کار پرداخت. هنوز دویا سه سال از از کارش نگذشته بود که که در اثر راپور های جاسوسان وقت خانه نشین گردید. وبه تعقیب آن به رتبۀ 8 به تقاعد سوق دا ده شد.

 شامل پس از کودتای 7 ثور، در زمان حاکمیت خلقی ها گرفتار وبه شهادت رسید.

 

این بود مختصرسرگذشت یک فرد وطن خواه ودیموکرات وسرگذشت امثال او که ظلم در حق آنها از شاه کاری های داؤود بود

روحش شاد باشد.

 

نیره شامل روشندل

ویرزن 15/12/2009 "

 

(())(())(())(())(())(())

بالا

دروازهً کابل
 

شمارهء مسلسل 111           سال پنجم        جــــدی   ۱۳۸۸  هجری خورشیدی       جنوری 2010