مریم محبوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهار

        دوگونه

                   است

 

گونهء دیگر را در خود جستجو کنید .

حالا که به میمنت نوروز و فرارسیدن بهار، خانه تکانی کرده اید ، خانه دل را نیز بتکانید و صفا بخشید. روح و روان خود را  در هوای پاک بهاری که در راهست ، آزاد کنید و شستشو دهید.

گونه دوم بهار یعنی این .

به باغ و چمن و سبزه زاران گشت و گذار کنید ، خود را در بهار و بهار را در خود جاری سازید . در هوای بهار غسل کنید . سینهء تانرا از هوای معطر ، از بوی شگوفه و لاله و نسترن پر کنید و عمیق نفس بکشید تا خانه دل از  سنگینی و خفقان زمستان رهایی یابد . تا خانه دل از بقایای ابر های تیره ، از نفس گرفتگی ها ، از فشار ها ، از خستگی ها ، از دقیت ها ، از سیاهی ها ، از کینه ها ، از کدورت ها ،  از دلتنگی ها ، از فریب ها ، از دلچرکی ها و  افسردگی ها پاک و منزه شود . گونه دوم بهار یعنی این .

در بهاری که در راهست ، سر از نو روان خود را از صفا ، صمیمیت ، صداقت ، راستگویی ، مهربان، درستکاری، دلسوزی، خیرخواهی، حقیقت جویی، واقعبینی، انسان دوستی، نیکوکاری و ارزش گذاری آبادان سازید . گونه دوم بهار یعنی این .

تاریکی را از روح و روانتان بزداید و روشنایی را به خانه دل خوشآمد گویید و به دیگران روشنایی بخشید . درون تان را با عقل و خرد آراسته بدارید که جلوه یی بس زیبا در ظاهرتان خواهد داشت . بر زیبا رویی تان با راستکاری بیافزایید . حسادت و بغض خراب تان می کند از تخریب شخصیت تان جلوگیری کنید . نگاه تان را با پاک طینتی پالایش دهید تا بر دیو درون غالب آید   .به خود و عملکرد خود که انعکاس دهنده ارزشهای عالی انسانیست باورمند باشید و کار خود و دیگران را ارج بگذارید . دوست بدارید تا دیگران دوست تان بدارند . مهربان باشید تا دیگران بشما مهر ورزند . تعارف را که خو و خصال صادقانه نیست از خود دور کنید . بی تعارف باشید تا دیگران با شما صمیمی باشند . لبخند بزنید تا دیگران را شادمان سازید . محبت کنید تا دیگران از شما فراگیرند . ارزش ها را ارج گذارید تا دیگران احترامگذار شما باشند . سخن خوب زنید تا دیگران شنونده خوب شما باشند . حق سخن را بدیگران دهید تا دیگران سخن شنو شما باشند . حقوق و آزادی های فکری و اعتقادی دیگران را محترم شمارید تا حقوق و آزادی های فکری شما احترام گردد . غل و غش را از خود دور کنید و بر صداقت دیگران باور داشته باشید تا دیگران به صداقت شما باورمند شوند . راستکار باشید تا دیگران با شما راست باشند . خلوص نیت و رفتار نیکو داشته باشید تا دیگران دوست و رفیق شما باشند  . با صفا باشید تا دیگران شفافیت قلب تان را در نگاه ، گفتار و کردارتان بیابند به کودکان به دیده احترام  بنگرید . به آن ها شخصیت و عزت نفس قایل شوند تا آنان در سایه لطف تان متکی به خود بار بیایند و احترامگذاری را فراگیرند زنان را دست کم نگیرید و آنان را افراد دست دوم جامعه حساب نکنید تا شما خود از سوی زنان دست کم گرفته نشوید .

گونه دوم بهار یعنی این .

هم اکنون بهاربا بال های رنگین و تاجی مرصع زرین با سال خورشیدی ، سفر دیرین و کهن خود را در سراسر طبیعت آغاز کرده است . به زمستان پشت پا می زند و خفته ها را یک یک بیدار می کند. جوانه می زند و می بالاند . نقره می کارد و زر زمرد درو می کند . غنچه می زند و باغستان به بار می نشاند . با لعبت طناز و شیرین سخن خود نسیم ، در و پنجره و دشت و دامان و دره و وادی ها را می کوبد ، در زلفی بنفشه و در گیسوی سبزه و سبزینه را چنگ می زند، قد راست می کند در باغستانی شگوفه و در دامنستانی لاله می رویاند . زمین را شستشو می دهد و نقش می اندازد، آسمان را می شوید و لاجوردین می سازد . ستاره ها را درخشان تر می سازد و ماه را از خرگاه بدر می آورد .

این نگارگر زیبا ، مستانه می گردد و می چرخد و پای می کوبد . باران می آورد و  نگین شبنم برخسار گل می نشاند . طرب می انگیزد  خوش می خرامد و شادیانه می نوازد، رنگ می آمیزد و رنگ می افشاند و همراه با آن طبیعت را بجوش می آورد و در خیل خیل پرندگان و چرندگان غلغله ساز می کند. زمین را دگرگون و بارور می کند و پستان ها را از شیر و چشمه ها وجویباران را از آب زلال لبریز می گرداند .

اینک بهار ! و طبیعت ترانه می خواند .

اینک شما ! و بهار پای انداز پایدارتان.

گونه دوم بهار یعنی این .

با بهار همراه شوید . از بهار فیض ببرید که این جادوگر خوش خرام  سبک بال، از سویی هم عمر خیال گونه دارد و هم عشوه یارانه و اگر غافل شوید از چنگتان رهیده و می مانید با کسالت زمستانانه !

اینست بهار در گونه دوم آن که بایست اعجاز کنید و در سیر و سفری در خود، به کشفش آن نایل آیید . آنکه می خواهد می تواند نوروز را با روز نو بیآغازد . در خود ستیز کند و از بدی ها گریز و به ارزشها و خوبی ها بیافزاید و با واقعبینی و خوش بینی به آینده بنگرد . آنکه نمی خواهد افسردگی را همچنان در خانه دل ، انباشتن گیرد .

در این سرفصل مبارک ، نوروز باستانی و حلول سال 1384 را به تمام هموطنان گرامی تهنیت میگوییم . آرزومندیم تا صلح و آرامش در وطن ما پایدار بماند . زنان و کودکان و پیرمردان از فقر و تنگدستی رهایی یابند . آرزومندیم تا کودکان و نسل جوان از تحصیلات عالی برخوردار شوند و در پرتو قانون و رعایت حقوق بشر از عدالت اجتماعی و حقوق انسانی بهره مند گردند . آرزومندیم که خشکستان وطن ما بار دیگر سبز و مردم ما زر درو کنند ، ویرانه های وطن ما آباد و مردم ما سر به آسایش نهند . وادی های وطن ما از عطر ریحان و بنفشه و سنبل انباشته و مردم دمی آرامش یابند . پایان

 

دروازهً کابل