کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اهالي کابل ناتهـ پيش از انتشار نخستين شمارهء صفحه انترنتي خويش به اين نتيجه رسيده بودند، که قدرداني از شخصيت هاي ارزنده و گرانقدر کشور را در دستور کار قرار بدهند. البته در حد توان کوشش بعمل آمد تا از عزيزان و بزرگواراني را نيز قدر بدانيم که که زندگي و کارنامه هاي پرافتخار شان در رسانه ها کمتر بازتاب يافته اند.
اين وظيفه را نظر به چند دليل بيشتر در دستور کار خويش قرار داديم، نخست اينکه قدرشناسي و
ارجگذاري شخصيت ها و کارکردهاي ايشان عمدتاً با معيار هاي سياسي وآنهم با معيار هاي سياسي غلط ودولتي ويا قالبي و گروهي در معرض سنجش قرار گرفته است. دو ديگر، در برابر ضرورت ونياز ابراز واقعيت هاي راستين و طرد جعلکاري قرار داريم. ازينرو هنگام مراجعه به ابعاد شخصيت هاي موثر کشور عزيز و مظلوم خويش افغانستان، ناگزير ميشويم با معيار هاي دقيقتر و با توجه به معيارهايي که در سنجش جوانب مختلف شخصيت ها واقعيت هاي آنها را در نظر مي گيرند، به سوي آنها برويم.

قلم ما شکسته باد اگر تعصب مذهبي وقومي و زباني وغيره را باري بکارببريم. و زبان ما لال اگر بخاطر سرزنش اين ويا آن و آزرده شدن اين ويا آن از آنچه که در زنده گي شخصيت هاي محترم دريافته ايم، ترس وغفلتي به خويش راه بدهيم.  شک نداريم که ما آغازگر اين راه نبوده ايم و نيستيم.

بارها محافل ومجالسي براي همين منظور داير شده اند. اما ما خواستيم در روي صفحه انترنت، بخش ويژه اي را براي اين منظور بگشاييم. گشايش اين صفحه در هيچ صورتي معني عدم داير کردن محافل ومجالس را ندارد. اما از يک وضع بخصوص حاکي است. وآن اين وضعيتي است که ما افغانها در چهار کنج جهان افتاده ايم. وقتي مي بينيم که يکي از دستاوردهاي بشري (انترنت) ميتواند با گشايش يک صفحه حيثيت اطاقي را بگيرد که در آن جمع مي شويم چرا نبايد از آن استفاده سالم را نيز نکنيم .

 

بسيار افتخار داريم اکنون تحسين و احترام بايسته يي را که شايسته جناب آقاي محمد آصف آهنگ است در نوشته هايي که بما رسيده است مي خوانيم.

جناب آهنگ، از چهره هاي شناخته شده مخالف با استبداد، آرزومند ديموکراسي براي افغانستان، زندان وشکنجه ديده، هرگز از قلم وقدمي که درين راستا در حد توان داشته اند، دريغ نکرده و اجاق دل همدلان را روشني بخشيده اند.

جناب آهنگ با قلم، با زبان و با قدم شان در کنار مردم بوده اند. از جفا هايي که باشنده گان ديرينه سرزمين مان یعنی هندوان افغان ديده اند، دليرانه و صادقانه ياد ها کرده اند. در اثر شان به نام «يادداشت ها و برداشت ها از کابل قديم» از پاسداري بيدريغ کابليان هندو از کابلستان به تمجيد صحبت کرده اند. در کتاب ديگر شان به نام «پاسخ به اتهامات نبي عظيمي» در مصاحبه اي که با ايشان آقاي حميد الله روغ انجام داده، آمده است:

«کلوپ ملي را سردار محمد داوود خان و سردار محمد نعميم خان بوجود آوردند که از اين راه بتوانند قدرت را به دست خود بگيرند در آنجا اساسنامه و همه چيز را ساختند. اينجا که شما نوشته کرده ايد که کسي که پابندي اسلام را نداشته باشد شامل نمي تواند اولين برخورد در آنجا بين روشنفکران و همين مردم شد. گفتند هندو ازين خاک نيست، ازين مملکت نيست هندو اين حق را ندارد؟ همين مردم کلوپ را ترک کرده برآمدند شما چطور همين کلمه را درينجا آورده ايد که همه اسلام باشند! يعني چه؟»

 

به جاست که ما از استاد آصف آهنگ قدرداني ميکنيم. آرزوي تندرستي وطول عمر بيشتر براي ايشان داريم. نام ايشان، نام و زنده گي پدر شهيد ومظلوم ايشان شهيد ميرزا مهدي جان چنداولي را در نظر مي آورد و به ره اميدوار دهنده اي نيز مي برد که کاوه نازنین و رتبيل عزیز طي طريق توانند کرد.

 

ما به نويسنده گان گرامي که فراخوان اهالي کابل ناتهـ را پذيرفتند و نوشته هاي شان را ارسال داشتند، نيز سپاس مي گوييم.

 

همچنان از جناب دوکتور صبورالله سياه سنگ که هشت قطعه عکس رنگه و سياه و سفيد استاد آهنگ را به پاس گراميداشت اين برنامه ويژه، به کابل ناتهـ و بينندگان گرامي اهدا کرده اند، اظهار سپاس و تشکر ميگردد. بايد گفت که شماري از اين تصويرها نخستين بار از طريق همين سايت در انترنت انعکاس مييابند.  

اهالی کابل ناتهـ
*****

 

این عکس از کتاب «یادداشت و برداشت ها از کابل قدیم» اثر استاد آصف آهنگ گرفته شده که شماری از هندوان صراف کابل را حدودی صدسال پیش در شهر کابل نشان میدهد:  دیوان لکمی چند، لاله رام چند ککر چودهری جَد آقای گوگل چند ککر همدل کابل ناتهـ، و دیگران خوب شناخته میشوند.

 

*********

بالا

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً ٢٣         فبروری 2006