ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

۱

 

۲

 

 

۳

 

۴

 
 

   

څړ : ۔ ǘ ѐ
  ۱۳۹۰

    

 

 ( ڼ ې)

 (۵)


ې:
ړ

ښ ېړ ې ې ړ ېې ټ . ې ې ǘ ې څې ې ېې ټ ې ځېې ې ې ې ٬ ځ ړ . ې . ʘ ې ځې ې ښ ټ ې څ ͘ ېې ږ ې ټ ځ. (SOAS) ې ΁ ې ړې : ې ټ Θې ښې ې ځ ړې ې ڼ.
ړ ډېې ې ې ٬ې ې ې ې ړ ځ ې ښ ې (ǁ) ړی ی. ځ ې ې :
ې ې ې . ې ې ی. ې څ . ې ې ǡ ی ۍ ې.
ښ ړ (( ǐ)) ې ې ې ې ې . څ ښ ې ډۍ ې ݘ ښ ړ ې ی ې څ ې څ ی ې ټ ږې ی ې ې ې ې ې ې ې څ څېړ څ ړی ږ څ :څ ی :
ې ͘ . ې ې څ ځ ې ی ی ړ ې ې ͘ ې ʡ ې ړ. ې څېړې ې ټǘی ښ ј ږ څ ې ی: (( )) ې ړ ی Ԙ ږ. ځ ې ې ټ ͘ ړ ې ې څ ی. ډ ی ی ی ې ی. ې ډې ی Ԙ ی ې ځ ې . ې . ȡ ې څ ېږ ې ړ. ې ѐ ј ې ې ښ ې ټ ٬ Ӂ ږ ی ې ی ږ ې ې ڼ ږ ۔
ې ͘ Ԙ ې ې ې . ې ښ ې. ͘ ېږ ͘ ږ. ځ ې ͘ ې ͘ ځ ې ی ېی ږ ې ټǘی ͘ ې ې .
ړۍ : ѡ ې څ ېی ی. (( )) (( )) (( ))ې ېې Ԙ ړ ی ۔ ښ ې ΁ ې ې ې ې ې ې ې ځ ٬ ې ې ړې ې ۔ ې څ ې ǐ ј ې ې ͘ ρ ې څ ې ې ې ې ړې ۔
- :
ې ې ݘ ې ې څ ې ې ې .
ې ې ړې ښʐ


ې ړ

ݘ ې ǘ ې . ی ې ټ ښ ې ی ی ی ې ې . ې ې ېې ې څ ځ ی ͘ ځې ځې ځ ې ېږ. ې ې ݘ ې ړې :

څ څ ړ


ېښ ړ

څ ږ


ې ۍ ړ

ښ څ ѐ ې


ې ې ΁ ړ

ړ ېڅ ې


ی ې ځ ړ

ې ې څ ې Ȑ


ی ی ی ټ ړ

ی ې ې ېې


ی ې ې ړ

ې ځ ړ


ی ې ј ړ

ې ΁ ݘ ې ې ی .

- :
۱- :
ې ې ی ی. ې ې ېېې ǐې ې ې ېږ. (( ))ې ې ǘ ڼې. ې ې ڼ. ی :
((... ϡ . (( Ș )). . ی ʐ . . ی .
ی ی ی
ی ϡ . ی . . ی ȁ ی ی ǘ. . . . . ی ))[54].
۲۔ :
ی ې څ ټ . ځ ې ی ې ې ړی ټټ څ ښ ړ ې ی.
ځی - ځی ΁ ې ې ړ ې :

ی


ډ ې ړ

ې ېڅ ږې


ښ ړی

ې ې


ی ښی ېڅ

ی څې ړ ډ


Ԙ

ې ړ
ښې ۍ


ی ی

ې ې ǡ ې ېی ېې . ې ې ј ړ ې ځ ې ې ځی ی . ې ډې ځ ې . ې ټ ې ې ۔
۳-
 

 

    ۲۲۷                                                                ۱۳۹۳ ی  یی           ۲۰۱۴