کابل ناتهـ، Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدلان کابل ناتهـ
 

 آرشیف
صفحات اول

 

دريچهء تماس

 

Deutsch

دروازهً کابل

 

 

 

 

سه شعر از محمود جعفری

 

آرزو

 

دلوي

فروبريده

نفس

آسمان

پريده

رنگ

دريا

برنمي گردد.

 

پرنده

 

هزار پرنده

عرق

عرق

خاك مي شود

 آتش

بال مي گيرد.

 

پلنگوار

 

پلنگوار

ايستاده

چشمانت

آب را

دو برابر مي كند،

ماه بلند!

نيزار ها

سرشار غزل مي شوند،

چون از رود

درگذري ،

آيينه بدست

كوه راتماشاكن

هرگز

كو- تاه نگردد

تا يال اسپ " سپيدت"

شعله ور ،

حماسه

از خون

سبز مي شود،

چراغ را

فراز نخلها بگذار

خفاشان

بردوزخ كلاغان

مسلمان مي شوند

دشت

 در دشت

باد

" ترانه " ببار

شب

بهار مي شود

دره

دره

دره

زنجير ها

برف هاي شكسته

كوهوار

ايستاده،

سبز،

چشمانت

آيينه را

دو برابر مي كند.

 

                                                      ***********

بالا

 

دروازهً کابل

سال اول            شمارهً نوزده             دسمبر و جنوری 2005/2006