شماره‌ی ۲۹۴+۲۹۵ سال سیزدهم، ۱۶ اگست تا ۱۶ سپتمبر ۲۰۱۷ (از خاطر مصروف بودن در عروسی یگانه دخترم اوستا جان ، اول و دوهم سپتمبر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروازهً کابل