کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

کابل ناتهـ شماره
٢٣

ویژه ی استاد

آصف آهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوازشنامهء استاد آصف آهنگ

 

دوستان عزیزم

 

نمیدانم به کدام زبان از سروران گرامی و نویسندگان فرهیخته کشورم اظهار سپاس نمایم که به دعوت هموطنم از تبار کابلشاهان ایشور داس عزیز که قلم برداشته و در باره کابل و کابلیان می نویسد ودر همین راستا از قلمزنان هم دعوت بعمل آورد تا در باره حقیر که هشتاد سال را در راه حق و حاکمیت مردم و دموکراسی صرف نموده است، هرگاه خاطراتی داشته باشند، بنویسند.

 

عده یی از نویسندگان گرامی کشور دعوتنامه را در صفحهء انترنیت کابل ناتهـ ملاحظه نموده، با آشنایی که با حقیر داشتند، حرف ها و سخن هایی را روی کاغذ آورده و از من در حیاتم به قدر دانی یاد کردند، لذا از آنها نهایت سپاسگزارم و از خداوند به هر یک شان صحت و سلامتی آرزو میدارم. بیاد خدا باشند.

 

درود فراوان به ایشان باد

محمد اصف آهنگ

٢٠/٠٤/٢٠٠٦

 

 

١- محترم داکتر اکرم عثمان                          ٦- محترم داکتر رازق رویین

٢- محترم داکتر صبورالله سیاه سنگ               ۷- محترم فاروق فارانی

٣- محترم نصیر میهرین                              ۸- محترم پوهاند رسول رهین

٤- محترم داکتر لطیف ناظمی                        ۹- محترم اعظم سیستانی

۵- محترم احمد حسین مبلغ                          

 

 

***********

بالا

دروازهً کابل

سال دوم          شمارهً ٢۷         می 2006