کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو نادری

 

 

 

 

روز صلح و جایزهء صلح

در افغانستان

 

سال آینده، روز سی ام جوزا به نام روز صلح در سراسر کشور تجلیل می شود!

نیم ملیون افغانی جایزة هنری- ادبی صلح در افغانستان!

 

مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح، روز سی ام  جوزا را به نام روز صلح نامگذاری کرده است.

در نشست خبری که در پیوند به این امر در دفتر مرکز انکشافی سنایی به روز دو شنبه بیست فیبروری 2006 برابر با اول حوت یا اسفندماه 1384 راه اندازی گردید، عزیز رفیعی رییس (مجما) و عضو هییت رهبری مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح و راز محمد دلیلی رییس بنیاد انکشافی سنایی و رییس دوره یی مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفتند.

در این نشست خبری گفته شد که پس از این مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح، همه ساله روز سی ام را به نام روز صلح تجلیل می کند. راز محمد دلیلی در پاسخ به پرسشی گفت که هم اکنون نهاد های مدنی در اکثریت شهر های افغانستان فعالیت دارند و این امر تجلیل سراسری این روز را در کشور میسر می سازد.

افزون بر این او اضافه کرد که اعضای رهبری مجمع تا هم اکنون با شماری از وزیران کابینه و صبغت الله مجددی رییس مجلس سنا و ریسس کمیسیون آشتی ملی و در پیوند به این امر دیدار و گفتگو هایی داشته اند.

او اظهار خوشبینی کرد که این وزیران آماده گی نشان داده اند که در این امر مهم ملی، مجمع نهاد های مدنی افغانی برای صلح را، یاری می رسانند.

او گفت قرار است در این ارتباط با رییس جمهور و رییس پارلمان کشور نیز دیدار هایی صورت گیرد.

مجمع باور دارد که نه تنها رییس جمهور با این امر مخالفتی نخواهد داشت؛ بلکه پارلمان افغانستان نیز از این امر پشتی بانی خواهد کرد و روز سی ام جوزا را به نام روز صلح در افغانستان تایید خواهد کرد.

و اما چرا روز  سی ام جوزا روز صلح نامگذاری شده است؟

آیا در این نامگذاری تعمدی و اندیشه یی مطرح بوده است؟ از پاسخهایی عزیز رفیعی در این ارتباط بر می آمد که تعیین روز سی ام جوزا بر بنیاد کدام اندیشة خاصی استوار نیست. تنها مجمع از ان جهت این روز را بر گزیده است که از نظر جوی امکان برگزاری نشست ها و گرد هم آیی ها در تمام ولایات کشور میسر است. قابل یاد کرد است که مجمع نهاد های جامعهء مدنی افغانی برای صلح پیش از این در یک کانفرانس خبری جداگانه در دفتر مجتمع جامعهء مدنی افغانستان روز دهم حمل را روز صلح در افغانستان اغلان کرده بود چنان که گزارش این کانفرانس خبری در رسانه کشور هم به نشر رسید و اما چرا این نهاد تصمیم گرفته است که روز دهم حمل را به روز سی ام جوزا تغیر دهد، غزیز رفیعی مسالهء جوی را مطرح کرد که امکان دارد در روز دهم حمل در بعضی از مناطق سرد سیر کشور به سبب بارنده گی و سرما مجمع نتواند برنامه های تجلیل از روز صلح در آن مناطق را راه اندازی کند؛ بناً این روز به روز سی ام جوزا تغیر داده شد و در تغیر آن هیچ دلیل و انگیزهء دیگری وجود ندارد.

عمده ترین هدف از تجلیل پیوسته و سراسری روز صلح در افغانستان این است که، اندیشه زنده گی صلح آمیز، تفاهم و دیالوگ و حل مسالمت آمیز منازعات بر فرهنگ زورگویی و خشونت غلبه پیدا کند و دست ها در میان قلب ها به پل های اعتماد، عاطفه، دوستی و عشق بدل شوند.

مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح، می خواهد که به مناسبت تجلیل از روز صلح در سی ام جوزای سال آینده یک رشته جوایز ادبی- هنری را به گونة زیرین توزیع کند:

1-    جایزه برای فلم هنری کوتاه، یک صد هزار افغانی برابر با دو هزار دالر امریکایی.

2-    جایزه برای کتاب، هفتاد و پنج هزار افغانی برابر با یک هزار و پنجصد دالر امریکایی.

3-    جایزه برای گزینة شعری، هفتاد و پنج هزار افغانی برابر با یک هزار و پنجصد دالر امریکایی.

4-    جایزه برای موسیقی(آهنگ)، پنجاه هزار افغانی برابر با یک هزار افغانی.

5-    جایزه برای نقاشی پنجاه هزار افغانی برابر با یک هزار دالر امریکایی.

6-    جایزه برای پوستر؛ بیست و پنج هزار افغانی.

هر شهروند افغانستان که در داخل و خارج کشور زنده گی می کنند می توانند، در این مسابقة بزرگ ادبی- هنری اشتراک کنند، آن ها فرصت دارند که آثار خویش را تا اول جوزای سال آینده ء خورشیدی(1385) به نشانی جامعة مدنی افغانستان (مجما) و بنیاد انکشافی سنایی در شهر نوکابل بفرستند.

این نکته را باید روشن کرد که توزیع جوایز به مناسبت روز صلح در آینده ها تنها به عرصه های آفرینش های هنری- ادبی محدود نمی ماند؛ بلکه گرداننده گان مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح، آرزو دارند تا علاوه بر نویسنده گان و هنرمندان بتوانند جایزة صلح افغانستان را برای شخصیت های ملی و نهاد هایی که در جهت تحکیم صلح و وفاق ملی کار و مبارزه می کنند نیز بدهد.

از پاسخهای ارایه شده در این نشست خبری ظاهراً بر می آید که این مجمع می خواهد جایزة صلح افغانستان را گام به گام گسترش داده و در سطح منطقه و جهان نیز ارائه کند.

بسیار خوش آیند است؛ افغانستان، کشوری که در تاریخ معاصر جهان، دراز ترین جنگ ها را پشت سر گذاشته و عمده ترین ویژه گی شهرتش در این سال ها به سبب ادامة همین جنگ ها و کشت خشخاش بوده است، می خواهد روزی برای شخصیت ها و نهاد های مدنی جهان جایزة صلح بدهد. انتظار می رود که افغانستان با جایزة صلح خویش شایسته ترین چهرة جهانی خود را پیدا کند.

این نکته را نیز باید روشن کرد که در مجمع نهاد های جامعة مدنی افغانی برای صلح، شماری از نهاد های مدنی کشور عضویت دارند و این مجمع از یک سال بدینسو در شهر کابل فعالیت می کند.

هزینة راه اندزی مراسم تجلیل از روز صلح (سی ام جوزا) و وجوه نقدی جوایز را، نهاد های عضو مجمع نهاد های جامعة مدنی خود می پردازند و اما تنها یک سازمان غیر دولتی آلمانی(ded) تعهد کرده است که جهت اجرای برنامه های تجلیل از روز صلح افغانستان، دست کم پنج هزار دالر خواهد پرداخت.

مجمع نهاد های جامعهء مدنی افغانی برای صلح، شبکهء از نهاد های مدنی افغانستان است که درانزده جنوری دو هزارو پنج در شهر کابل اعلان موجودیت کرده است .

 

*********

بالا

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً ٢٣         فبروری 2006